PETROL-İŞ

ŞUBE GENEL KURULLARI

YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
BU YÖNETMELİK
PETROL-İŞ

ANATÜZÜĞÜNE GÖRE

BAŞKANLAR KURULU’NUN

GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA MERKEZ YÖNETİM KURULU

TARAFINDAN KABUL EDİLEREK

YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm : 1

DELEGE SEÇİMLERİ

 

    Madde 1- DELEGE SEÇİM DÜZENLEMESİNİN AMACI :

   İşbu düzenleme, Sendikalar Yasası ve Petrol-İş Sendikası Anatüzüğü’nün 55. maddesi uyarınca, üye sayısı 500’ü aşan şubelerde, Genel Kurulu oluşturacak delegelerin, serbest-eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçim işlemlerinin belirlenmesini ve bu yönden sendikanın tüm şubelerinde uygulama birliğinin sağlanmasını amaçlar.

           

   Madde 2 – DELEGELİĞİN NİTELİĞİ :

   Petrol-İş Sendikası Anatüzüğü’ne göre, Şube Genel Kurulu için delege seçim kararı alındığı tarihte hizmet akdi devam eden ve aidat ödeyen sendika üyeleri, bu niteliklerini yitirmemek koşulu ile delege seçimlerine katılmak, seçmek ve seçilmek haklarına sahiptirler. Seçilen delegeler, delege seçimini izleyen ilk olağan Genel Kurul ile bir sonraki olağan Genel Kurul öncesinde yapılacak yeni delege seçimlerine kadar geçen süre içinde yapılacak olağanüstü Genel Kurullara, şubeye bağlı üyeleri temsilen katılmaya, Anatüzüğün şube delegelerine verdiği hak ve görevleri kullanmaya yetkili kişilerdir. Bu hak ve görevler, hiçbir şekilde başka bir üyeye ya da kişiye devredilemez.

 

  Madde 3- DELEGE SEÇİM TAKVİM VE HAZIRLIKLARI:

   Şube Yönetim Kurulu, Genel Merkez ile birlikte Olağan Şube Genel Kurul tarihini belirler.  Genel Kurul Kararı alındıktan sonra delege seçimleri ve Şube Genel Kurulu azami 60 gün içerisinde sonuçlandırılır.

   Bu takvimde;

   a)Delege seçimlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri,

   b)İşbu Yönetmeliğin 4. maddesine göre belirlenecek seçim bölgelerinde oy verme işleminin yapılacağı muhtemel yer, gün ve saat saptanır.

   Bu işlemlerden önce,  Genel Merkezden Şubeye bağlı işyerleri ve bu işyerlerindeki Şube  Genel Kurulu  için delege seçim kararı alındığı tarihte hizmet akdi devam eden ve aidat ödeyen  üyelerin kesin   listesi alınarak, delege seçimlerine katılacak işyerleri ve bu işyerlerindeki üye sayıları ile seçim bölgelerinin belirlenmesi konularında Genel Merkez ile kesin mutabakat sağlanır. Mutabakat sağlandıktan sonra Anatüzüğün 55.maddesine göre, Genel Kurulun delege tam sayısı ve 56.maddesine göre de her seçim bölgesinden seçilecek asıl delege sayısı ile bu sayının dörtte biri kadar yedek delege sayısı saptanır.

  

Madde 4- DELEGE SEÇİM BÖLGELERİ :

   Anatüzüğün 56. maddesi uyarınca;

 

   a) Şubeye bağlı ve delege seçimi kararı alındığı tarihten geçerli olmak üzere, her işyeri bir seçim bölgesi sayılır.

    İşyerlerinden seçilecek delege sayısı bulunurken, işyeri sayısı ile şubenin doğal delege sayısının toplamı, seçilecek delege sayısından düşülür.

    Şubenin toplam aidatlı üye sayısı, kalan delege sayısına bölünerek anahtar sayı bulunur.

    Her işyerinin aidatlı üye sayısı, anahtar sayıya bölünerek her işyerinden seçilecek delege sayısı bulunur. Bulunan anahtar sayının altında kalan işyerlerine yalnız bir delegelik verilir. (Kontenjan dışında delegelik verilmez.)

    Bu işlemler yapıldıktan sonra artan delege olursa, bu delegelikler üye sayısı anahtar sayının üzerinde ve en çok küsuratı bulunan işyerinden başlamak üzere sırayla dağıtılır.

   b) Aidatlı Üye işçi sayısı 500 ve daha fazla olan işyerlerinde, işletmecilik, teknik zorunluluk ya da işbölümü gibi nedenlerle oluşturulmuş her ünite, gerekli görülürse ayrı bir seçim bölgesi sayılabilir.

    Bu durumda, işyeri aidatlı üye sayısı o işyerine düşen delege sayısına bölünerek, işyeri anahtar sayısı bulunur. Seçim bölgesinin üye sayısı işyeri anahtar sayısına bölünerek, o seçim bölgesinin çıkaracağı delege sayısı bulunur. İşlem yapıldıktan sonra, artan delege olursa bu delegelikler, işyeri anahtar sayısının üzerinde ve en çok küsuratı bulunan bölgeden başlamak üzere sırayla dağıtılır.

      Üniteler, kendi içinde bölünemez ve seçim bölgeleri işyeri anahtar üye sayısının altında olamaz. Altında olduğu takdirde, en yakın başka bir ünite ile birleştirilir.

 

 Madde 5- SEÇİM LİSTELERİ :

   Genel Merkezden alınan Şubeye bağlı hizmet akdi devam eden ve aidat ödeyen üye listesi esas alınarak, sıra numarasına göre seçim bölgeleri ve her bölgeye giren üyelerin isimleri bir liste halinde düzenlenir.

   Bu listelerin en başında, Anatüzüğün 55. maddesi uyarınca, Şube Genel Kuruluna katılacak delege tam sayısı ve seçim bölgelerinin hizasına da o bölgeden seçilecek asıl ve yedek delege sayısı belirtilir. Bölgelerin delege sayısı, Anatüzüğün 56. maddesi uyarınca saptanır.

   Listelerde ayrıca, her seçim bölgesinde yapılacak muhtemel delege seçim tarihi ile adaylık için kime başvurulacağı da belirtilir. Bu seçim listelerinin bir örneği, Şubede ve Şubeye bağlı işyerlerinin tamamında aynı gün ilan edilir.

 

Madde 6- DELEGE SEÇİM GENELGESİ :

   Şube Yönetim Kurulu, belirlenen seçim takvimi, seçim bölgeleri ve her seçim bölgesinden seçilecek delege sayısını (EK:1) örnek genelge ile şubeye bağlı tüm işyerlerinde Sendika üyelerine aynı gün duyurur. Bu genelgenin bir örneğini Genel Merkeze gönderir, birer örneğini de Şube ve işyerlerindeki sendika ilan tahtalarına asar. Bu ilanlar en az 3 işgünü askıda kalır.

 

   Madde 7- DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURUSU :

   Delege seçimlerinin (Ek:1) örnek genelge ile duyurulmasından sonra 5 gün müddetle işyeri sendika temsilciliğinde, o işyerinde çalışan şube yönetim kurulu üyeleri veya işyeri sendika temsilcileri vasıtası ile delege aday kaydı yapılır. Delege adaylık belgesinin bir örneği adaylık başvurusunda bulunan üyeye verilir. Delege aday kayıtları bu yönetmelik hükmü olan (Ek:2) örnek “DELEGE ADAYLIK BELGESİ” doldurulmak suretiyle yapılır.

 

  Madde 8- İLAN VE İTİRAZ SÜRELERİ

   Adaylık müracaat süresinin dolmasından sonra Şube Yönetim Kurulu, adaylık müracaatında bulunanların listesini çıkarıp delege seçim bölgelerine göre işyerlerinde ve şubede 3 işgünü ilan eder.

   Bu 3 işgünlük içinde evvelce adaylık başvurusunda bulunup, ismini listede göremeyenler ellerindeki delege adaylık belgesi ile doğrudan Şube Yönetim Kuruluna başvurarak isminin listeye alınmasını isteyebilirler. Adaylık başvurusu süresi içinde geçici görevli, izinli, istirahatli olduklarından, adaylık başvurusunda bulunamayanlar da, bu 3 işgünlük süre içinde Şube Yönetim Kuruluna başvurarak delege adayı olabilirler.

   Bu sürenin bitiminde aday listeleri kesinleşir ve yeniden adaylık başvuruları kabul edilmez.

 

   Madde 9- OY PUSULALARI :

   İlan ve itiraz süresinin bitiminden sonra kesinleşen delege aday listeleri Şube Yönetim Kurullarınca delege seçim bölgeleri de belirtilerek birleşik oy pusulası haline getirilir ve oy kullanacak üyelere yetecek sayıda çoğaltılarak şube mührü ile mühürlenir. Şube Başkanı veya yetki vereceği bir yönetim kurulu üyesince imzalanır. Seçimin yapılacağı saatte seçim kurulunca oy kullanacak üyelere aynı zamanda zarflarla birlikte verilir. Mühürsüz ve imzasız birleşik oy pusulaları ile başka şekillerde kullanılmış oylar geçersiz sayılır.

 

Madde 10- SEÇİM YERİ VE ZAMANI :

   Şube Başkanlığı, işyeri Müdürlüğü ve mülki amirliğe yapacağı bildirimle (Örnek:1), kesinleşen delege seçim tarihi ile seçim sandığının konulacağı yeri ve seçimin başlangıç ve bitiş saatini en az 24 saat önceden ilgili üyelere duyurur. Seçimin bu biçimde kesin olarak üyelere bildirilen gün, yer ve saatte yapılması esastır.

 

   Madde 11- SEÇİM SANDIK KURULU :

   Her seçim bölgesinde seçimin yapılacağı saatte bir Yönetim Kurulu üyesi veya yetki verilmişse, işyeri baştemsilci veya temsilcileri, o seçim bölgesinde oy kullanacak üyeler arasından belirlenecek üç kişilik sandık ve seçim tasnif kurulu üyesi oluşturulur.

   Oy verme işlemine Şube Yönetim Kurul üyesi veya yetki verilmiş baştemsilcinin başkanlığında Sandık Kurulu gözetiminde geçilir. Oy verme işlemi sonunda tasnif de aynı kurulca uygun bir yerde (tercihen temsilci odası) açık şekilde yapılır. İtiraz halinde oylar yeniden sayılarak tasnif sonuçları (Ek:3) form tutanağına geçirilerek imzalanır. Sonuç orada ilan edilir. Tutanağın bir nüshası temsilcilik odasında, bir nüshası şubede askıya çıkarılır. üç gün müddetle askıda tutulur.

 

   Madde 12- DELEGE SEÇİM SONUÇLARINA   İTİRAZ VE DELEGE LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

   Askı süresi içerisinde, üye veya delege adaylarınca, delege seçim sonuçlarına karşı yasa anatüzük ve yönetmeliğe aykırılık iddiasıyla, gerekçeleri de belirtilerek, Sendika Genel Başkanlığına  itirazda bulunulabilir.

   Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu itirazla ilgili gerekli görmesi halinde Merkez Denetim Kurulunun da görüşünü alarak kesin kararını en geç 5 işgünü içerisinde verir. İtirazın kabul edilmesi  ve o işyerinde delege seçiminin iptali halinde, seçimi iptal edilen işyeri için yeni bir delege seçim takvimi belirler ve şubeye bildirir. Şube bu seçim takvimine göre delege seçimlerini yenilemek zorundadır. Seçimlere itirazın reddedilmesi halinde, bu karar itiraz edene ve şubeye 2 gün içerisinde bildirilir. Bu durumda şube seçim takvimi işlemeye devam eder.

   Askıdan indirilen, varsa itirazları sonuca bağlanmış bulunan Şube Genel Kuruluna ve seçimlere katılacak delegelerin listesi, işbu yönetmeliğin 13. 14. ve 15. maddelerine göre düzenlenerek, ilgili Seçim Kurulu Başkanı olan hakimin onayına sunulur.  İtiraz süresi sonunda hakim tarafından onaylanan listeler kesinleşmiş olur. İlgili Seçim Kurulunca onaylanan ve kesinleşen listenin bir nüshası da en geç 5 gün içerisinde Sendika Genel Merkez Yönetim Kuruluna  iletilir. Oy pusulaları ve tutanağın bir sureti Şube Kongresinden bir ay sonrasına kadar şubede saklanır.

 

BÖLÜM : II

GENEL KURUL ÇAĞRI İŞLEMLERİ

 

   Madde 13- ÇAĞRI HAZIRLIĞI :

   Şube Genel Kurulu Delegeleri seçildikten sonra (üye sayısı 500’den az olan Şube Genel Kurulları bütün üyelerin katılması ile toplanır) Genel Kurula çağrı için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.

   A) Genel Kurul Gündemi :

   Şube Yönetim Kurulu karar defterine yazılıp imzalanmak suretiyle, Genel Kurul gündemi saptanır. Gündemde bulunması gereken olağan konular şunlardır:

   1- Açılış ve saygı duruşu,

   2- Divan Seçimi,

   3- Konukların konuşmaları

   4-Çalışma, hesap ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi.

   5- Kurulların aklanması (ibraı),

   6-Seçimler :

   (Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ve Merkez Genel Kurul delegeleri)

   7-Kapanış.

   B) Yer, Gün ve Saat Belirlemesi :

   En az 15 gün sonraki bir Cumartesi ya da Pazar günü, Kongre tarihi olarak belirlenir. Kongre saati, sabah 09.00’da başlayıp en geç 17.00’de sona erecek biçimde saptanır.

   Kongrenin yapılacağı yer de önceden belirlenip Genel Merkez ile kesin anlaşmaya varılır. Bütün bu saptamalar, kongrenin yeri, günü, saat ve çoğunluk olmazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar yine karar defterine yazılıp imzalanarak karara bağlanır.

 

   C) Delege Seçim Listeleri Düzenlenmesi :

   Delege seçim listeleri aşağıdaki biçimde düzenlenir:

   a)Öncelikle Şube Başkanından başlayarak doğal delegelerin adları yazılır. Bunlar Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl üyeleridir.

   b)Daha sonra, seçim bölgelerinde düzenlenen seçim tutanakları esas alınarak, seçilmiş delegelerin adları sıra ile yazılır.

 

 

   Madde 14 – ÇAĞRI İŞLEMLERİ :

   a) Seçim Kurulu Başkanlığı ve Mülki Amire Bildirim :

   Hazırlanan Delege Seçim Listesinden üç nüsha, yeri, günü, başlangıç ve bitiş saatleri ile çoğunluk olmazsa yapılacak ikinci toplantının da yeri, günü ve saati belirlenerek ve Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce bir yazı ile o yerin Seçim Kurulu Başkanı olan hakime ve mahalli mülki amirine yazılı bildirim de bulunulur. (Örnek:II) Ayrıca Valiliğe, Hükümet Komiserinin görevlendirilmesi için bildirimde bulunulur. (Örnek: III)

 

   b) Gazete İlanı :

   Seçim Kurulu Başkanlığına bildirilen gündem ile, Genel Kurulun yapılacağı yer, gün ve saati kapsayan bir ilan aynı tarihte, yani en az 15 gün önceden, o yerde yayınlanan bir gazeteye verilir. (Örnek: IV)

 

 

Madde 15- DELEGE SEÇİM LİSTELERİ VE DİĞER DELEGELERİN ONAYLANMASI :

   a) Liste ve Belgelerin İlanı :

   Yukarıdaki 14. maddenin (a) bendine göre ilgili Seçim Kurulu Başkanı olan hakime verilen yazı elden izlenecektir. Hakim tarafından onaylanarak her sayfası mühürlenen;

   1)Delege seçim listesi,

   2)Gündem,

   3) Toplantının yeri, günü, saati ile çoğunluk olmazsa ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten yazı

   Genel Kurul toplantı tarihinden en az (7) gün önce şube binasının görünür bir yerinde ilan edilir. Bu ilan en az (üç) gün süre ile asılı kalır. Askı ve askıdan indirme işlemleri ayrı ayrı birer tutanakla saptanır.

 

   b) Listelere İtiraz :

   Delege seçim sonuçlarına karşı, Sendika Genel Başkanlığına karşı yapılan itiraz sonunda, Sendikaca verilen karar üzerine düzenlenen delege listelerinin tasdik için seçim kuruluna verilmesi ve ilan için seçim kurulundan alınan listelere ilan süresi içinde yapılacak itirazların makamı, Seçim Kurulu Başkanlığıdır. İtiraz üzerine hakimin vereceği karar, yasaya ve Anatüzüğümüze göre KESİN’dir.

 

   c) Listelerin Kesinleşmesi :

   İtiraz süresinin sonunda, hakimin onaylayacağı delege seçim listeleri ve diğer belgeler kesinlik kazanmış olur. Bu tarihten sonra, listelere ve diğer belgelere itiraz edilemez, bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

 

   Madde 16- SEÇİM SANDIK KURULU :

   Genel Kurulda görev yapacak Seçim Sandık Kurulu, bir başkan ve iki üyeden meydana gelmek üzere, yasaya göre ilgili seçim kurulu başkanı olan hakim tarafından oluşturulur.

 

 

 

BÖLÜM III

GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ

 

 

   Madde 17- ZORUNLU TOPLANTI İŞLEMLERİ:

   İlan edilen yer, gün ve saatte, öncelikle gerekli çoğunluğun hazır bulunup bulunmadığı yoklama ile belirlenir. Bu işlem salona girişte delegelerin imzaları alınarak yapılır. Çoğunluk varsa gündeme göre çalışmalara geçilir.

   a) Kongre Divanı, başkan, başkan vekili ve katip üye/üyeler olmak üzere en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. Divan üyeleri açık oylama ile seçilir.

 b) Belirtilen yer, gün ve saatte hükümet komiserinin hazır bulunmaması halinde, genel kurul çalışmalarına komiser olmadan da başlanabilir.

   c) Seçimlere geçmeden önce, şube organlarına aday olmak isteyen delegeler isimlerini divan başkanına bildirirler. Adaylara Divan Başkanlığınca alındı belgesi verilir. (Örnek V) Divan başkanlığı, bütün adayların isimlerini aynı oy pusulası üzerinde göstermek üzere (ayrı ayrı listeler olduğu takdirde listeleri ve bağımsız adayları oy pusulasında ayrı ayrı hanelere yazmak suretiyle, ayrı ayrı listelerin olmadığı hallerde ise adayların isimlerini alt alta yazarak) birleşik oy pusulası haline getirir ve imzalayarak Seçim Sandık Kurulu Başkanına verir. (Birleşik oy pusulası için örnek VI)

     

Madde 18- OY KULLANMA YÖNTEMİ :

  a) Delege listesinde adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve delegelik (üyelerle toplanan Şube Genel Kurullarında üyelik) kartı ile kimliğinin belirlenmesi ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanması suretiyle kullanılır.

  b) Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından bütün delegelere verilecek adayları gösterir ve Seçim Sandık kurulu başkanınca mühürlenmiş listelerdeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır.

  c) Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları o organ için geçersiz sayılır. Oy pusulalarından başka kağıtlara yazılan oylar ise tümden geçersiz sayılır.  (Örneğin: Başkan için başkan adaylarından yalnız birinin, İdari Sekreter için İdari Sekreter adaylarından yalnız birinin, Mali Sekreter için Mali Sekreter adaylarından yalnız birinin, Yönetim Kurulunun diğer üyeleri için Yönetim Kurulu sayısı kadar, yani dört veya altı adayın ismi, Denetim ve Disiplin Kurulları için de 3’er aday ismi, Merkez Genel Kurulu delegeleri için de Genel Merkezden bildirilen delege sayısı kadar isim işaretlenir. Her organ için asil üye sayısı kadar da yedek üye işaretlenir.)

   d) Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tesbit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanağın bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir.

   e) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte 3 ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanına verilir.

   f) Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ve üyelerine ilgili kanunda belirtilen esaslara göre yeni seçilen şube yönetim kurulu tarafından gerekli ücret ödenir.

 

Madde 19- YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA

   İşbu Yönetmelik, Petrol-İş Anatüzüğünün 56/h. Ve 128. maddeleri uyarınca, Başkanlar Kurulu’nun görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurul tarafından kabul edilmiş ve ................ gününden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

   Yönetmeliğin değiştirilmesi, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve uyuşmazlıkların kesin çözüm yetkisi Merkez Yönetim Kurulu’nundur.

   Şubelerde ortaya çıkabilecek nedenlerle, işbu yönetmelikte belirtilen sistem ve süreler Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel olarak ya da her şubenin özel durumuna göre ayrı ayrı değiştirilebilir.

 

 

 

EK : 1 FORM

 

 

   Delege seçimi yapılacak Şube Yönetim Kurulları, yaptıkları delege seçim takvimini esas alarak aşağıdaki metni sadece şubelerin doldurması için açık bırakılan kısımlarını doldurarak aynen yayınlayacaklardır.

 

 

DELEGE SEÇİMİ İLE İLGİLİ

ÖNEMLİ DUYURU

 

   Şubemizin ..... ncı olağan Genel Kurulu Sendikalar Yasası ve Sendika Anatüzüğü uyarınca Delege usulü ile muhtemelen ...../......./..... tarihinde yapılacaktır.

   Delege seçimleri Sendika Anatüzüğü ve Delege seçim Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

   Şubemize bağlı işyerlerindeki üyelerimiz arasından ........ delege seçilecektir. Delege seçimleri için Şubemiz bünyesinde ...... delege seçim bölgesi oluşturulmuştur.

