PETROL-İŞ

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ

SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

 

 1. Amaç

 2. Temsilcinin Niteliği

 3. Temsilci Sayısı, Görev Süresi ve Yetkisi

 4. Temsilci Seçim Takvimi ve Hazırlıkları

 5. Seçim Listeleri

 6. Temsilci Seçim Genelgesi

 7. Temsilci Adaylığı Başvurusu

 8. Oy Pusulası

 9. Seçim Yeri ve zamanı

10.Seçim Sandık Kurulu

11. Baştemsilci ve Temsilci Seçimi

12. Olağanüstü Seçim

13. Yürürlük

 

 

 

 

Madde 1- AMAÇ:

 

Bu temsilci seçim yönetmeliğinin hazırlanmasındaki amaç, anatüzükte belirtilen sendikanın ilke ve prensipleri doğrultusunda  sendika içi demokrasinin kesintisiz işletilmesi, üyelerimizin seçme ve seçilme haklarının garanti altına alınmasıdır.

 

 

Madde 2- TEMSİLCİNİN NİTELİĞİ :

 

Temsilci adayı olabilmek için Anatüzüğün 94. maddesindeki niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

 

Bu nitelikleri taşıyan,  sendika  üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

 

Ancak;

 

a- Anatüzükte belirtilen sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Şube Disiplin Kurulu kararı ile  kınama cezası alanlar(itirazları halinde Merkez Disiplin Kurulu tarafından  cezanın kesinleşmesinden sonra )işyerinde yapılacak olan ilk temsilci seçiminde aday olamazlar.

 

- Şube Disiplin Kurulu Kararı’na itiraz, ilgili kişi tarafından karar kendisine tebliğ edildikten sonra 10 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’na yapılır. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu en geç 10 gün içinde  Merkez Disiplin Kurulu’nu göreve çağırır.  Merkez Disiplin Kurulu itirazı 15 gün içinde inceleyerek sonuçlandırır.

 

b- Merkez Disiplin Kurulu kararı ile  kınama cezası alanlar işyerinde yapılacak olan ilk temsilci seçiminde aday olamazlar.

 

c-Yine Merkez Disiplin Kurulu kararı ile sendika üyeliğinden geçici ihraç cezası alanlar, Merkez Genel Kurulu’nda cezasının kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın işyerinde yapılacak temsilci seçiminde aday olamazlar.

 

d- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yukarıdaki a,b,c fıkralarında tariflenen cezaları alan temsilcilerin görevleri kendiliğinden sona erer.

 

Madde 3- TEMSİLCİ SAYISI, GÖREV SÜRESİ VE YETKİSİ :

 

İşyerinde, Sendikalar Yasası ve Anatüzükte belirtilen sayıda sendika temsilcisi seçilir. Seçilecek temsilci sayısı kadar yedek temsilci de seçilir. 

 

Temsilciler en fazla 4 yıl süreyle görev yaparlar. 2 yıl dolduktan sonra olağan seçim yapılabilir. 4 yıllık süre sonunda işyerinde temsilcilik seçimi yapılmazsa, mevcut temsilcilerin görevi Merkez Yönetim Kurulunca sona erdirilerek seçim takvimi yapılır.                 

 

Temsilciler, Anatüzüğün kendilerine verdiği hak ve görevleri, Sendikanın amaç ve ilkelerine bağlı kalmak şartıyla yapmaya yetkilidirler.

 

 

 

Madde 4- TEMSİLCİ SEÇİM TAKVİMİ VE HAZIRLIKLARI :

                

Şube Yönetim Kurulunca başlangıç ve bitimi 30 günü geçmeyecek şekilde bir seçim takvimi belirlenir ve en az 15 gün önceden seçim tarihi ve yeri üyelere duyurulur.

 

Bu duyuru da  aday olacak üyelerin adaylık başvurularının süresi, nasıl ve kime yapılacağı da belirtilir.

 

Madde 5- SEÇİM LİSTELERİ :

 

Seçimde oy kullanacakların listesi, işyerinde hizmet akdi devam eden üyelerin isimlerinin yazılmasıyla oluşturulur.

 

 

Madde 6- TEMSİLCİ SEÇİM GENELGESİ :

 

Şube Yönetim Kurulu belirlenen seçim takvimi (EK:1) örnek genelge ile işyerindeki üyelere duyurur ve bir örneğini işyeri ilan tahtalarına asar. Bu ilan en az 3 gün asılı kalır.

 

 

Madde 7- TEMSİLCİ ADAYLIĞI BAŞVURUSU :

 

 Temsilci seçiminin EK:1 örnek genelge ile duyurulmasından sonra 5 gün süreyle işyeri sendika temsilciliği veya şube yönetimince temsilci adaylığı kaydı yapılır. İşbu yönetmeliğin 1.maddesinin 2. paragrafında tariflenen kişiler adaylık başvurusunda bulunamazlar.

 

Adaylık başvurusu belgesinin 1 kopyası adaya verilir. Temsilci adaylık belgesi (EK:2) örnek belge doldurulmak suretiyle yapılır.

 

Adaylık müracaat süresinin dolmasından sonra Şube Yönetim Kurulu, adaylık müracaatında bulunanların listesini çıkarıp işyerinde ve şubede 3 gün ilan eder. Bu 3 gün içinde evvelce adaylık başvurusunda bulunup, ismini listede göremeyenler ellerindeki adaylık belgesi ile Şube Yönetim Kuruluna başvurarak isminin listeye alınmasını isteyebilirler. Adaylık başvurusu süresi içinde geçici görevli, izinli, istirahatli olduklarından, adaylık başvurusunda bulunamayanlar da, bu 3 gün süre içinde Şube Yönetim Kuruluna başvurarak temsilci adayı olabilirler. Bu sürenin bitiminde aday listeleri kesinleşir ve yeniden adaylık başvuruları kabul edilmez.