 

   DELEGE SEÇİM BÖLGELERİ :

 

   1 NUMARALI BÖLGE :

   “Bölgeye dahil işyeri, bu bölgeden seçilecek asıl ve yedek delege sayısı, seçimin yapılacağı yer ve muhtemel tarihi”

 

   2 NUMARALI BÖLGELER :

   “1 no’lu bölgede olduğu gibi bilgilere yer verilecektir. Varsa 3 ve diğer bölgelerde sırasıyla yazılacaktır.”

 

   Yukarıda belirlenen seçim bölgeleri kapsamındaki üyelerimizin isim listeleri işyeri ilan tahtasında ve şube binamızda askıya çıkarılmıştır. Bunlar Delege seçim sonuna kadar, askıda kalacaktır. Ayrıca temsilcilerimiz vasıtası ile her seçim bölgesinin kapsamındaki üyelere duyurulması sağlanacaktır.

 

 

   DELEGE ADAYLIĞI :

   Delege adayı olmak isteyenler : ....../......./....... tarihinden itibaren ......./......../........ günü mesai saati bitimine kadar işyeri temsilci ve baştemsilcilerine başvurarak dahil oldukları seçim bölgesinden delege adaylıklarını koyabilirler.

   Temsilciler adaylık başvurusunda bulunanlara “DELEGE ADAYLIK BELGESİ” vereceklerdir. Adayların bu belgeleri delege seçimleri yapılıncaya kadar saklamaları, şikayet ve müracaatlarında bu belgeyi ibraz etmeleri sorunlarının çözümü açısından önemlidir.

   Şube Yönetim Kurulu seçim bölgeleri itibariyle delege adaylarını listeleyerek her seçim bölgesine dahil işçilerin duymalarını sağlayacaktır.

   Ayrıca bu listeler işyeri ilan tahtasında ve şubede ilan tahtasında en az 3 işgünü süre ile ilan edilecektir.

   Bu üç işgünlük ilan süresinde; delege adaylığı müracaatında bulunup listede ismi olmayanlar illerindeki belgelerle, adaylık başvuru süresi içinde geçici görevli, izinli ve istirahatli olmaları sebebiyle başvuramayanlar belgeleri ile birlikte Şube Yönetim Kuruluna başvurarak adaylıklarını koyabilirler. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

 

   OY PUSULASI :

   Şube Yönetim Kurulu yukarıdaki sürelerin sonunda kesinleşen delege adaylarının isimlerini ihtiva eden birleşik oy pusulalarını seçim bölgeleri itibariyle hazırlayarak seçim günü o seçim bölgesinde oy kullanacak üyelere, zarf ile birlikte aynı anda verecektir.

 

   SANDIK VE SEÇİM TASNİF KURULU :

   Her seçim bölgesi bir Şube Yönetim Kurlu üyesi veya yetki verilecek baştemsilci veya temsilcinin Başkanlığında, seçimin başlangıcında o bölgede oy kullanılacak üyeler arasından belirlenecek 3 kişiden oluşacaktır.

 

 

   SEÇİM YERİ VE SAATİ :

   Her bir seçim bölgesi için seçimin yapılacağı yer, gün ve saat kesinleştiğinde seçimin yapılacağı en az 24 saat önce üyelere duyurulacaktır.

 

 

  OY VERME, TASNİF VE SEÇİM SONUÇLARI :

   Oy verme işlemine;

   Her seçim bölgesi için şubece hazırlanmış oy sandığı, oylar ve zarflar seçimin yapılacağı yerde ve başlangıç saatinde hazır hale getirilip kurul oluşturulduktan sonra başlanır.

   Oy verme işlemi bitince tasnif, bulunanların huzurunda uygun bir yerde kurulca açık şekilde yapılacaktır.

   İtiraz halinde oylar yeniden sayılarak tasnif sonucu bölgeden seçilen asıl üyelerle dörtte biri kadar yedek üye EK:3 Form’a oy sırası ile yazılıp imzalandıktan sonra, o mahalde ilan edilecektir.

   Form tutanağı bir nüshası işyeri temsilcilik ilan tahtasında, bir nüshası şube binasında askıya çıkarılacak, bir nüshası ile diğer belgeler şube yönetim kuruluna teslim edilecektir.

   Delege seçimlerinin şubemize Petrol-İş’e ve ülkemize hayırlı olması dileği ile saygılarımızı sunarız.

 

 

 

 

EK : 2   FORM

PETROL-İŞ SENDİKASI

ŞUBE DELEGE ADAYLIK BELGESİ

 

 

ŞUBESİ                                                    : ............................

 

SEÇİM BÖLGESİ                                    : ..............................

 

İŞYERİ                                                      : ...............................

 

ADI VE SOYADI                                     : ...........................

 

İLGİLİNİN İMZASI                                  : ...........................

 

BAŞVURUYU ALANIN ADI-SOYADI : ..............................

 

BAŞVURUYU ALANIN İMZASI            : ..............................

 

 

 

 

 

 

 

EK : 3  FORM

PETROL-İŞ SENDİKASI

............... ŞUBESİ

 

........... NUMARALI SEÇİM BÖLGESİ

DELEGE SEÇİM TUTANAĞI

 

    Petrol-İş Sendikası ................... Şubesinin ..........’ncı Genel Kuruluna katılmak üzere ............ numaralı seçim bölgesinden ........./......../....... tarihinde SERBEST, EŞİT, GİZLİ OY, AÇIK SAYIM VE DÖKÜM yoluyla yapılan seçim sonucunda aşağıda adı soyadı ve karşılarında aldıkları oy sayısı yazılı ........... üye asıl delege olarak ......... de yedek delege olarak seçilmişlerdir.

   Tasnif sonucunda seçilenler mahallinde ilan edilmiş, işbu tutanağın birer nüshası şubede ve işyeri ilan tahtasında ilan edilmek, bir nüshası da seçim evraklarıyla birlikte şubede saklanmak üzere Sandık Kurulu Başkanı’na teslim edilmiştir. ......./......./.......

           

Sandık Kurulu

Başkan                                         Üye                              Üye                                                      Üye

(İsim-İmza)                          (İsim-İmza)                       (İsim-İmza)                                (İsim-İmza)

 

 

ASIL DELEGELERİN :                                                         YEDEK DELEGELERİN :

Adı ve Soyadı :  Aldığı Oy :                                                   Adı ve Soyadı : Aldığı Oy :

1- ..................  ...............                                                      1- .................     ..............

2- ..................  ..................                                                   2- .................     ..............

3- ..................  ..................                                                   3- .................     ..........

4- .................  .................                                                     4- ................      ..............

5- ..................  ............                                                         5- .................. .............

 

Not:

1- Tutanağa,

     Asıl üye sayısının dörtte biri kadar yedek üye ismi   yazılacaktır.

2- Asıl üye sayısı 4’ten az ise dahi bir yedek delege ismi yazılır.

 

 

ÖRNEK : I

 

   Kaymakamlık Makamına

   ....................

 

   2821 sayılı Sendikalar Kanunu gereğince ekli listede gösterilen Şubemize bağlı işyerlerinde belirtilen gün ve saatte delege seçimi yapılacağından gerekli iznin verilmesi hususunda ilgililere emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.

                                                                                                            Saygılarımızla

 

İşyeri Adı         Seçimin Yapılacağı                                                                                Seçim

Adresi :                    Salon :                                          İşçi Sayısı :                       Tarihi ve Saati                      

1- ...........                   .......................                                 ............                                      .................

 

2- ...........   .               ......................                                   ............                                     .................

 

3- ...........                    ......................                                   ............                                     .................

 

4- ...........                     .......................                                  ............                                     .................

 

(Verilen liste 4 nüsha fazla olacak)

 

ÖRNEK : II

 

 

Seçim Kurulu                  Valilik (veya Kaymakamlık)

Başkanlığına                     Makamına

...............                        ................

 

   Sendika Şubemizin olağan Genel Kurulu ........./........../.......... günü saat 09.00-17.00 arasında ........... Salonunda aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

   Ekinde sunulan 3 nüsha Genel Kurul Delege listelerinin ve gündemin onanarak tarafımıza iadesini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

                                                                                                                              Saygılarımızla

 

Eki :

Genel Kurul Delege

Listesi.

 

GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu,

2- Divan Seçimi,

3- Konukların konuşmaları

4-Çalışma, hesap ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi.

5- Kurulların aklanması (ibraı),

6-Seçimler : (Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ve Merkez Genel Kurul delegeleri)

7-Kapanış.

 

.

ÖRNEK : III

 

   Valilik Makamına

    ....................

 

   Sendika Şubemizin olağan Genel Kurulu .........../........../........ günü saat 09.17.00 arasında aşağıdaki gündem gereğince ............. adresinde yapılacaktır.

   Adı geçen yer, gün ve saate görevlendireceğiniz bir Hükümet Komiserinin kongrede hazır bulundurulması için gereklilere emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.

 

                                                                                                                     Saygılarımızla

GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu,

2- Divan Seçimi,

3- Konukların konuşmaları

4-Çalışma, hesap ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi.

5- Kurulların aklanması (ibraı),

6-Seçimler : (Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ve Merkez Genel Kurul delegeleri)

7-Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK : IV

İLAN

PETROL-İŞ

TÜRKİYE PETROL, KİMYA, LASTİK İŞÇİLERİ

SENDİKASI

 

  ................ Şubesinin olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem gereğince ....../....../........ günü saat 09.00-17.00 arasında ...................... adresinde yapılacaktır. Delegelere ve ilgililere duyurulur.

 

                              PETROL-İŞ

                             YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu,

2- Divan Seçimi,

3- Konukların konuşmaları

4-Çalışma, hesap ve denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi.

5- Kurulların aklanması (ibraı),

6-Seçimler : (Başkan, İdari Sekreter, Mali Sekreter, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ve Merkez Genel Kurul delegeleri)

7-Kapanış.

 

 

 

ÖRNEK : V

                                                                                                                                        ......../......./.........

 

   Divan Başkanlığına,

 

   Petrol-İş ................... Şubesi Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde .............................................. adaylığımı koyuyorum.

 

   Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.

                                             Saygılarımla

                                               Adı-Soyadı

                                                 (imza)

 

 

 

 

 

ALINDI BELGESİ

 

   Sayın ................................... Petrol-İş................. Şubesi Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde ……………….................................... için adaylık müracaat belgesi teslim alınmıştır ......./......./.......

 

                                                                                                                               Divan Başkanı

                                            Adı – Soyadı

                                                 (imza)

 

 

 

 

 

                                                                                     ÖRNEK : VI

PETROL-İŞ SENDİKASI

........... ŞUBESİ

ORGANLARI SEÇİMİ

BİRLEŞİK OY PUSULASI

ŞUBE YÖNETİM KURULU :

 

A) ŞUBE BAŞKANI     

1- ................................                        2- ........................................               3- .............................................

 

B) ŞUBE İDARİ SEKRETERİ

1- ................................                        2- ........................................               3- .............................................

 

C) ŞUBE MALİ SEKRETERİ

1- ................................                        2- ........................................               3- .............................................

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1- ................................                         1- ........................................               

2- ................................                         2- .......................................                

3- .................................                        3- .......................................

4-.................................                         4- ........................................

5-.................................                         5- .........................................

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1- ................................                         1- ........................................               

2- ................................                         2- .......................................               

3- .................................                        3- .......................................

4-.................................                         4- ........................................

5-.................................                         5- .........................................

 

ŞUBE DENETİM KURULU :

1- ................................                         1- ........................................               

2- ................................                         2- .......................................                

3- .................................                        3- .......................................

4-.................................                         4- ........................................

5-.................................                         5- .........................................

 

ŞUBE DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1- ................................                         1- ........................................               

2- ................................                         2- .......................................               

3- .................................                        3- .......................................

4-.................................                         4- ........................................

5-.................................                         5- .........................................

 

ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

1- ................................                         1- ........................................               

2- ................................                         2- .......................................                

3- .................................                        3- .......................................

4-.................................                         4- ........................................

5-.................................                         5- .........................................

 

ŞUBE DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

1- ................................                         1- ........................................               

2- ................................                         2- .......................................               

3- .................................                        3- .......................................

4-.................................                         4- ........................................

5-.................................                         5- .........................................

                                                                                     

SENDİKA MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİ :

1-       ............................                        1-..................................           

2-       ............................                        2-..................................                           

3-       ............................                        3-..................................                           

4-       ............................                        4-..................................                           

5-       ............................                        5-..................................                           

6-       ............................                        6-..................................                       

                                                                                                                                                                                          SEÇİM KURULU

BAŞKANI

HAKİMİN ONAYI

Not :

1- Oy verme işlemi isimlerin karşısındaki karelere (x) İşareti konularak yapılacaktır. İşaretsiz adaylara oy verilmemiş sayılır.

2- Her görev ve organ adaylarına asıl üye sayısı kadar işaret konulacaktır. Fazla işaretli oylar yasaya göre geçersiz sayılır.