 

Madde 8- OY PUSULASI :

 

İlan itiraz sürelerinin bitiminden sonra kesinleşen aday listeleri Şube Yönetim Kurulunca birleşik oy pusulası haline getirilir. Oy kullanacak üyelere yetecek sayıda çoğaltılarak şube mühürü ile mühürlenir. Şube Başkanı ve İcra Kurulunun en az bir üyesi tarafından imzalanır. Seçim yapılacağı saatte seçim kurulunca oy kullanacak üyelere oy pusulası ve zarf birlikte verilir. Mühürsüz ve imzasız oy pusulaları geçersiz sayılır.

 

 

Madde 9- SEÇİM YERİ VE ZAMANI :

 

Şube Başkanlığı, temsilci seçim tarihi ile seçim sandığının konulacağı yeri ve seçim başlangıç ve bitiş saatini en az 24 saat önceden üyelere duyurur ve işyeri müdürlüğüne, gerekiyorsa mülki amirliğe de (Örnek:1) bildirim yapar. Seçimin bu biçimde kesin olarak üyelere bildirilen gün, yer ve saatte yapılması esastır.

 

 

Madde 10- SEÇİM SANDIK KURULU :

 

Seçimin yapılacağı saatte bir yönetim kurulu üyesi tarafından, oy kullanacak üyeler arasından kura ile 3 kişilik Sandık ve Seçim Tasnif Kurulu Üyesi belirlenir. Oy verme işlemine, Yönetim Kurulu üyesi ve Sandık Kurulu gözetiminde geçilir. Oy verme işlemi sonunda tasnif de aynı kurulca seçim yapılan yerde yapılır ve sonuçları (EK:3) form tutanağına geçirilerek imzalanır. Sonuç orada ilan edilir. Tutanağın bir nüshası temsilcilik odasında, bir nüshası da şubede askıya çıkarılır, 3 gün müddetle askıda tutulur.

 

 

Madde 11- BAŞTEMSİLCİ VE TEMSİLCİ SEÇİMİ :

 

 

a) Şube Yönetim Kurulu, Baştemsilci ve Temsilci seçiminin ayrı ayrı yapılmasını kararlaştırırsa, seçim aynı tarihte işyerinde yapabilir.

 

b) Baştemsilcinin ayrı seçilmediği durumlarda, seçilen Temsilciler kendi aralarında bir temsilciyi Baştemsilci olarak seçer. Bir hafta içerisinde anlaşma sağlanamadığı hallerde Şube Yönetim Kurulu baştemsilciyi belirler.

 

c) Ayrı seçilen Baştemsilcinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek temsilci çağırılarak kendi aralarından birini Baştemsilci seçerler. Temsilcilerden birinin boşalması durumunda yedek temsilci çağırılarak boşalan temsilcilik görevi doldurulur.

 

 

Madde 12- OLAĞANÜSTÜ SEÇİM :

 

Olağanüstü seçim;

 

a-      O işyerinde çalışan üyelerin %50+1’nin imzalı başvurularının noter aracılığı ile Şubeye ve bir örneğinin de Genel Merkeze gönderilmesi,

b-     Temsilcilerin istifası halinde yedek temsilcilerle işyeri sendika temsilci sayısının tamamlanamaması,

c-       Şube Yönetim Kurulu’nun Kararı ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı

 

Hallerinde başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılır.

 

 

 

Madde 13-YÜRÜRLÜK

 

Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulu’nun  01.03.2005  tarih ve 93 sayılı kararıyla 01.03.2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

 

 

 

 

 

 

EK:1 FORM

Petrol-İş Sendikası .......................................................... Şubesi  .................................................... İşyeri Baştemsilci ve Temsilci seçimi .........../........../........... tarihinde yapılacaktır.

 

 

 

EK:2 FORM

Petrol-İş .....................Şubesi Baştemsilci ve Temsilcilik Adaylık Formu

 

İşyeri :................................................................................

Aday Olduğu Görev :........................................................

Adayın Adı – Soyadı : ......................................................

Adayın İmzası  : ...............................................................

Yönetici veya Temsilcinin İmzası : ..................................

 

 

 

 

 

 

 

EK : 3 FORM

Petrol-İş Sendikası ....................................................Şubesinin......................................................işyerinde ....../......../............. tarihinde serbest, eşit, gizli oy ,açık sayıma ve döküm yoluyla yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı, karşılarında aldıkları oy sayısı yazılı olan üyelerimiz Baştemsilci ve Temsilci olarak seçilmişlerdir.

Tasnif sonucunda seçilenler mahallinde ilan edilmiş, işbu tutanağın 1’er nüshası şubede ve işyeri ilan tahtasında ilan edilmek, 1 nüshası da seçim evraklarıyla birlikte şubede saklanmak üzere Sandık Kurulu Başkanına teslim edilmiştir.

 

Sandık Kurulu

    Başkanı              Üye                  Üye                   Üye

 (İsim – İmza)   (isim –imza)     (İsim-imza)      (isim-imza)                                           

 

 

 

 

ÖRNEK : 1

Kaymakamlık Makamına,

Petrol-İş Sendikası Anatüzüğü gereği Şubemize bağlı .................................................... işyerinde ......./......../............ tarihinde ............. saatleri arasında Baştemsilci ve Temsilci seçimi yapılacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz.