A N A T Ü Z Ü K

 

Madde 1- Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi:

a) Sendikanın Adı: Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası'dır. Sendikanın kısaltılmış adı PETROL-İŞ'dir.

b) Sendikanın Merkezi İstanbul'dadır. Bu merkezin ilden ile nakline Sendika Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

c) Sendikanın Adresi: Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No.25 Üsküdar-İSTANBUL'dur.

    İl içerisinde adres değişikliğine (ilgili mercilere bilgi vermek kaydıyla) Sendika Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SENDİKANIN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

 

Madde 2- Sendikanın Amacı:

Sendika, demokratik ilkelerden sapmadan, üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmasını, sendika içi demokrasinin en geniş anlamda sınırsız ve kesintisiz işlemesini sağlar. Tabanın söz ve karar sahibi olması için önündeki tüm engelleri kaldırmaya çaba sarfeder.

a) Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık onuruna yaraşır, adaletli bir ücret sağlamaya çalışır.

b) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak önlemleri alır.

c) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye çaba gösterir.

d) Artan milli gelirden üyelerinin adaletli bir şekilde pay almasına olanak sağlamak üzere çaba harcar.

e) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin, çalışmanın toplumun yaşayışındaki yerini ve önemini kavramış, bu konudaki hak ve görevlerinin bilincine varmış bir üye topluluğu oluşturmak için çalışır.

f) Demokratik ve özgür sendikacılık anlayışına bağlı kalmak kaydıyla üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve İnsan Hakları ile yukarıda belirtilen amaçlar uğruna yapacakları çalışmaları benimsemeyi ve desteklemeyi başlıca ilkelerden biri sayar.

g) İşkolu içinde ulusal ve uluslararası düzeyde birlik, dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanmasına çalışır.

h) Üyelerinin sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için işyerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sağlığının geliştirilmesine ve dünya barışına katkıda bulunulmasına çalışır.

ı) Sendikamız, işçi sınıfının uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ın, genel tatil günü olmasını ilke olarak benimser.

 

Madde 3- Sendikanın Çalışma Biçimi:

Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Anayasa'nın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Demokratik ilkelerden sapmadan işyerlerinden başlayarak her düzeyde sendikal birliğin ve sendikal demokrasinin sağlanması için:

a) Anayasa'nın ve yasaların çağdaş anayasalar ve yasalarla uyumsuzluk gösteren, uluslararası anlaşmalara ve ILO kararlarına aykırılık oluşturan yönlerinin değiştirilmesi için çalışma yapar.

b) En alt kadrolardan en üst kadrolarına kadar bütün yönetici, temsilci ve diğer görevlilerin yine üyeler-delegeler tarafından seçilmelerini sağlayarak her aşamada sendika içi demokrasiyi ve tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini yaşama geçirir.

c) Sendikal birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri-özeleştiri ve ikna yöntemleri uygulanarak demokratik merkeziyetçilik ilkesi yerleştirilmeye çalışılır. Bu yöntemler uygulanarak çıkacak kararlarda azınlık çoğunluğun alt organlar üst organların kararlarına uyarlar.

           

Madde 4- Sendikanın Görev ve Yetkileri:

Mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a) Toplu iş sözleşmesi akdetmek,

b) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,

c) Toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, istekte bulunmak,

d) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda işçileri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,

e) Greve karar vermek ve idare etmek,

f) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu işçi kuruluşlarına delege, temsilci, gözlemci göndermek ve çağırmak,

g) Sendikalar Kanunu gereği işyerinde seçilen işyeri sendika temsilcilerini atamak ve görevden almak,

h) Faaliyette bulunduğu işkolu ve işyerlerinde çalışan işçileri sendika ilkeleri etrafında örgütlendirmek, 

ı) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

j) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde Sosyal Sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak,

k) Gelirinin % 10'undan az olmamak üzere üyeleri için mesleki eğitim, bilgi ve deneyim kazandırıcı çalışmalarda bulunmak ve üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar düzenlemek, kültürel, sağlık, spor faaliyetleri ve etkinlikleri, kütüphane, basın işleri için gerekli teknik ve mesleki eğitim tesisleri kiralamak, kurmak, vakıf ve enstitülerin kurulması için çalışma yapmak,

l) Bağışta bulunmamak ve nakit mevcudunun % 5'inden fazla olmamak koşuluyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amaçlı sandıklar kurulmasına, kredi vermek suretiyle yardımcı olmak,

m) Bağışta bulunmamak ve nakit mevcudunun %10'unu geçmemek koşuluyla üyelerinin kooperatif kurmalarına yardım etmek ve kredi vermek,

n) Nakit mevcudun % 40'dan fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak,

o) Üyelerin hak ve çıkarlarının etkin olarak korunması ve geliştirilmesini sağlayacak çalışmalara katılmak, yine bu amaçla ulusal ve uluslararası alanda sendikalar ve demokratik örgütlerle işbirliği yapmak.

Sendika, çalışmalarından yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

 

Madde 5- Sendikanın Kurulu Bulunduğu İşkolu:

Sendika, Sendikalar Kanunu'nun 60. maddesinde yer alan (3) sıra numaralı Petrol, Kimya ve Lastik işkolunda kuruludur. Aynı işkolundan sayılan asıl işe yardımcı olarak yürütülen işler ile niteliği bakımından işyerinin eklentileri olan dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene, bakım, bedeni ve mesleki eğitim yerleri, avlu ve temizlik gibi işler ve işyerleri de kuruluş ve faaliyet kapsamı içindedir.

 

                                                                                             İKİNCİ BÖLÜM

SENDİKAYA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARMA

                     

Madde 6- Sendikaya Üye Olma:

a) 2821 sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen niteliğe sahip ve Petrol, Kimya ve Lastik işkolunda çalışan 16 yaşını doldurmuş işçiler sendikaya üye olabilirler. 16 yaşını doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır.

b) Üye olmak isteyen işçi, 5 nüsha olarak doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt fişi ile sendikaya veya sendika şubesine başvurur. Sendika şubesi kendisine yapılan başvuruları 3 işgünü içinde Sendika Genel Merkezine gönderir. Bu başvuru üzerine Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunun kabul kararı ile üyelik kazanılır. Üyelik için yapılan başvuru, en çok 30 gün içinde sendika yönetim kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c) Haklı sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde mahalli iş mahkemesine dava açma hakkı vardır. Mahkemenin bu husustaki kararı kesindir.

d) Üyeler, Sendika Tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklerde gösterilen hususlara ve genel kurul kararlarına uygun harekette bulunmayı kabul ederler.

e) Üyeliğe kabul edilen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshası 15 gün içinde sendikaca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da işçiye verilir. Ayrıca sendika tarafından üyeye, üyelik kartı verilir.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurduğu tarihten itibaren 3 işgünü içinde üye fişlerinin bir nüshasını işverene gönderir.

 

Madde 7- Üyelik Aidatı:

Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, 1 günlük brüt çıplak ücretinin net % 75'idir. İşbu aidat her ay ödenir. Aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 61. maddesiyle toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

Emekli amatör yöneticilerin ve emekli denetim kurulu üyelerinin üyelik aidatları, kendilerine ödenen görev ödeneklerinden kesilir.

 

Madde 8- Üyelikten Ayrılma:

a) Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç 3 işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir.

b) Sendikadan çekilen üye, notere başvurma tarihinden itibaren aidatını 1 ay daha ödemek mecburiyetindedir.

 

Madde 9- Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması Halleri:

a) Sendika Merkez ve Şube Yönetim Kurulları'nda ücretli görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydıyla devam eder.

b) Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatı ile bulunanların sendika üyeliği devam eder.

c) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların Sendikalar Kanunu'na göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler silah altında bulundukları süre için askıda kalır.

d) Sendika üyesi işçinin bir yıla kadar geçici olarak işsiz kalması veya sendika faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.

e) Haklı bir sebep olmaksızın üstüste 3 ay süre ile üyelik aidatı ödemeyen ve nedeni hakkında bildirimde bulunmayan işçinin üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer.

f) Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı veya toptan ödeme alarak, işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği sona erer. Çalışmaya devam edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, sendika şubesi, sendika veya konfederasyonların yönetim ve denetim kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alan yöneticilerin sendika üyeliği görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

 

Madde 10- Üyelikten Çıkarılma:

Sendika üyelerinin, sendikadan çıkarılma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çıkarılma kararı çıkarılanlara, işverene ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik sıfatı çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

Madde 11- Üst Kuruluşa Üye Olma, Üyelikten Ayrılma, Çıkarılma:

a) Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması şarttır. Delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı olmadan üst teşekküle üye olunamaz.

b) Bir Konfederasyon üyeliğinden çekilmede de (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.

c) Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

                       

                                                                                                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN ORGANLARI

 

Madde 12- Sendikanın Organları:

A) Sendika Merkez Zorunlu Organları:

     1- Sendika Merkez Genel Kurulu,

     2- Sendika Merkez Yönetim Kurulu,

     3- Sendika Merkez Denetim Kurulu,

     4- Sendika Merkez Disiplin Kurulu.

B) Sendika Merkez İstişari Organları:

     1- Başkanlar Kurulu,

     2- Genişletilmiş Başkanlar Kurulu,

     3- Bölge Temsilcilikleri, Örgütlenme Büroları,

     4- Genel Temsilciler Kurulu.

C) Şube Zorunlu Organları:

     1- Şube Genel Kurulu,

     2- Şube Yönetim Kurulu,

     3- Şube Denetim Kurulu,

     4- Şube Disiplin Kurulu,

D) Şube İstişari Organları:

      Temsilciler Kurulu,

E) Zorunlu organlara seçimler, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 14. maddesi usul ve esaslarına göre yapılır.

 

                                                                                                    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN MERKEZ GENEL KURULU

 

Madde 13- Sendika Merkez Genel Kurulunun Kuruluş Biçimi:

Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen doğal delegeler ile Şube Genel Kurullarından seçilen toplam 250 delegeden oluşur.

Bu delegeler;

a) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetim Kurulu'nun asıl üyeleri doğal delegedir.

b) Öncelikle her şubeye 1'er delegelik verilir.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirlenen delegeler toplamı, delege tam sayısından çıkarılır. Sendikanın Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihten önceki ayın biri itibariyle iş akdi devam eden ve aidat ödeyen toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür.

d) Yukarıdaki (a), (b), (c) fıkralarında belirlenen delegeler toplamı ile delege tam sayısı arasındaki fark kadar delege, (c) fıkrası uyarınca yapılan bölme işlemleri sonucu, en fazla küsuratı bulunanlardan başlamak üzere şubelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da eksik delege kalırsa, işbu eksik delege sayısı en çok üyeli şubelerden başlayarak her şubeye birer delegelik daha verilmek suretiyle delege tam sayısı tamamlanır.

e) Her Şube Genel Kurulunda, Genel Kurula karar alındığı tarihteki aidat ödeyen şube üye sayısının anahtar üye sayısına bölünerek bulunacak sayının % 50 fazlası kadar sendika Merkez Genel Kurulu delegesi gizli oyla seçilir. İşbu delegeler, her Şube Genel Kurulunda yenilenir ve seçilen delegeler müteakip Şube Genel Kuruluna kadar geçen süre içerisinde toplanan bütün Merkez Genel Kurullarının delegeleridir.

Şube Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarına seçilen üyeler aynı zamanda Merkez Delegeliğine de seçilebilirler.

Merkez Genel Kurul delegeleri, Şube genel kurulunda yapılan seçimlerde en fazla oy alış sırasına göre sıralanırlar ve asıl-yedek olarak ayrı gruplar halinde gösterilmezler. Seçimlere listeler halinde girildiyse ve aynı listeden eşit oy alanlar varsa listedeki sıralarına göre sıralanırlar. Farklı listelerden veya seçime bağımsız olarak girenlerden eşit oy alanlar varsa İlçe Seçim Kurulu tarafından genel kurul üyeleri önünde kura çekimi yapılır ve sonucu seçim tutanağına yazılır. İlçe seçim kurulu tarafından kura çekimi yapılmazsa bu kura çekimini Merkez Yönetim Kurulu yapar.

Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin tespiti, şube genel kurullarının tamamlanmasından sonra ve Merkez Genel Kurulunun yapılacağı tarihten önceki ayın biri itibariyle iş akdi devam eden ve aidat ödeyen üye sayısı ve şube genel kurulları seçim tutanaklarındaki aldıkları oy sırası esas alınarak, yukarıdaki hesaplamaya göre Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu asıl üyelerinin müşterek kararıyla belirlenir.

Toplu iş sözleşmesi yürürlükte iken ücretsiz izne çıkarılanlar, grev ve lokavt nedeniyle aidat ödemeyenler ve toplu iş sözleşmesinden kesinleşmiş mahkeme kararıyla yararlananlar da aidat ödeyen üye gibi delege tesbitinde gözönüne alınırlar.

Tesbit edilen delegelerden herhangi bir nedenle delegelikten düşmüş olanlarla, delegelikten ayrılanların yerine ilgili şube genel kurul seçim tutanaklarındaki oy sırasına göre sıradakiler çağrılır.

Delege sıfatı müteakip olağan genel kurulu için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

f) Seçilen, delegeler, bilahare kapsamında bulunan şubeden ayrılıp başka bir şube kapsamı içine girerlerse, yeni şube genel kurulunda delege seçimi yapılıncaya kadar, eski şube delegeliğini korurlar, fakat şubeler arası kapsam değişikliğinin, sendika yetkili organlarınca yapılması halinde, işyeri başka şube kapsamına dahil olan delege, eski şubesinin genel kurulunda delege seçimi yapılıncaya kadar eski şubenin delegeliğini korur. Herhangi bir sebeple işinden ayrılmış olan delege sendika üyeliğini yitirmediği ve başka bir işkoluna geçmediği sürece Şube Genel Kurulunda yeni delege seçimi tarihine kadar delegeliğini korur.

 

Madde 14-Sendika Merkez Genel Kurulu'nun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları:

Merkez Genel Kurulu, şube genel kurullarının tamamlanmasından sonra, en az 3, en çok 4 yılda bir Sendika Merkezinin bulunduğu yerde, Merkez Yönetim Kurulunun tesbit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Merkez Genel Kurulu toplantısının gündemi yer, gün ve saati ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati en az 15 gün önce o ülke çapında dağıtılan günlük bir gazete ile ilan edilir. Ayrıca mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait Çalışma ve Hesap Raporu ile Merkez Denetim Kurulu Raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 gün önce gönderilir. Merkez Genel Kurulu Toplantı Nisabı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Genel Kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar. Genel Kurula çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte hükümet komiseri gelmese dahi yapılır. Bu halde durum derhal valiliğe bildirilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi genel kurula katılan delegelerin 1/10'unun yazılı önerisi ile olabilir.

Genel Sekreter ya da görevlendireceği Genel Örgütlenme ve Eğitim veya Genel Yönetim Sekreterlerinden biri tarafından yoklama yapılır. Yeterli çoğunluğun varlığı halinde Genel Kurulu Sendika Genel Başkanı veya görevlendirdiği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi açar. Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeterince katip seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Başkanlık divanı, delegeler arasından veya Türk-İş ya da Türk-İş'e üye olan sendika üyeleri arasından seçilir.

 

Madde 15- Karar Nisabı:

Merkez Genel Kurulunda alınacak kararlarda aşağıdaki nisap aranır:

a) Anatüzük değişikliğinde delege tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı gerekir.

b) Sendikanın feshi için, delege tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı gerekir.

c) Zorunlu organlar için yapılacak seçimlerle, kongre başkanlık divanı ve komisyonlar gibi diğer bütün seçimlerde, en fazla oy alanlar kazanmış olur. Başkaca bir nisap aranmaz.

d) Diğer bütün kararlar mevcudun salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Ancak, bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

Madde 16- Oy Şekli:

a) Kongre Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimleri dışında, bütün seçimler, gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.

b) Diğer bütün kararlar açık oylamayla alınır.

c) Her delegenin bir tek oy hakkı vardır. Bu hak başka hiç bir kimseye devredilemez.

 

Madde 17- Sendika Olağanüstü Merkez Genel Kurulu:

Sendika Merkez Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. (Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.) Genel Kurula çağrı Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve öneride bulunulamaz.

 

Madde 18- Sendika Merkez Genel Kurulunun Görevleri:

Merkez Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Organların seçimi,

b) Tüzük değişikliği,

c) Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu raporlarının görüşülmesi,

d) Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve Merkez Disiplin Kurulunun aklanması (ibraı),

e) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

f) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g) Konfederasyonlara üye olma ve çekilme,

h) Şube açma veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek, Şubeleri birleştirmek veya kapatmak,

ı) Aynı işkolunda olmak koşulu ile bir başka sendika ile birleşme veya katılma,

j) Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi,

k) İhracı istenilen üyeler hakkında karar verilmesi,

l) Sendikanın feshi,

m) Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna görev verilmesi,

n) Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ikramiye, ödenek, yolluk ve hizmet tazminatının saptanması,

o) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatların saptanması,

p) Üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegelerin seçilmesi,

r) Mevzuat veya Anatüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

s) Delege seçiminde uyulacak esasların, kanuna aykırı olmamak üzere düzenlenmesi.

 

Madde 19- Türk-İş Genel Kurul Delegeleri:

Türk-İş Genel Kurul toplantılarına sendikayı temsilen katılacak delegeler, konfederasyonun tüzük hükümlerine göre gerekli sayıda katılmayı sağlamak için seçilirler. Merkez Genel Kurulu seçimlerinde en fazla oyu alanlar oy sırasına göre Türk-İş Genel Kurulu Delegeliğine seçilmiş olurlar. Seçimlere listeler halinde girildiyse ve aynı listeden eşit oy alanlar varsa listedeki sıralarına göre, farklı listelerden veya seçime bağımsız olarak girenlerden eşit oy alanlar varsa İlçe Seçim Kurulu tarafından genel kurul üyeleri önünde kura çekimi yapılır ve sonucu seçim tutanağına yazılır. İlçe seçim kurulu tarafından kura çekimi yapılmazsa bu kura çekimini Merkez Yönetim Kurulu yapar.   

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN NİTELİKLERİ

 

Madde 20- Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:

Sendika yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,

c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş bulunmak,

d) Türkçe okur-yazar olmak,

e) Yukarıdaki fıkralarda belirlenenler dışında 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nda yöneticilik için öngörülen koşullara ve niteliklere sahip olmak.     

        

ALTINCI BÖLÜM

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Madde 21- Tanımı ve Kuruluşu:

Merkez Yönetim Kurulu sendika tüzel kişiliğini sendika organı olarak temsile yetkili olup Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen 5 üyeden teşekkül eder.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri ve Genel Yönetim Sekreteridir. Üyeler bütün mesailerini sendikaya hasrederek ücretli olarak çalışırlar. Merkez Yönetim Kurulu sendikayı her türlü işlem ve çalışmalarında temsil etmek hak ve yetkisine sahiptir.

Merkez Yönetim Kurulu'na seçilenlerin sendikanın diğer zorunlu organlarındaki görevleri (Genel Kurul hariç) sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinin bir ya da birkaçının herhangi bir nedenle boşalması halinde, Merkez Yönetim Kurulu eksilen üye sayısı kadar yedek üyeyi oy sırasına göre toplantıya çağırır. Toplanan asıl kurul üyeleri eksilen görev ya da görevlere kendi içinden ve salt çoğunlukla yenisini ya da yenilerini seçer. Görevden ayrılmamış üyelerden birisi eksilen göreve seçilirse onun yerine de aynı biçimde seçim yapılır. Tüm üyeliklerin aynı anda boşalması halinde, yedek üyeler toplanarak kendi aralarında görev bölümü yaparlar.

Merkez Genel Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kurulu için ayrıca (5) yedek üye seçilir.

 

Madde 22- Toplantı Zamanı:

a) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak 15 günde bir toplanır.

b) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği ile her zaman olağanüstü olarak toplanır.

c) Merkez Yönetim Kurulu toplantıları gerektiğinde 15 günden fazla da uzatılabilir.

 

Madde 23- Sendika Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Merkez Yönetim Kurulu Sendikanın Genel Kurulundan sonra en yetkili karar ve yönetim organıdır.

Merkez Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

1- Üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi akdetmek,

2- Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, istekte bulunmak,

3- Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,

4- Anatüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,

5- Kurulların kararlarını uygulamak,

6- Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

7- Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

8- Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,

9- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,

10- Yurtiçinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu işçi kuruluşuna ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurtiçinde ve dışında düzenlenecek etüt ve gezilere katılacakları saptamak,

11- Sendika üyeliği için başvuranların üyeliklerini kabul veya reddine karar vermek,

12- Yönetim Kurulu üyesi sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir nedenle çalışamaz duruma gelmiş Şube Yönetim Kurulu yerine 3 ay içerisinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli önlemleri almak,

13- Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,

14- İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine vs. yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve onlardan istekte bulunmak,

15- Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarında işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu nedenle açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek,

16- Tüzükte belirlenen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bilimsel ve teknik bürolar kurmak ve bunlar için gerekli elemanları bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubede çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma koşullarını saptamak, sendika bünyesinde çalışan işçiler için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak,

17- Herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun % 5'inden fazla olmamak üzere bu sandıklara kredi vermek,

18- Herhangi bir bağışta bulunmamak koşuluyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun % 10'undan fazla olmamak üzere bu kooperatiflere kredi vermek,

19- Gelirinin % 10'undan az olmamak üzere üyelerinin mesleki bilgilerini artıracak eğitim, bilgi ve deneyim kazandırılabilecek kültürel ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, kurs ve konferans düzenlemek, gerekirse tüm bunları gerçekleştirebilmek için kültür merkezi, vakıf ve enstitüler kurmak, spor, dinlenme, eğitim tesisleri, kütüphane, basın-yayın tesisleri kurmak,

20-  Nakit mevcudunun % 40'ından fazla olmamak koşuluyla sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,

21- Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda alınan Merkez Genel Kurulu kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması için görevlendirilecekleri saptamak,

22- Başkanlar ve temsilciler kurullarını toplantıya çağırmak,

23- Genel Kurul kararlarına, Anatüzük ve Anatüzüğe ek yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden şube yöneticilerini Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmek, ilgililerin göreve devamlarının sendika ve üyelerinin çıkarına aykırı olduğu görüşünde olursa, haklarında kesin karar verilinceye kadar, Merkez Disiplin Kurulu'ndan geçici ve önlem olarak işten el çektirilmeleri isteminde bulunmak,

24- Anatüzük ve kanun hükümleri gereğince Şube Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplanmasına karar vermek,

25- Anatüzük değişiklik önerilerini hazırlayıp, Merkez Genel Kuruluna sunmak, gerekli yönetmelikleri yapmak ve uygulamak,

26- Bölge temsilcilikleri ve örgütlenme büroları kurmak, birleştirmek ve kapatmak,

27- Şube Disiplin Kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde, sendika Merkez Disiplin Kurulu'na aktarmak, ivedi durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,

28- Sendika adına merkez ve şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,

29- Sendikada çalıştırılacak Merkez ve Şube personeli ile şubelerdeki ücretli yöneticilerin kadrolarını açmak ve kaldırmak,

30- a) Genel Kurul kararları doğrultusunda şube açmak, birleştirmek, kapatmak,    

      b) Şubelere bağlanacak işyerlerini saptamak ve değiştirmek,

31- Şube Yönetim Kurullarının görüşünü alarak işyerinde seçimle belirlenen işyeri temsilcilerini atamak veya değiştirmek,

32- 2821 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan suçlardan biri ile mahkum olan sendika merkez ve şube organlarında görevlendirilmiş kişilerle ilgili olarak yetkili mercilerden sendikaya gelecek yazılı bildirim üzerine, (ilgilinin görevine son vermek işlemi de dahil olmak üzere) gereğini yapmak,

33- Yönetmelikler, plan ve programlar gereği komisyonlar kurmak, sendikanın ilkelerine uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak,

34- Merkez ve Şube Yönetim Kurulu tutanağı doğrultusunda demirbaş eşyanın terkini ve satışını yapmak,

35- Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

36- Sendika yöneticilerinin, üyelerinin ve sendikada çalışanların yapacakları gezilere karar vermek, (ancak olağanüstü hallerde geziler için bir yönetim kurulu üyesinin imzalayacağı görev kağıdı düzenlenir ve sonradan kararı sağlanabilir.)

37- Grev ve lokavt süresince, sendika üyelerine yapılacak yardımları, Başkanlar Kurulunun da görüşü alınarak, uygulanmakta olan asgari ücretin netine kadar olmak üzere belirlemek,

38- Tüzüğün ilgili maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu'na verilen görevleri yerine getirmek, kanuni prosedürlere uyarak gerektiğinde bildiri yayınlamak,

39- Merkez Genel Kurulu'nca verilecek diğer görevleri yapmak,

40- Tüzüğün 18. maddesinde sayılan Merkez Genel Kurulunun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

41- Genel Temsilciler Kurulunu olağan ve olağanüstü toplamak

 

GENEL BAŞKAN

Madde 24- Görev ve Yetkileri:

Genel Başkan Sendika tüzel kişiliğini yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Genel Başkan ayrıca aşağıda yazılı yetki ve görevlere sahiptir:

a) Başkanlar ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

b) Sendika adına resmi beyanatta bulunmak ve basın toplantısı yapmak, (ancak ivedi olmayan hallerde bu işleri diğer Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile anlaşarak yapmak),

c) Sendika yazışmalarını ve işlemlerini birinci imza olarak imza etmek,

d) Sendika bünyesi içinde, (Genel Kurul Komisyonları hariç) kurulacak bütün komisyonlara başkanlık etmek,

e) Sendikayı, kamu ve her türlü özel ve tüzel kişilere karşı idari, mali, mesleki hususlarda her bakımdan temsil etmek,

f) Anatüzük ve Anatüzüğe ek yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

g) Sendika bünyesi içinde, tam bir işbirliği halinde çalışmayı, düzen ve disiplini sağlamak, üçüncü kişilerle ilişkilerinde sendikanın onur ve erdemini korumak,

h) Şubeler dahil her türlü çalışmaları kontrol etmek ve incelemek,

ı) Merkez veya şubelerin haberleşme, yazışma veya hesaplarını incelemek, kontrol etmek, gerekli gördüğü uyarıları yapmak,

j) Diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izlemek, gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almak, gerekli uyarıda bulunmak ve görev vermek.

 

Madde 25- Sorumluluğu:

Genel Başkan, kurullar dışında en yüksek amirdir. Sendikanın sevk ve idaresini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Çalışmalarından dolayı şahsen Merkez Yönetim Kuruluna ve Sendikaya karşı sorumludur.

 

GENEL SEKRETER

Madde 26- Görev ve Yetkileri:

Genel Sekreter, Genel Başkandan sonra sendikayı temsile yetkili ikinci yöneticidir. Genel Sekreter ayrıca aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

a) Sendikanın her türlü yazışmalarında imza yetkisine sahiptir. Her türlü yazışmaları idare eder, yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesini sağlar.

b) Toplu sözleşme, örgütlenme, uyuşmazlık ve eğitim işlerini sendika politikasına uygun şekilde koordine eder. Yön ve yöntemini saptar.

c) Sendikanın hukuki çalışmalarını koordine eder. Hukuk danışmanlığının çalışmalarını yönlendirir.

d) Sendikanın araştırma çalışmalarını amaçlarla ilgili bilgi ve haberlerin ve gerekli istatistiklerin derlenmesini izler ve yürütür.

e) Sendikanın basın işlerini düzenler. Sendika adına basına ve kamuoyuna beyanat vermeye, açıklama yapmaya yetkilidir. İvedi olmayan hallerde bu işleri diğer Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile anlaşarak yapar.

f) Sendika kademelerinde çalıştırılan personeli sevk ve idare eder, bir personel talimatı tasarısı veya mevcut talimatta değişiklik önerileri hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Kurulun onaylayacağı personel talimatının uygulanmasını sağlar.

g) Merkez Yönetim ve Başkanlar Kurulları kararlarının yerine getirilmesini sağlar. Merkez Yönetim ve Başkanlar Kurulları defterlerini hazırlar, düzenler, yazar ve saklar.

h) Sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlerine ait belgelerin düzenli tutulmasını sağlar, işleri yürütür ve kontrol eder.

ı) Ulusal ve uluslararası alanda diğer sendika, konfederasyon ve demokratik kitle örgütleriyle diyalog kurar, dayanışma zeminleri hazırlar.

 

Madde 27- Sorumluluğu:

Genel Sekreter kendisine bu Anatüzükte verilen görevlerinde en yüksek amirdir. Sendikanın yazışma ve işlemlerini düzgün yürütmekle, disiplin ve düzeni sağlamakla, sendikanın iç ve dış ilişkilerini sendika politikasına göre yürütmekle görevlidir. Çalışmalarından dolayı şahsen Merkez Yönetim Kurulu ile sendikaya karşı sorumludur.

 

GENEL MALİ SEKRETER

Madde  28- Görev ve Yetkileri :

Genel Mali Sekreter, sendikayı temsile yetkili üçüncü yöneticidir. Sendikanın muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek, kesin hesap ve bilançosunu yapmak ve üyelik işlerini yönetmekle görevli ve yetkilidir.

Başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazışma ve işlemleri imzalamak,

b) Sendikalar Kanunu uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Türk-İş'e gönderilmesi gerekli bilanço ve hesaplarla çalışma ve denetleme raporlarını, ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde göndermek,

c) Mali konularla ilgili defterlerin düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağlamak,

d) Sendika Genel Merkez kademelerine göre mal bildirimlerini kanun hükümlerine uygun olarak sağlamak ve makbuzları tarih ve numarası Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kaydettikten sonra, Merkez Denetim Kuruluna tevdi etmek, şubeler dahil muhasebe işlerinin muntazam çalışmasını sağlamak,

e) Merkez Yönetim Kuruluna, aylık olarak ve gerektiğinde Başkanlar Kuruluna sunulmak üzere mali bilanço ve mali dengeyi hazırlayarak bildirmek,

f) Sendikaya üye olan, istifa veya ihraç edilen ve disiplin cezası alan üyelerin durumlarını kayıtlara işlemek, aidat durumlarını düzenleyerek gerekli bildirimleri yapmak,

g) Sendika aidatlarının tahsilini sağlamak,

h) Sarfiyatın bütçe çerçevesinde yapılmasını ve bütçe tasarrufunu sağlamak,

ı) Ücretli yönetici ve personel ücretleri ile diğer ödemeleri bütçe çerçevesinde yapmak,

j) Sendikanın mali konulardaki gelişmesini sağlayıcı önlemleri almak, gelişmeyi engelleyen hususları Merkez Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer organlara bildirmek,

k) Sendika adına basına ve kamuoyuna beyanat vermek, açıklama yapmak, ivedi olmayan hallerde bu işleri diğer Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile anlaşarak yapmak.

 

Madde 29- Sorumluluğu :

Genel Mali Sekreter, mali hususta en yüksek amirdir. Sendikanın mali konularla ilgili her çeşit yazışma ve işlemlerinden, gelir ve giderlerinden birinci derecede sorumludur. Bütçeye aykırı sarfiyattan şahsen Merkez Yönetim Kuruluna ve sendikaya karşı sorumludur. Anatüzüğe aykırı işlemlerden dolayı Merkez Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili organlara bilgi vermekten de ayrıca sorumludur.

           

GENEL ÖRGÜTLENME VE EĞİTİM SEKRETERİ

Madde 30- Tanımı, Görev ve Yetkileri :

A) Tanımı:

Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri sendikanın örgütlenme işlerini yürütür, eğitim programlarını hazırlar, uygulanmasını sağlar. Anatüzüğün kendisine verdiği görevle ilgili konularda sendikayı temsile yetkili yöneticidir.

B) Görev ve Yetkileri :

1- Sendikanın örgütlü bulunduğu işyerlerinde üyelerin sendikaya bağlılıklarını korur,

2- İşyerlerinde üye kazanma çalışmalarını yapar,

3- Genel Merkez ile Şubeler arasındaki ilişkileri yürütür, işyeri sendika temsilcileri, disiplin, uzlaşma ve işyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları ile diğer kurul üyelerinin atama ve değiştirme işlemlerini yapar,

4- Eğitim programları hazırlar ve uygulanmasını sağlar,

5- Grev uygulamalarının yasalara uygun olarak yürütümünü sağlar,

6- Sendikanın amaç ve ilkelerine uygun yayınların yürütümünü sağlar,

7- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütür.

C) Sorumluluğu:

Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri, Anatüzük ile kendisine verilen görevlerinde en yüksek amirdir. Çalışmalarından dolayı şahsen Merkez Yönetim Kuruluna ve Sendikaya karşı sorumludur.

 

GENEL YÖNETİM SEKRETERİ

Madde 31- Tanımı, Görev ve Yetkileri :

A) Tanımı:

Genel Yönetim Sekreteri, sendikanın toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütür, üyelerin toplu iş sözleşmesi ve mevzuattan doğan şikayetlerini ve ilgili uyuşmazlıklarını izler ve sonuçlandırır. Anatüzüğünün kendisine verdiği görevlerle ilgili konularda sendikayı temsile yetkili yöneticidir.

B) Görev ve Yetkileri :

1- Toplu iş sözleşmesi yetkilerinin alınması işlemlerini yasa hükümlerine uygun olarak yürütür,

2- Yetkisi alınmış işyerlerinde toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yasalara ve anatüzüğe uygun olarak yürütümünü sağlar,

3- Toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu uyuşmazlıkları, arabulucu çalışmalarını, anlaşma ya da grev kararına kadar yürütür,

4- Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlar,

5- Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla ilgili olarak üye şikayet ve uyuşmazlıklarını izler ve sonuçlandırır.

C) Sorumluluğu:

Genel Yönetim Sekreteri Anatüzük ile kendisine verilen görevlerinde en yüksek amirdir. Çalışmalarından dolayı şahsen Merkez Yönetim Kuruluna ve sendikaya karşı sorumludur.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA ORTAK HÜKÜMLER

Madde 32- Görev Devri:

Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevi başında bulunmadığı sürelerde yetki ve görevleri Genel Sekreter, onun da yokluğunda Genel Mali Sekreter tarafından kullanılır ve yürütülür.

Genel Sekreter veya Genel Mali Sekreter görevi başında bulunmadığı sürelerde boşalan görevini Genel Örgütlenme ve Eğitim ve Genel Yönetim Sekreterlerinden birisi tarafından kullanılır ve yürütülür.

 

Madde 33- Yazışmaların İmzası:

Sendika yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması şarttır. Bunlardan mali ve üyelikle ilgili konularda yazışma ve işlemler Genel Başkan ve Genel Mali Sekreter tarafından, bunun dışındaki her türlü yazışmalar Genel Başkan ve Genel Sekreter tarafından imzalanır.

Genel Başkanın bulunmadığı hallerde yazışma ve işlemler Genel Sekreter ile ilgisine göre Genel Mali Sekreter, Genel Örgütlenme ve Eğitim veya Genel Yönetim Sekreteri tarafından imzalanır. Genel Sekreterin yokluğu halinde yazışma ve muameleler Genel Başkan ile ilgisine göre Genel Örgütlenme ve Eğitim veya Genel Yönetim Sekreteri tarafından imzalanır.

Genel Başkan ve Genel Sekreterin her ikisinin yokluğu halinde Genel Mali Sekreter ile ilgisine göre Genel Örgütlenme ve Eğitim veya Genel Yönetim Sekreteri tarafından imzalanır. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Mali Sekreterin her üçünün yokluğu halinde Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri ve Genel Yönetim Sekreteri tarafından imzalanır.

 

Madde 34- Merkez Yönetim Kurulunun Niteliği:

Merkez Yönetim Kurulu sendika işlerinin sevk ve idaresini, işlerin yürütümünü bir bütün halinde sağlar. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapılmış olması, Merkez Yönetim Kurulunun bütünlüğünü zedelemez. Kurul üyelerinin sahip olduğu bütün yetki ve görevlerin yürütümünde sorumluluk, Merkez Yönetim Kurulu'na aittir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SENDİKA MERKEZ DENETİM KURULU

 

Madde 35- Kuruluşu:

Sendika Merkez Denetim Kurulu,  Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen (3) asil üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda da yedek üye seçilir. Merkez Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışır. Asıl üyelerden biri veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde Merkez Yönetim Kurulu yedek üye seçimindeki en çok oy alandan başlamak suretiyle sıra ile yedekleri göreve çağırır.

 

Madde 36- Toplantı Zamanı:

Merkez Denetim Kurulu en az 4 ayda bir denetleme görevini yapar. Kurul başkanı veya üyelerden birinin ya da Merkez Yönetim Kurulunun daveti ile her zaman olağanüstü denetleme yapabilir.

 

Madde 37- Toplantı ve Karar Nisabı:

Merkez Denetim Kurulu en az 2 üyenin iştirakiyle toplanır. Kararlar en az 2 üyenin ortak kararıyla alınır. Ancak, Merkez Disiplin Kuruluna ve adli mercilere sevk kararlarıyla Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırma istemi kararı oybirliğiyle alınır.

 

Madde 38- Çalışma Usulü:

Sendika Merkez Denetim Kurulu sendikanın idari ve mali konularla ilgili her türlü işlemlerini diledikleri zaman ve fakat en az 2 asıl üyenin imzasını taşıyan karar ve istemleriyle kontrol edebilir ve inceleyebilirler.

Kontrol ve inceleme için aldıkları sendika evraklarını da aynı şekilde en az 2 üyenin ortak imzası ile alırlar.

Bu çalışmalarında;

a) Kararlarını noterce onaylanmış bir deftere toplantıya katılan üyelerin imzası ile yazarlar. Bu deftere, muhalefet eden üye muhalefet şerhini de ayrıca yazar.

b) Raporlarının bir nüshasını Sendika Merkez Yönetim Kuruluna verirler.

c) Her türlü incelemeleri sırasında rapora geçirilen hususlarda Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alırlar.

 

Madde 39- Görev ve Yetkileri:

Merkez Denetim Kurulu denetimlerini sendika merkezinde yapar. Sendikaya ait evrak veya defterleri sendika merkezinden dışarıya çıkaramaz.

a) Merkez Denetim Kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu Sendika Merkez Yönetim Kuruluna verir. Devre sonu raporunu da Merkez Genel Kuruluna sunar.

b) Merkez Yönetim Kurulunun çalışmalarının Kanun, Anatüzük ve Merkez Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.

c) Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde gerekli denetimi yapar.

d) Merkez Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

e) Sendika tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar.

f) Merkez Denetim Kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında, sendikanın mali işlerinde yolsuzluk ve uyarıya karşın düzeltilmeyen usulsüzlük görürse, durumun derhal Merkez Disiplin Kuruluna aktarılmasını, Merkez Yönetim Kurulundan ister. Sendikaya da üyelerin çıkarları açısından zorunluluk saptarsa haklarında kesin karar alınıncaya kadar ilgililere Merkez Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak işten el çektirilmesi isteminde de bulunur.

Merkez Yönetim Kurulu, konuyu Merkez Disiplin Kuruluna aktarmamakta ısrar ederse, bu işlemi re'sen yapar. Merkez Disiplin Kurulunun önlem olarak alacağı geçici işten el çektirme kararına Merkez Yönetim Kurulu uymamakta direnirse, Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Merkez Genel Kurulu, ilgililerin sendikadan ihracına ya da görevden kesin uzaklaştırılmalarına karar vereceği gibi, göreve iade kararı da verebilir. Göreve iade halinde, geçici uzaklaştırma süresince ödenmeyen ücret ve tüm haklar ilgili ya da ilgililere ödenir. İhraç ya da kesin uzaklaştırma halinde ise ödenmez. İhracına karar verilenler hakkında gerekirse yargı organlarına da başvurulabilir.

g) Sendika gelir ve giderlerinin ilgili defterlere düzenli olarak işlenip işlenmediğini kontrol eder.

h) Gelir ve giderlerin ispatlayıcı evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını saptar.

ı) Gelir ve giderlerin Anatüzük hükümlerine uygun olup olmadığını inceler.

j) İşbu Anatüzükte yazılı defterlerin ilgili kanuna uygun tutulup tutulmadığını inceler.

k) Mal bildirimi belgelerini Merkez Genel Kuruluna kadar en iyi şekilde saklar ve yeni seçilen Merkez Denetim Kuruluna teslim eder.

l) Sendika hesapları ile ilgili her türlü işlemlerin, işbu Anatüzük ve kanun hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.

m) Görevini sağlıklı olarak yapabilmek için sendika organları ve organlarda görevli kişilerle merkez ve şubelerde istihdam edilen bütün personelden gerekli gördüğü her türlü evrak ve bilgiyi alır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

 

Madde 40- Sendika Merkez Disiplin Kurulu:

Sendika Merkez Disiplin Kurulu, Sendika Merkez Genel Kurulu tarafından ve delegeler arasından gizli oyla seçilen 3 asıl üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler.

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinden bir veya bir kaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Merkez Yönetim Kurulu yedek üyeleri en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağırır.

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az 2 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Merkez Disiplin Kurulu kararları en az 2 üyenin oyu ile alınır. Kurul, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, kararını gereği yapılmak üzere Sendika Genel Başkanlığına verir.

Merkez Disiplin Kurulu, Sendika Anatüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Sendika Merkez ve Şube Yöneticileri hakkında soruşturma yaparak, uyarı ve kınama cezalarından birini ya da suçsuzluk kararını verir. İlgili ya da ilgililer hakkında Merkez Genel Kurulu tarafından kesin karar verilinceye kadar, önlem niteliğinde geçici olarak işten el çektirme kararı alabilir.

Merkez Disiplin Kurulu, Şube Disiplin Kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilen kararları inceler, aldığı kararı gereğinin yapılması için sendika şubesine gönderilmek üzere Genel Başkanlığa verir.

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Disiplin Kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü belirleyerek Merkez Genel Kuruluna sunar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

BAŞKANLAR KURULU

 

Madde 41- Oluşumu:

Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen 5 Merkez Yönetim Kurulu, 3 Merkez Denetim Kurulu üyesi ile Şube Başkanlarından oluşur. Başkanlardan birinin zorunlu nedenlerle katılamadığı toplantıya İdari veya Mali Sekreter iştirak eder.

 

Madde 42- Toplantı Zamanı:

a) Başkanlar Kurulu ilk olağan toplantısını Merkez Genel Kurulunun bitimini izleyen 3 gün içerisinde yapar. Diğer olağan toplantılar 4 ayda bir yapılır.

b) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ise Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Şube Başkanları ve Şube İdari ve Mali Sekreterlerinin katılımı ile 8 ayda bir toplanır. Her iki toplantı Merkez Yönetim Kurulunun daveti üzerine ve saptayacağı gün ve yerde yapılır.

c) Başkanlar Kurulu, kurul üyelerinin en az üçte ikisinin Merkez Yönetim Kuruluna yazılı başvuruları halinde veya Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı davet üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

 

Madde 43- Toplantı ve Karar Nisabı:

a) Başkanlar Kurulu, üyelerinin en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanır.

b) Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar istişari niteliktedir.

 

Madde 44- Oy Şekli:

a) Kararlar açık oylama ile alınır.

b) Her üyenin bir tek oy hakkı vardır. Oylamalarda oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

 

Madde 45- Gündem:

Toplantı gündemi Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme gerekli eklemeler yapılabilir.

 

Madde 46- Toplantı Usulü:

a) Başkanlar Kuruluna Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter, onun da yokluğunda Genel Mali Sekreter başkanlık eder.

b) Kararlar, noterlikçe onaylanmış Başkanlar Kurulu karar defterine Genel Sekreter tarafından yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.

c) Toplantı Genel Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. İlk önce toplantıya başkanlık eden üye tarafından gündem okunur ve görüşmelere geçilir. Çalışma raporu bir hafta önceden üyelere bildirilir.

 

Madde 47- Yetkileri:

Başkanlar Kurulu:

a) Sendika çalışmalarının amaç ve ilkelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder. Ülke içindeki gelişmeleri bu açıdan değerlendirerek, gerekli göreceği prensip kararlarını alır ve Merkez Yönetim Kuruluna aktarır.

b) Gerekli görürse gelecek sendikal çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini saptayarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

c) Anatüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik taslaklarını ya da yürürlükteki yönetmelikler üzerinde yapılması istenen değişiklik önerilerini görüşerek tavsiye kararlarına bağlar.

d) Merkez Genel Kuruluna gündem maddesi yada öneri biçiminde götürülmesi gerekli gördüğü konuları saptar ve gereği için Merkez Yönetim Kuruluna aktarır.

e) Merkez Yönetim Kurulunun gerekli görerek yapacağı öneri üzerine, toplu iş sözleşmeleri görüşme ve uyuşmazlıkları ile grev ve lokavt eylemleri hakkında tavsiye kararları alır.

f) İşyerlerinin bir şube kapsamından diğerine aktarılması ya da gerektiğinde şubelerin kapatılması konularında önerilerde bulunur.

 

GENEL TEMSİLCİLER KURULU

 

Madde 48- Oluşumu:

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulları, Şube Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri ile işyerleri sendika temsilcilerinden oluşur.

 

Madde 49- Toplanma Zamanı:

Genel Temsilciler Kurulu, Genel Merkez Olağan Genel Kurulu dönemi içerisinde olağan olarak en az 1 defa toplanır. Bunun dışında Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde Temsilciler Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Bu toplantıyı Bölgesel yapabileceği gibi Genelde yapabilir.

 

Madde 50- Gündem ve Toplantı Usulü:

Genel Temsilciler Kurulu veya Bölge Temsilcilerinin toplantı usulü gündemi, karar nisabı ve oy kullanma şekli Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

                                                                                                      ONUNCU BÖLÜM

SENDİKA ŞUBELERİ

 

Madde 51- Tanımı:

Şubeler; sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin gereğince sağlanması ve demokratik işbirliği sisteminin gerçekleşmesi amacıyla sendika bünyesi içerisinde kurulan ünitelerdir. Sendika şubesi sendikanın bir bölümüdür. Şubeler, sendika hakkında ve şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda bölgesi dahilinde, işverenlerle kuruluşlar ve resmi daireler nezdinde Anatüzük ve Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil eder ve bu amaçla basınla ilişkilerini düzenlerler.

 

Madde 52- Kuruluşu:

Gerek üye sayısı ve gerek ilgili işkolunda üye olma niteliğine sahip işçilerin sayısı ve gerek sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesi bakımından gerekli görülecek bölgelerde Merkez Genel Kurulu kararı ile şubeler kurulabilir, birleştirilebilir ve kapatılabilir. Merkez Genel Kurulunun bu yoldaki kararları Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Şube olmayan ve aidat ödeyen üye sayısı 1000'i aşan yerlerde, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeni şubeler açılabilir. 

Şubenin aidatlı üye sayısının 300'ün altına düşmesi halinde şubenin faaliyetleri bir yılın sonunda askıya alınır. Bu süre şube genel kurul tarihini geçemez.  

 

Madde 53- Kuruluş Usulü:

Sendika Merkez Genel Kurulu kararı doğrultusunda kuruluşuna karar verilen şubeler, Sendikalar Kanununda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip sendika üyeleri tarafından ve Sendikalar Kanunu ile ilgili yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak kurulur.

Merkez Yönetim Kurulu, bu amaçla kurulacak şube sınırları içindeki, sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna dahil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en az 7 kişilik müteşebbis kurucu heyeti saptar. Ayrıca, aynı heyetin içinden bir kurucu Başkan, bir kurucu İdari Sekreter ve bir kurucu Mali Sekreteri de belirler.

Kurucuların listesi Sendikalar Kanununda yazılı belgelerle ve kanunda belirtilen usul ve esaslara göre ve en geç 15 gün içinde sendika ve şubenin bulunduğu illerin Valilikleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilir ve Sendikalar Kanununa göre ilan edilir.

Bu şekilde yeni kurulan şubeler, en geç 6 ay içinde ilk olağan genel kurullarını yapmakla yükümlüdürler. Yeni şubeye, hangi işyerlerinde çalışan üyelerin bağlı olacaklarının saptanmasını ve bu konudaki değişiklikleri de Merkez Yönetim Kurulu yapar.

 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

ŞUBE ORGANLARI

 

Madde 54- Şube Organları:

A) Zorunlu Organlar:

     1- Şube Genel Kurulu,

     2- Şube Yönetim Kurulu,

     3- Şube Denetim Kurulu,

     4- Şube Disiplin Kurulu'dur.

B) İstişari Organ:

     Temsilciler Kurulu’dur.

 

 

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

ŞUBE GENEL KURULU

 

Madde 55- Şube Genel Kurulunun Oluşumu:

Üye sayısı 500'den az şubelerin Genel Kurulları bütün üyelerin katılması ile toplanır. 500'den fazla üyeli şubelerin Genel Kurulları ise aşağıda gösterilen sayıda delegeden oluşur.

Üye sayısı 501'den 1000'e kadar olan şubelerde 100 delege,

Üye sayısı 1001'den 2000'e kadar olan şubelerde 125 delege,

Üye sayısı 2001'den 3000'e kadar olan şubelerde 150 delege,

Üye sayısı 3001'den 5000'e kadar olan şubelerde 200 delege,

Üye sayısı 5001'den daha fazla olan şubelerde 250 delege.

İşbu delegeler Sendikalar Kanunu'nda belirlenen esaslara göre seçilir.

 

Madde 56- Şube Genel Kurulunun Kuruluş Biçimi:

Şube Genel Kurulları, aşağıda gösterildiği şekilde doğal delegeler ile şubeye bağlı üyelerin aşağıda belirtilen sayıda kendi aralarından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçecekleri delegelerden oluşur.

a) Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetim Kurulunun asıl üyeleri doğal delegelerdir.

b) Şubeye bağlı ve delege seçimi kararı alındığı tarihten geçerli olmak üzere her işyeri bir seçim bölgesi sayılır. İşyerlerinden seçilecek delege sayısı bulunurken, işyeri  sayısı ile şubenin doğal delege sayısının  toplamı, seçilecek delege sayısından düşülür.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirlenen delegeler toplamı, delege tam sayısından çıkarılır. Şubenin iş akdi devam eden ve aidatlı toplam üye sayısı, kalan delege sayısına bölünerek anahtar sayı bulunur. 

Toplu iş sözleşmesi yürürlükte iken ücretsiz izne çıkarılanlar, grev ve lokavt nedeniyle aidat ödemeyenler ve toplu iş sözleşmesinden kesinleşmiş mahkeme kararıyla yararlananlar da aidat ödeyen üye gibi delege tesbitinde dikkate alınırlar. İş akdi feshedilmiş olanlar işe iade davası açmış olsalar dahi, delege tesbitinde dikkate alınmazlar.

Her işyerinin aidatlı  üye sayısı anahtar sayıya bölünerek her işyerinden seçilecek delege sayısı bulunur. Bulunan anahtar sayının altında kalan işyerlerine yalnız bir delegelik verilir. (Kontenjan dışında delegelik verilmez)

İşyerindeki aidatlı üye sayısı belirlenirken işçinin kadrosunun nerede olduğuna bakılmaksızın fiilen çalıştığı işyeri dikkate alınır.

Bu işlemler yapıldıktan sonra artan delege olursa, bu delegelikler anahtar sayının üzerinde ve en çok üyenin bulunduğu işyerinden başlamak üzere sırayla dağıtılır.

Aidatlı üye işçi sayısı 500 ve daha fazla olan işyerlerinde, işletmecilik, teknik zorunluluk ya da işbölümü gibi nedenlerle oluşturulmuş her ünite, gerekli görülürse ayrı bir seçim bölgesi sayılabilir.

Bu durumda, işyeri üye sayısı o işyerine düşen delegelik sayısına bölünerek, işyeri anahtar sayısı bulunur.  Seçim bölgesinin üye sayısı işyeri anahtar sayısına bölünerek, o bölgenin çıkaracağı delegesi sayısı bulunur.  İşlem yapıldıktan sonra, artan delege olursa bu delegelikler, işyeri anahtar sayısının üzerinde ve en çok üyenin bulunduğu bölgeden başlamak üzere, sırayla dağıtılır.

Üniteler, kendi içinde bölünemez ve seçim bölgeleri işyeri anahtar üye sayısının altında olamaz. Altında olduğu takdirde, en yakın başka bir ünite ile birleştirilir.

c) Delege seçimlerinde izlenecek usul ve esaslar Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

 

Madde 57- Şube Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları:

Şube Genel Kurulu, en az 3, en çok 4 yılda bir Sendika Merkez Yönetim Kurulunun mutabakatını almak koşulu ile Sendika Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu mahalde, Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır.

Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul toplantısının gündemi yer, gün ve saati en az  15 gün önce o mahalde yayınlanan bir gazeteyle (o mahalde gazete yayınlanmıyorsa mahalli olanak ve araçlardan yararlanmak suretiyle) ilan olunur. Durum ayrıca mahallin en büyük mülkiye amirine yazıyla bildirilir.

Şube Genel Kurullarının toplantı esas ve usulleri hakkında Sendika Genel Kurulları için uygulanan usuller uygulanır.

 

Madde 58- Şube Olağanüstü Genel Kurulu:

Şube Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul üye ya da delegelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde kararını belirler. Karardan sonra en geç 60 gün içinde olağanüstü kongreye gidilir. (İstemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.)

Genel Kurula çağrı Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Şube Yönetim Kurullarındaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler Merkez Yönetim Kurulunca yapılır. Ancak olağanüstü kongre üye veya delege tam sayısının 1/10'unun yazılı önerisi gündeme alınmaya zorunludur.

 

Madde 59- Toplantı Nisabı:

a) Şube Genel Kurulları ilgili şubeye bağlı üyelerin veya delegelerin salt çoğunluğunun (bütün üye veya delegelerin yarıdan bir fazlasının) katılmasıyla toplanır.

b) İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı üye veya delege tam sayısının en az üçte birinin katılmasıyla yapılır.

c) Olağanüstü toplantılarda da yukarıdaki fıkralarda belirtilen nisap uygulanır.

 

Madde 60- Karar Nisabı :

Şube Genel Kurullarında alınacak bütün kararlarda toplantıya katılan delege veya üyelerin salt çoğunluğunun (yarıdan bir fazlasının) oyu aranır. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

 

Madde 61- Oy Şekli:

a) Kongre Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimleri hariç bütün seçimler gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır.

b) Diğer bütün kararlar açık oylama ile alınır.

c) Her üyenin veya delegenin bir tek oy hakkı vardır. Bu hak hiçbir surette başkasına devredilemez.

 

Madde 62- Hazırlık Çalışmaları:

a) İki Genel Kurul toplantısı arasındaki devreye ait Şube Yönetim Kurullarının hesap ve çalışma raporu ile Şube Denetim Kurulu Raporu Genel Kuruldan önce ilgili kurullarca hazırlanır ve üye ve delegelere dağıtılır.

b) Toplantıya katılacak üye veya delegeler sendika üye kayıtlarına veya işbu Anatüzük esaslarınca delege seçim tutanaklarına göre isimlendirilir.

 

Madde 63- Gündemi:

a) Şube Genel Kurulu gündemi olağan toplantılarda Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

b) Olağanüstü toplantı gündemi daveti yapan organ tarafından ve olağanüstü toplantı nedenlerini kapsayacak şekilde hazırlanır.

c) Toplantılarda ancak gündemdeki maddeler görüşülür ve karara bağlanır.

d) Olağanüstü kongre üye veya delegelerinin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde 64- Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri :

Şube Genel Kurulları aşağıdaki konuları görüşmeye ve karara bağlamaya görevli ve yetkilidirler.

a) Şube Yönetim Kurullarının çalışma ve hesap raporlarını görüşmek ve kabul etmek, (ancak mali ibra yetkisi yoktur)

b) Şube Disiplin ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve kabul etmek,

c) Şube Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarının çalışmalarını aklamak, (ibra etmek)

d) Şube Başkanı, Şube İdari Sekreteri ve Şube Mali Sekreteri ayrı ayrı olmak üzere, Şube Yönetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,

e) Şube Disiplin ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

f) Merkez Genel Kuruluna şube adına katılacak delegeleri 13/e maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda seçmek,

g) Şube ile ilgili sendikal meseleler hakkında Şube Yönetim Kuruluna havale edilmek üzere dilek ve önerilerde bulunmak,

h) Şube Genel Kurulları şubenin feshine veya kapatılmasına ya da sendika tüzel kişiliğinden ayrılmasına karar veremez. Herhangi bir surette sendikayı borç altına sokmaya yönelik kararlar alamaz.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

 

Madde 65- Tanımı :

Şube Yönetim Kurulu şube adına Sendikanın Anatüzük ve yönetmeliklerine göre görev yapan ve Şube Genel Kurulu tarafından seçilen zorunlu bir organdır.

 

Madde 66- Oluşumu :

Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy, açık tasnif usulüyle seçilen bir Şube Başkanı, bir Şube İdari Sekreteri, bir Şube Mali Sekreteri ile üye adedi 3 binden az şubelerde 4 üye daha olmak üzere 7 asıl üyeden, üye adedi 3 bini aşan şubelerde ise 6 üye daha olmak üzere 9 asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunda eksilme olursa en çok oy alan yedekten başlamak üzere asıl kurul üyeliğine davet yapılır. Eksilme, Genel Kurul tarafından seçilen Başkan, İdari Sekreter ya da Mali Sekreterde olursa, kendi arasından yenisini ya da yenilerini seçer.

 

Madde 67- Toplantı Zamanı :

a) Şube Yönetim Kurulu ilk olağan toplantısını Şube Genel Kurulunun bitimini izleyen 3 gün içinde yapar.

b) Diğer olağan toplantılar ayda bir defa yapılır.

c) Şube Başkanının gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.

 

Madde 68- Toplantı ve Karar Nisabı:

a) Şube Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

b) Kararlar mevcudun salt çoğunluğuyla (yarıdan bir fazlasının oyu ile) alınır.

c) Ancak Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya davet kararı en az 2/3 çoğunlukla alınır. Herhangi bir sebeple Şube Başkanı, İdari Sekreteri ya da Mali Sekreterin ayrılması halinde en çok oy alan yedek üye toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu kendi arasından boşalan makama gizli oyla ve salt çoğunlukla birisini seçer.

 

Madde 69- Oy Şekli:

a) Şube Yönetim Kurulunda seçimler ve olağanüstü kongre kararları gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Diğer bütün kararlar açık oylama ile alınır.

b) Her üyenin bir tek oy hakkı vardır. Açık oylamada oyların eşitliği halinde toplantıya başkanlık eden üyenin oyu çift sayılır.

 

Madde 70- Gündem:

Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemi Şube Başkanı, İdari Sekreteri, Mali Sekreteri tarafından müştereken hazırlanır. Üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme gerekli eklemeler yapılabilir.

 

Madde 71- Toplantı Usulü:

a) Şube Yönetim Kuruluna Şube Başkanı, yokluğunda Şube İdari Sekreteri onun da yokluğunda Şube Mali Sekreteri başkanlık eder.

b) Kararlar noterlikçe onaylanmış, Şube Yönetim Kurulu karar defterine İdari Sekreter tarafından yazılır. Her kararın altı hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.

c) Toplantı, İdari Sekreterin yapacağı yoklamadan sonra başlar. İlk önce toplantıya başkanlık eden üye tarafından gündem okunur ve sonra görüşmelere geçilir.

 

Madde 72- Görev ve Yetkileri:

Şube Yönetim Kurulları:

a) Şube sınırları içinde, ilgili yasaların, Anatüzüğün ve Merkez Yönetim Kurulunun şubelere verdiği görev ve yetkilere sahiptir.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Kararların uygulanmasından doğacak sorumluluk, kararı verenlerindir.

c) Toplu iş sözleşmeleri ve yasalarla ilgili üye şikayetlerini Anatüzüğe ve sözleşmelerin özel prosedürleri ne göre izler.

d) İşyeri sendika temsilcileri ile Disiplin, İzleme, Uyuşmazlıkları Çözüm ve benzeri kurul üyelerinin atanmaları hakkında görüş ve düşüncelerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

e) Merkez Yönetim Kurulunun vereceği görev çerçevesinde, toplu iş sözleşmelerinin yapılmasına katılır. Merkez Yönetim Kurulunun isteği üzerine yönetici, işyeri temsilcisi ya da temsilcilerini toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak üzere seçer.

f) Şube Başkanı, İdari ve Mali Sekreterleri müştereken yapılan şube masraflarını inceler ve karara bağlar.

g) Merkez Yönetim Kurulunun vereceği yetki çerçevesinde toplantı, müsamere, konser ve benzeri organizasyonu yapar.

h) Şube Başkanı, İdari ve Mali Sekreteri ile Yönetim Kurulu üye sayısında eksilme olursa oy sırasına göre yeteri kadar yedek üye çağrılır ve seçimler üye sayısı tamamlandıktan sonra yapılır. Seçim kararı Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır.

ı) Merkez Yönetim Kurulunun saptayacağı esaslar içinde eğitim çalışmaları yapar ve yapılan çalışmalara katılır.

j) Masrafların, Merkez Genel Kurulunca saptanan bütçeyi aşmamak koşuluyla yapılmasını sağlar.

k) Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinden bir ya da bir kaçının, Anatüzüğe aykırı tutum ve davranışta bulunduklarını ve bunu bilerek ve ısrarla sürdürdüklerini saptarsa, durumu derhal Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

l) Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir ya da bir kaçının yolsuzluğunu saptarsa durumu derhal Şube Denetim Kuruluna bildirir.

m) Üyelik için yapılan başvuruları inceler, noterden onaylı üyelik belgelerini varsa görüş ve düşünceleriyle birlikte 3 gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

n) Şube Genel Kurullarına sunulacak çalışma ve hesap raporlarını hazırlar.

o) Anatüzüğe aykırı tutum ve davranışlarını saptadığı üyeleri Şube Disiplin Kuruluna aktarır.

p) Gerektiğinde şubeye bağlı işyeri sendika temsilcileri kurulunu toplantıya davet eder. Şubeyle ilgili sendikal konuları görüşür, varılacak sonuçları Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Temsilciler Kurulu, Şube Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ile şubeye bağlı sendika işyeri temsilcilerinden oluşur.

           

ŞUBE BAŞKANI

Madde 73- Görev ve Yetkileri :

Şube Başkanı işbu Anatüzüğe göre şube işlerinden birinci derecede sorumlu olan yöneticidir. Bu sorumluluğundan başka aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

a) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

b) Şube adına Şube Yönetim Kurulunun Anatüzük hükümleri ve Merkez Yönetim Kurulu karar ve direktifleri çerçevesinde vereceği yetkiye dayanarak beyanat vermek ve açıklama yapmak,

c) Şube yazışmalarını ve işlemlerini birinci imza olarak imza etmek,

d) Şube kademelerinde tam bir işbirliği halinde çalışmayı, düzen ve disiplini sağlamak, sendika ilişkilerinde sendikanın onur ve erdemini korumak,

e) Şubenin ve şube içindeki yardımcı kurulların her türlü çalışmalarını kontrol etmek ve incelemek,

f) Şubenin haberleşme, yazışma ve hesaplarını incelemek ve kontrol etmek, gerektiğinde bizzat yapmak, uygun gördüğü uyarılarda bulunmak,

g) İdari ve Mali Sekreterlikçe yürütülmekte olan işleri yakından izlemek, gerektiğinde bunları incelemek, bilgi almak ve yapmak,

h) Şube personelinin disiplin ve verimli çalışmasını kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak,

j) Merkez Yönetim Kurulu ile üyelerinin kararlarına uymak, direktiflerini uygulamak, (aynen uygulanacak karar ve direktiflerin uygulanmasından doğacak sorumluluk karar ve direktifi verenlerindir.)

 

Madde 74- Sorumluluğu:

Şube Başkanı, yönetici olarak şubenin en yüksek amiridir. Şubenin sevk ve idaresini sağlamaya görevli ve yetkilidir. Bu görev yetkilerini bizzat kullanmaya mecburdur. Çalışmalarından dolayı şahsen Şube Yönetim Kurulu ile Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

ŞUBE İDARİ SEKRETERİ

Madde 75- Görev ve Yetkileri:

Şube İdari Sekreteri işbu Anatüzüğe göre şube işlerinin yürütümünde Şube Başkanından sonra ikinci derecede sorumlu yöneticidir. bu sorumluluktan başka aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

a) Şubenin her türlü yazışmalarında (mali yazışmalar hariç) ikinci imza yetkisine sahiptir.

b) Şubenin her türlü yazışmalarını idare eder. Bu yazışma ve işlemlerin düzgün işlemesini sağlar.

c) Şube personelinin çalışmalarını yönetir.

d) Şube Yönetim Kurulu defterlerini hazırlar, düzenler, yazar ve korur.

e) Şube Yönetim Kurulunun kararlarının ve Şube Başkanının direktiflerinin yerine getirilmesini sağlar.

f) Mali Sekreterlikle ilgili olanlar hariç, şube defter, dosya, yazışma ve haberleşmeye ait evrak ve sair işleri düzenler, yürütür ve kontrol eder.

g) Merkez Yönetim Kurulu ile üyelerinin kararlarına uyar, direktiflerini uygular. (Aynen uygulanacak karar ve direktiflerin uygulanmasından doğacak sorumluluk karar ve direktifi verenlerindir.)

 

Madde 76- Sorumluluğu:

Şube İdari Sekreteri görev ve yetkilerini bizzat kullanmaya mecburdur. Faaliyetlerinden dolayı şahsen Şube Yönetim Kurulu ile Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

ŞUBE MALİ SEKRETERİ

Madde 77- Görev ve Yetkileri :

Şubenin muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek, kesin hesaplarını yapmak gibi bütün mali işleri Şube Mali Sekreteri yapar. Bu sebeple ve ayrıca aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

a) Mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri ikinci imza olarak imzalamak,

b) Mali konularla ilgili şube defterinin ve evraklarının düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağlamak ve saklamak,

c) Şube kademelerinde görev alan yöneticilerin mal bildirimlerini kanun hükümlerine uygun olarak sağlamak ve makbuzların tarih ve numarasını Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kaydettikten sonra Şube Denetim Kurulu üyelerine vermek,

d) Sendika aidatlarının tahsiline yardımcı olmak,

e) Harcamaları bütçe ölçüleri içinde yapmak ve bütçe tasarrufunu sağlamak,

f) Şubenin mali yönden gelişmesini sağlayıcı önlemleri almak, bu gelişmeleri engelleyen hususları Şube Yönetim Kuruluna bildirmek,

g) Merkez Yönetim Kurulu ile üyelerinin kararlarına uymak, direktiflerini uygulamak. (Aynen uygulanacak karar ve direktiflerin uygulanmasından doğacak sorumluluk karar ve direktifi verenlerindir.)

 

 

 

Madde 78- Sorumluluğu :

Şube Mali Sekreteri görev ve yetkilerini bizzat kullanmaya mecburdur. Çalışmalarından dolayı şahsen Şube Yönetim Kurulu ile Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Şubenin mali işlerinde Anatüzüğe aykırı bir durum saptarsa, Merkez Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili organlara durumu derhal bildirmekle görevlidir. Aksi halde aykırılıktan, aykırılığa sebebiyet veren yönetici veya kurullar ile ortaklaşa sorumlu olur.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER

 

Madde 79- Görev Devri :

Şube Başkanı herhangi bir sebeple görevi başında bulunmadığı takdirde görevleri Şube İdari Sekreteri tarafından yürütülür. Onun da yokluğunda Şube Mali Sekreteri Başkanlık işlerini yürütür. Şube Başkanı İdari ve Mali Sekreterin yokluğunda Yönetim Kurulu kendi arasından bir kişiyi seçerek görevlendirir.

Vekalet halinde sorumluluk vekalet edene aittir.

 

Madde 80- Yazışmaların İmzası :

Şube yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması zorunludur. Bunlardan mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri Şube Başkanı ve Şube Mali Sekreteri tarafından, bunun dışındaki her türlü yazışmalar Şube Başkanı ve Şube İdari Sekreteri tarafından imzalanır.

 

Madde 81- Görev Ödeneği :

Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu toplantılarına katılan üyelere (ücretli yöneticiler ve amatör şube başkanı, idari ve mali sekreter hariç) görev ödeneği verilir.

Genel Kurulun tespit edeceği miktarlarda ödeme yapılır.

           

                                                                                                   ONBEŞİNCİ  BÖLÜM

ŞUBE DENETİM KURULU

 

Madde 82- Oluşumu :

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen (3) asıl üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda da yedek üye seçilir. Şube Denetim Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışır. Denetim Kurulu şube hesaplarıyla birlikte Şubenin idari işlemlerini de inceleme, teftiş ve kontrol amacıyla kurulmuştur.

 

Madde 83- Toplantı Zamanı :

Şube Denetim Kurulu en az 3 ayda bir olağan olarak denetim görevini yapar. Kurul Başkanı veya üyelerinden biri ya da Şube Yönetim veya Disiplin Kurulunun davetiyle her zaman olağanüstü olarak görev yapabilir.

 

Madde 84- Toplantı ve Karar Nisabı :

Şube Denetim Kurulu en az 2 üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar en az 2 üyenin oyu ile alınır.

 

 

 

Madde 85- Çalışma Usulü :

Şube Denetim Kurulu şubenin idari ve mali her türlü hesaplarını diledikleri zaman (ve fakat en az 2 asil üyenin imzalarını taşır) karar ve istemleri ile kontrol eder ve inceler. Kontrol ve inceleme için aldıkları şube evraklarını da aynı şekilde en az 2 üyenin ortak imzası ile alırlar. Ancak evrakları şube dışına çıkaramazlar.

Bu çalışmalarında;

a) Her türlü delil toplayabilir ve tanık dinleyebilirler.

b) Bilirkişi incelemesi yaptırabilirler.

c) Kararları, noterce onaylanmış bir deftere toplantıya katılan üyelerin imzasıyla yazarlar.

d) Raporların birer suretini Şube Yönetim Kuruluna verirler. Yolsuzluk veya usulsüzlük tespit eden raporların birer suretini, Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.

e) Her türlü incelemeleri sırasında rapora geçirilen hususlarda şube mali sekreterlerinin görüşünü alırlar.

f) Usulsüzlük tespit ettikleri hallerde, Şube Yönetim Kurulunu yazılı olarak durumdan haberdar eder ve uyarırlar. Sonraki denetimde bir önceki yazılı uyarıya rağmen ve meşru bir mazeret olmaksızın usulsüzlüğün giderilemediğini saptarlarsa, durumu Merkez Yönetim Kuruluna bildirirler.

g) İvedi durumlarda soruşturmayı genişletme gereğini duyarlar ve bu arada Şube zorunlu organlarındaki bir ya da bir kaç kurul üyesinin çalışmaya devamını sakıncalı bulurlarsa ilgili ya da ilgililer hakkında önlem olarak geçici işten el çektirme kararı alınması istemiyle, durumu Merkez Disiplin Kuruluna aktarılmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirirler. Merkez Yönetim Kurulu istemi yerinde görürse, gerekli karar alınmak üzere Merkez Disiplin Kurulunu toplantıya çağırır.

h) Şube Denetim Kurulu her 3 ayda bir Şube Temsilciler Kuruluna hazırladığı Denetim Raporunu sunar ve bir nüshasını Merkez Denetim Kuruluna gönderir.

 

Madde 86- Görev ve Yetkileri :

Şube Denetim Kurulu şube çalışmaları ve hesaplarını incelemek, teftiş ve kontrol amacıyla kurulmuş bir organdır. Aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir.

a) Şube gelir ve giderlerinin ilgili defterlere düzenli olarak işlenip işlenmediğini incelemek,

b) Gelir ve giderlerin ispatlayıcı evraklara dayandırılıp dayandırılmadığını saptamak,

c) Gelir ve giderlerin Anatüzük hükümlerine, Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek,

d) İşbu Anatüzükte yazılı şubeye ait defterlerin ilgili kanuna uygun olarak tutulup tutulmadığını kontrol etmek,

e) Şube çalışma ve hesapları ile ilgili her türlü işlemlerin işbu Anatüzük ve kanun hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

f) Görevinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için şube organları ve organlarda görevli üyelerle şubede istihdam edilen personelden gerekli gördüğü her türlü evrak ve bilgiyi şube dışına çıkarmamak koşulu ile almak.

 

                                                                                                    ONALTINCI BÖLÜM

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

 

Madde 87- Oluşumu :

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen (3) asıl üyeden oluşur. Aynı sayıda da yedek üye seçilir. Kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçerek çalışır. Asıl üyelerde eksilme halinde yerine oy sırasına göre yedekler çağrılır.

 

Madde 88- Toplantı Zamanı :

Şube Disiplin Kurulu, kurulun çalışmasının gerektiği hallerde kurul başkanının kurul üyelerinden sair birinin, Şube Yönetim ve Denetim Kurulunun daveti üzerine toplanır.

 

Madde 89- Toplantı ve Karar Nisabı :

Şube Disiplin Kurulu en az 2 üyenin katılmasıyla toplanır. Kararlar en az 2 üyenin oyu ile alınır.

 

Madde 90- Çalışma Usulü :

Şube Disiplin Kurulu :       

a) Kendisine aktarılan konular hakkında hemen göreve başlamak ve ilk toplantı tarihini izleyen en geç 1 ay içinde karar vermek zorundadır.

b) İlgili veya ilgililerin savunmalarını almaya mecburdur. Ancak yazılı uyarıya rağmen savunmasını vermemekte direnenlerin savunmasını almaksızın karar verebilir.

c) Kararlarında Sendika amaç ve ilkelerinin korunma ve gerçekleşmesine, sendika bütünlüğüne ve sendikanın üyeleri ile genel menfaatlerine yapacağı etkiyi de göz önüne almak zorundadır.

d) Suçun derecesine göre uyarı ve kınama cezalarından herhangi birini uygulamakta serbesttir. İhracı gerektiren bir durum saptarsa gerekli belgeler ve görüşü ile birlikte Merkez Disiplin Kuruluna aktarılmak üzere Şube Başkanına verir. Kararlarını gerekçeli olarak yazar ve ilgililere tebliği ile uygulanmasını sağlamak için Şube Yönetim Kuruluna aktarır ve ilk Şube Genel Kuruluna bildirir.

e) Kararlar noterce onaylanmış bir deftere raportör tarafından yazılarak toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

 

Madde 91- Görev ve Yetkileri :

Şube Disiplin Kurulu :

a) Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hariç, şubeye bağlı diğer bütün sendika üyelerinin işbu Anatüzüğe aykırı hareketleri halinde uyarı ve kınama cezalarından suçun derecesine göre uygun göreceği birisini verir.

b) Görevini yapmak amacıyla şubenin bütün yöneticileri ile ücretli personelin ve gerekli gördüğü sair kişilerin ifadelerine başvurabilir. Konu ile ilgili her türlü evrakı inceleyebilir.

c) Şube disiplin kurulu kararlarının ilgili kişiye tebliğinden sonra, itirazlar 10 gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna yapılır. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu en geç 10 gün içinde Merkez Disiplin Kurulunu göreve çağırır. Merkez Disiplin Kurulu itirazı 15 gün içerisinde inceleyerek sonuçlandırır.

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ

 

Madde 92- Tanımı:

Yeteri kadar üyenin bulunduğu her işyerinde ilgili üyeler arasından İşyeri Temsilcileri Seçim Yönetmeliği'ne göre işyerinde yapılan seçimlerle belirlenen, Sendikalar Kanununa göre atanan işyeri sendika temsilcileri, sendika adına hareket eden kişilerdir.

 

Madde 93- Atanmaları :

İşyeri sendika temsilcileri Sendikalar Kanununda belirlenen en yüksek sayıda olmak üzere işyerinde yapılan seçimlerle belirlenirler.

Atanmaları Temsilci Seçim Yönetmeliğine göre yapılır.

 

Madde 94- Temsilci Nitelikleri :

İşyeri sendika temsilcisi olabilmek için üyelikten ve Sendikalar Kanununda yazılı niteliklerden başka aranan koşullar şunlardır:

a) Okur-yazar olmak,

b) Sendika amaç ve ilkelerine uygun fikir yapısında bulunmak,

c) Dürüst ve onur sahibi bir işçi olarak tanınmak,

d) İşyerinde tanınmasını gerektirici bir süre çalışmış bulunmak.

 

 

Madde 95- Çalışma Usulü :

İşyeri sendika temsilcileri, baştemsilcinin başkanlığında gerekli gördükleri sürelerde toplantılar yaparak ekip çalışmalarını sağlarlar. Üyeler tarafından kendilerine aktarılan şikayet konuları, baştemsilci kanalıyla işyeri Temsilciler Kuruluna getirilir. İvedi hallerde konuyu Temsilciler Kuruluna götürmeden işyeri amirine başvurabilir. Bu halde de en kısa zamanda kurulun kararı alınır.

a) İşyeri temsilciler kurulunun alacağı karara göre konuyu izleme sonucuna varılırsa baştemsilci durumu yazılı olarak işyeri amirine bildirir.

b) İşyeri amirinin olumsuz yanıt vermesi veya yeter bir süre içinde yanıt vermemesi halinde baştemsilci ya da görevli bir diğer temsilci durumu yazılı olarak ilgili şubeye bildirir.

c) Şube Temsilciler Kurulu, Bölge Temsilciler Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu toplantılarına katılır.

 

Madde 96- Görev ve Yetkileri :

İşyeri sendika temsilcileri, çalıştıkları işyerinde sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesine, sendikal görevlerin yerine getirilmesine çalışmakla yükümlüdür. Üyelerin yasalar, toplu iş sözleşmesi ile ilgili ve diğer her türlü şikayetlerini işyerinde çözümlemeye çalışır ve bu amaçla işyerindeki işveren vekilleri ile sendika adına görüşmeler yapar, toplu iş sözleşmesinin kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Toplu iş sözleşmesini değiştirme, sendika politikasını saptama ve değiştirme yetkileri yoktur. İşyerinde tüm işçileri üye yapmak önde gelen görevleridir.

 

ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Madde 97- Toplantı Zamanı:

Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulunu asgari 3 ayda bir toplar.

Bu sürede toplanamaması halinde Merkez Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulunu toplantıya çağırır.

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ, ÖRGÜTLENME BÜROLARI

 

Madde 98- Tanımı:

Şubelerin olmadığı yerlerde ihtiyaç duyulması halinde ilgili Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından Bölge Temsilcilikleri veya Örgütlenme Büroları oluşturulabilir. Bölge Temsilciliğine veya örgütlenme bürosuna atanacak kişi ilgili Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Merkez Yönetim Kurulu temsilciliği veya büroyu kapatabileceği gibi atadığı kişiyi görevden de alabilir.

 

Madde 99- Görevleri:

Merkez Yönetim Kuruluna bağlı istişari bir organ olan ve ilgili Şube ile koordineli çalışan Bölge Temsilcilikleri ve Örgütlenme Büroları, Kanun ve işbu Anatüzük hükümleri çerçevesinde görev yapar.

Her türlü harcamalarını usule uygun ve belgelere dayalı olarak yapar. Masraflar, Merkez Yönetim Kurulunca karşılanır.

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

SENDİKANIN GELİR VE GİDERLERİ

 

Madde 100- Sendikanın Gelirleri:

a) Üyelerinden alınacak üyelik aidatı,

b) Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda belirtilen dayanışma aidatı,

c) Sendikalar Kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar,

e) Kanunun imkan verdiği bağışlar ve diğer gelirlerden ibarettir.

 

Madde 101- Başlıca Giderleri :

Sendikanın, kanun ve işbu Anatüzük uyarınca yapılan sendikal çalışmalarının yürütümü için gerekli her türlü masraf, Merkez Genel Kurulu tarafından tespit ve kabul edilen bütçe çerçevesinde yapılır. Sendikanın işbu normal çalışma masraflarından başka başlıca giderleri şunlardır:

a) Üst kuruluşlara ödenen aidatlar,

b) Toplu sözleşmelerle ilgili masraflar,

c) Grev ve lokavt hallerinde yapılan masraflar ile ilgili işçilere yapılan ödemeler,

d) Basın ve yayın dahil eğitim masrafları (gelirlerin en az % 10'u eğitim için kullanılır.) 

e) Teşkilatlanma amacıyla yapılan masraflar,

f) Kanun ve Anatüzük hükümlerine uygun olarak yapılan sair masraflar.

Sendika amaç ve faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz.

Üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

 

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Madde 102- Bütçe ve Fonlar :

Sendikanın genel bütçe önerisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Merkez Genel Kuruluna sunulur. Merkez Genel Kurulu tarafından onaylanan bütçe kesin şeklini alarak yürürlüğe girer. Merkez Yönetim Kurulu tarafından bütçede bütün fonlar ve ilgili fasıllar arasında gerekli aktarmalar yapılabilir.

Bütçe 4 yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.

Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

 

Madde 103- Bağlayıcı Mali Yetki :

Sendika tüzel kişiliğini mali hususlarda bağlayıcı her türlü yetki Merkez Genel Kurulu ile Merkez Yönetim Kuruluna aittir.

 

Madde 104- Şube Harcamaları:

Şubeler her türlü masraflarını Merkez Yönetim Kurulundan talep edecekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun bu talebi üzerine göndereceği avanslarla karşılar.

Bu işlem şu şekilde yapılır:

a) Şubeler ilgili aydaki harcamalarına ait belgelerini harcama listesine yazıp, biri Mali Sekreter olmak üzere imza yetkisine sahip en az 2 yönetici tarafından imzalanmasından sonra Genel Merkeze gönderir.

Genel Merkez bu belgelerdeki rakam kadar gerekirse daha fazla parayı şubelerin banka hesaplarına havale eder. Havale edilen miktardan az yapılan harcamalar nedeniyle bakiye, şube hesabında avans olarak kalır.

b) Avans talepleri ve şube masrafları yürürlükteki bütçeye uygun olarak yapılır.

 

Madde 105- Eğitim Fonu :

Sendika gelirlerinin en az %10'unu (yüzde onunu) üyelerinin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması için yapacağı eğitim faaliyetlerine sarf eder. Bu faaliyetler seminer, kurs, basın ve yayın gibi yollarla yapılır.

 

 

 

Madde 106- Grev ve Dayanışma Fonu :

Merkez Yönetim Kurulu sendika aidat gelirinin %15'ini, grev ve dayanışma fonu olarak ayırmak yetkisine sahiptir. Bu fon, grev veya lokavt durumunda ve sendikal faaliyetler nedeniyle işsiz kalınması halinde Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak Kanun ve Anatüzük hükümlerine uygun olarak sarfedilir.

 

Madde 107- Banka İle İlişkiler ve Kasa :

a) Sendika gelirlerini, elde ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde bankaya yatırır. Sendika kasasında, sendikanın zorunlu giderleri için kasada bulunduracağı günlük nakit para miktarı asgari ücretin 15 katından fazla olamaz.

b) Sendika tüzel kişiliğinin bankalardan veya her ne şekilde ve her nerede olursa olsun, mevcut parasının çekilmesi Merkez Yönetim Kurulunun 3 üyesinin ortak imzalarıyla olur.

c) Şubeler hesabına bankalarda bulunan paraların çekilmesi Şube Başkanı, İdari ve Mali Sekreterinden ikisinin müşterek imzaları ile olur. Şu kadar ki Mali Sekreterin imzasının bulunması şarttır. Mali Sekreter ile birlikte Başkan, yokluğunda İdari Sekreter tarafından imzalanır. Şubeler hesabındaki işbu paralar Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yukarıdaki (b) fıkrasına göre müşterek imzalarıyla da çekilebilir.

 

Madde 108- Yolluklar ve Kayıp Gündelikler:

a) Mevzuat ve Anatüzük hükümlerine göre, yönetici temsilci ve delegelerle sendikal amaçlarla tespit ya da tayin edilen görevlilere (yönetici, personel, üye vs.) toplantılar ve diğer sendikal görevlerin ifası ya da Disiplin Kuruluna ifade vermek üzere çağrılmaları halinde veyahut da Disiplin Kurul üyelerinin mahalline gitme zaruretlerinin hasıl oluşunda, Merkez Genel Kurulunca tespit edilen miktarlarda harcırah, konaklama ve ayrıca yol parası Genel Merkez kasasından ödenir.

b) Yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen görevliler, bu görevlerinin ifası sırasında akitle bağlı bulundukları işyerlerinden ücret almazlarsa bu kişilere kayıp ücretleri de ayrıca Genel Merkez kasasından ödenir.

 

Madde 109- Sarfiyat Usulü:

Mevzuat ve işbu Anatüzük esaslarına göre yapılacak sarfiyata ait sarf evrakları, Merkez Yönetim Kurulunun bütün üyelerinin, Şubelerde Şube Başkanı, İdari ve Mali Sekreterlerin müşterek imzalarını taşır. İşbu müşterek imzalı sarf evraklarıyla yapılan masraflar için ayrıca Merkez Yönetim veya Şube Yönetim Kurulu kararı alınmasına lüzum yoktur.

 

Madde 110- Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar:

Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

a) Üye kayıt fişleri ve defteriyle çıkış bildirimi,

b) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

d) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

e) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

f) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika tutmakla yükümlüğü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler ve kayıtlar da tutabilir. (Kompüter vs. elektronik cihazlar dahil) Sendika defter ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle saklamak zorundadır.

 

 

 

Madde 111- Mal Bildirimi:

Sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçildikten sonra 3 ay içinde kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının Sendikalar Kanununun 6.maddesi uyarınca çıkarılan Yönetmelik esaslarına göre doldurulacak mal varlığı bildirimini notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak belge, sendika veya sendika şubesi denetçilerine verilir. Bu belgeler yönetim kurullarının karar defterinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imzalanır.

Yedek üyeler mal bildirimlerini göreve getirildikleri tarihten itibaren 3 ay içinde notere vermek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanların sendika ve sendika şubesindeki yöneticilik sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren 1 ay geçmekle sona erer. Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süre ile noterde saklanır.

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz, ancak yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir.

 

Madde 112- Mal İktisabı:

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir.

 

Madde 113- Üst Kuruluş Üyeliği:

Sendika, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) ve Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF) üyesidir.

 

Madde 114- Üst Kuruluş Direktiflerine Uyma Zorunluluğu:

Sendika, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) kanun ve tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği direktiflere uymak zorundadır.

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

ÜCRETLİ YÖNETİCİLER

 

Madde 115- Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri:

Merkez Yönetim Kurulunun 5 üyesi de bütün mesailerini sendikadaki görevlerine ayırarak ücretli olarak çalışırlar.

 

Madde 116- Şube Ücretli Yöneticileri:

Şube kapsamındaki işyerlerinde aidatlı üye sayısı 500'den 1000'e kadar olan şubelere bir başkanlık; 1001'den 2250'ye kadar olan şubelere bir başkanlık, bir idari sekreterlik; 2250'den yukarı olan şubelere bir başkanlık, bir idari sekreterlik ve bir mali sekreterlik ücretli yönetici kadrosu verilir. Şube ücretli (Profesyonel) yöneticileri bütün mesailerini sendikadaki görevlerine ayırarak ücretli olarak çalışırlar.

Şubeye bağlı bir işyeri varsa, üye sayısı 2250'yi aşsa bile şubeye azami 2 ücretli yönetici kadrosu verilir.

Şube aidatlı üye sayısının artması halinde ilave ücretli yönetici kadrosu 3. ayın sonunda verilir.

Şube aidatlı üye sayısının belirtilen oranlarda eksilmesi halinde ücretli yöneticilik kadrosu eksilme tarihinden itibaren bir yılın sonunda geri alınır. Bu süre genel kurul tarihini geçemez.

Profesyonelliği düşen yönetici, eski işine dönemezse işyerinin emsallerinin, işyeri kapanmış ise aynı sektördeki örgütlü emsal işyerinden emsallerinin ücret ve sosyal hakları sendikaca kendisine ödenir. Ancak ödenecek ücret ve sosyal haklar miktarı şube profesyonel yöneticilerinin ücretinden fazla olamaz.

Profesyonelliği düşen yönetici, işyeri ile ilişiğinin kesilmesi nedeniyle eski işine dönemezse amatör olarak görevini sürdürdüğü sürece kendisine amatör ücreti ödenir.

Bu ödemeler ilk olağan şube genel kuruluna kadar yapılır.

Profesyonelliği düşen amatör yöneticilere yalnızca hizmet ikramiyesi ödenir.

İşe dönemeyen yöneticiye, amatör olarak sürdürdüğü görev süresi için İş Yasasına göre yalnız kıdem tazminatı Sendikaca ödenir.

Amatör yöneticinin yeniden seçime girmemesi veya yeniden seçilememesi durumunda iç yönetmelik hükümlerine göre emsal profesyonel yönetici ücreti üzerinden profesyonel olarak çalıştığı kıdem süresine ait ihbar tazminatı Sendikaca ödenir. Bu süre ve uygulama Şube Genel Kurulu tarihini geçemez.

 

Madde 117- Yönetici ve Görevlilerin Ücret, Tazminat ve Sosyal Hakları :

a) Sendika Merkez ve Şubelerinin ücretli yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve hizmet tazminatları Merkez Genel Kurulu tarafından tespit olunur.

b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Merkez Genel Kurulu tarafından tespit olunur.

c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenecek yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tesbite, Sendika Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hususlar bütçede gösterilir.

d) Sendika yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder. Bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

e) Sendika Merkez ve Şube ücretli (profesyonel) yöneticileri 30 işgünü yıllık ücretli izin hakkını haizdir. Yöneticiler bu izinlerini ait oldukları yıl içinde kullanmak zorundadırlar. Kullanılmayan izinler için herhangi bir ücret talep edilemez.

f) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler ve çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalardan dolayı, ölümleri halinde mirasçılarına aylık brüt ücretlerinin net 20 (yirmi) katı, görev yapamayacak şekilde malul kalanların ise kendilerine aylık brüt ücretlerinin net 10 (on) katı tutarında ölüm ya da maluliyet tazminatı ödenir. İlgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.

Bu ödemeler amatör olarak görev yapan yöneticilere de profesyonel yöneticilere yapılan miktar üzerinden yapılır.

g) Sendika merkez ve şube zorunlu organlarında seçimle ücretli olarak çalışan yöneticilerden, seçime girmeyenlere, yeniden seçilemeyenlere, emeklilik nedeniyle ayrılanlara, istifa edenlere, vefat edenlerin yasal mirasçılarına yöneticilikte geçen her hizmet yılı için 35 günlük brüt ücretlerinin neti tutarında hizmet tazminatı ve iç yönetmelik esaslarına göre ihbar tazminatı net olarak ödenir. Hizmetlerde geçen süreler kıstelyevm esasına göre hesaplanır.

h) Sendika ve sendika şubelerinde personel, uzman ve danışman olarak çalıştırılan kimselerin kıdem ve ihbar tazminatları kanun hükümleri esasları dahilinde beher hizmet yılı için iç yönetmelikte yazılı gün sayısı üzerinden sendikaca ödenir.

ı) Sendika ücretli yöneticilerinin vefatı halinde, çalıştığı işyerince ödenen kıdem tazminatı ile, ölüm tarihinde o işyerinde çalışan emsallerinin ücreti üzerinden hesaplanarak bulunacak kıdem tazminatı arasındaki fark ve ihbar tazminatı sendikaca mirasçılarına ödenir.

 

Madde 118- Birleşmeyecek Görevler :

a) Sendika veya sendika şubesi yöneticileri (Genel Kurul hariç zorunlu organlarda görev alanlar) Sendika bünyesi içinde başka bir zorunlu organa seçilemez. Aksi halde, sendikadaki görevlerinden birini tercih eder, bu tercihini 1 ay içinde kullanmaması halinde son seçildiği görevi kendiliğinden düşer.

b) Sendika Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Şube Yöneticileri Üst Kurullara (Türk-İş ve Uluslararası teşekküller gibi) seçilmeleri halinde Merkez Yönetim Kurulundaki görevi devam eder.

 

Madde 119- Yurtdışına Gönderilme :

Sendika tarafından yetkili olarak yurtdışına gönderilen yönetici, danışman ve temsilcilerin ücret ve yurtdışı yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yurtdışı yolluklarının miktar ve esasları genel kurulca tespit olunur.

 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM

PERSONEL, UZMAN VE DANIŞMAN

 

Madde 120- Tanımı :

Merkez ve şubelerde işlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla yeteri kadar ve Merkez Genel Kurulunda kabul edilen bütçe esasları içinde personel, uzman ve danışman çalıştırılır.

 

Madde 121- Tayini :

Personel, uzman ve danışmanlar,

a) Merkezde, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla,

b) Şubelerde, Şube Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla tayin edilir. Göreve son verilme işlemi de aynı şekilde Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

Madde 122- Çalışma Koşulları :

Personel, uzman ve danışmaların,

a) Ücreti Merkez Genel Kurulu tarafından tespit edilen bütçe ve kadro çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

b) Harcırah, sosyal haklar, yıllık ücretli izin, ikramiye, çalışma saatleri, kıdem tazminatı ve ihbar önelleri ve diğer her türlü çalışma koşulları Merkez Genel Kurulu kararlarına uygun olarak ve Başkanlar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak İç Yönetmelikte tespit edilir. Yönetmelikte disiplin hükümleri de yer alabilir. Merkez Yönetim Kurulu Anatüzük ve İç Yönetmelik esaslarına göre personelin uzman ve danışmanların iç büro düzeni ve yönetmeliğin disiplin hükümlerinin uygulama esas ve yetkilerini gösteren bir talimat hazırlayıp yürürlüğe koyar. Gerekli gördüğü her an talimatta her türlü değişiklik ve ilaveler yapabilir.

c) İşçi sınıfının uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, Sendika çalışanları için ücretli izin günüdür. 

 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

 

Madde 123- Disiplin Cezaları :

Merkez ile şube disiplin kurulları aşağıdaki disiplin cezalarını vermeye yetkilidir.

a) Uyarı,

b) Kınama,

c) Görevden geçici uzaklaştırma,        

d) Üyelik sıfatını askıya alma,

Disiplin kurulları suçun derecesine göre bu cezalardan takdir edecekleri birini verebilirler. Sendika ve üyelerin çıkarları açısından zorunlu görülürse, kesin karar alınıncaya kadar yöneticiler hakkında önlem niteliğinde geçici işten el çektirme, üyeler hakkında da Genel Kurula kadar üyelik sıfatını askıya alma kararını sadece Merkez Disiplin Kurulu alabilir. Karar Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

Madde 124- Cezalara İtiraz :

Üyelikten ihraç kararını ancak Merkez Genel Kurulu verebilir. Şube Disiplin Kurulu kararlarına Merkez Disiplin Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.

 

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde 125- Kurullara Devam ve Yedeklerin Daveti :

Merkez ve Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl üyeleri kurul toplantılarına muntazaman katılmakla görevlidirler. Meşru mazereti olmaksızın arka arkaya 3 toplantıya katılmayan asıl üye kurul üyeliğinden düşer. Bu gibi düşme halinde veya kurul üyelerinden bir veya bir kaçının herhangi sair bir nedenle üyelikten düşme veya ayrılmaları halinde durum ilgili kurul başkanlığınca merkezde Merkez Yönetim Kuruluna ve şubelerde Şube Yönetim Kurullarına, sonraki kurul toplantısının gün ve saati de belirtilerek bildirilir. İlgili Yönetim Kurulu söz konusu kurulun sırada bekleyen ilk yedeğini mezkur toplantıya asıl üye olarak davet eder. İşbu davete meşru mazeret olmaksızın ve haber vermeksizin uymayanların yerine aynı esaslarla bir sonraki yedek üye davet edilir. İşbu maddede ifade edilen meşru mazeret halinin tespit ve kabul yetkisi ilgili kurula aittir. İlgili kurulun gösterilen mazereti meşru bulmaması halinde mazeret yok sayılır.

 

Madde 126- Tebliğ ve Tebellüğ Yetkisi :

Sendikaya yapılacak kazai ve idari her türlü tebliğlerin, tüzel kişiliği temsil eden merci olarak Sendika Genel Merkezine yapılması şarttır. Tüzel kişiliği bulunmadığından şubelere yapılacak tebliğler hükümsüzdür. Şubelerin bu gibi tebliğleri tebellüğ yetkileri yoktur.

 

Madde 127- Yönetmelikler :

Anatüzük hükümlerinin tatbikatını kolaylaştırmak amacıyla ve Anatüzük hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından ve Başkanlar Kurulunun görüşü alınarak Anatüzüğe ek her türlü yönetmelik düzenlenip yürürlüğe sokulabilir. Yönetmeliklerin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması da aynı esaslarla olur.

 

Madde 128- Grev Kararı :

Grev kararlarını münhasıran Merkez Yönetim Kurulu verir. Ancak karardan önce veya kanuni süre gibi zaruri sebeplerin mevcudiyeti halinde karardan sonra, Başkanlar Kurulunun her toplantısında bir önceki devre içerisinde aldığı grev kararları hakkında gerekli açıklamayı yapar. Gerekli gördüğü hallerde grevler hakkında prensip kararları alınmasını Başkanlar Kuruluna teklif edebilir. Grev ve Lokavt çalışmalarını fiilen idare eder ve bu maksatla şube yöneticilerine, temsilcilere veya sair çalışanlara görev verebilir.

 

Madde 129- Tüzük Değişikliği :

Sendika Anatüzüğünde yapılacak değişiklikler, Sendika Merkez Genel Kurulunun üye tam sayısının 2/3 ekseriyetinin oyu ile mümkündür. Ancak kanunla zorunlu kılınan hallerde ve yetkili merciin talebi üzerine yapılacak tüzük değişikliklerinde yukarıdaki nisap aranmaz ve oy çokluğuyla karar verilir. Tüzükte yapılan değişiklikler Türk-İş'e bildirilir.

 

Madde 130- Fesih ve Tasfiye :

Sendikanın fesih kararı olağan ya da olağan merkez genel kurullarında alınabilir. Bu karar için genel kurul delege tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu şarttır. Sendikanın feshi halinde mameleki üyesi bulunduğu üst kuruluşa devredilir.

 

Madde 131- Adli Takibata Uğrama :

Sendika şubesi veya sendika yöneticilerinden biri veya bir kaçı Anayasa ve Sendikalar Kanununun saydığı konu ile ilgili suçlar dışında sendikal faaliyet sebebiyle adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkum edilmesi halinde Yönetim Kurulunca gerekli tedbirler alınır.

Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek miktarda üyenin takibata uğraması halinde de Sendika Merkez Yönetim Kurulu sendikanın bağlı bulunduğu üst kuruluş gerekli tedbirleri alır.

 

Madde 132- Sendika Kurucuları :

Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ve ikametgahları aşağıda gösterilmiştir:

Adı Soyadı İşyeri Görevi D.Yeri D.Tarihi Adresi
1-Muzaffer Çeker Shell/Beykoz Ambar Katibi İstanbul 1921 Gazi Yunus Cad. No: 21 Beykoz
2-Ömer Kocakaya Shell, Beykoz Demirci İstanbul 1909 Şahinkaya No: 70 Beykoz
3-Sabri Kılıçlı Shell, Beykoz Lehimci İstanbul 1915 Beşiktaş/Ortaköy No:4
4-Muzaffer Güner Shell, Beykoz Ambarcı İstanbul 1925 Gazi Yunus No: 10 Beykoz
5-Nuri Ecevit Shell, Beykoz Tenekeci Romanya 1921 Rafet Çeşme No:1 Beşiktaş
6-Galip Uyarman Shell, Beykoz İşgüzarcı Tekirdağ 1909 Taşocakları  Cad. No:12 Beykoz
7-Ahmet Engin Shell, Beykoz Teneke Ustası Artvin 1918 Paşabahçe Köyü No:18 Paşabahçe
8-Avni Kaynak Shell, Beykoz Kaynakçı İstanbul 1908 Ortaköy No:4 Beşiktaş
9-Ziya Tümerkan Shell, Beykoz Ambarcı İstanbul 1924 Paşabahçe Sok.No:13 Beykoz
10-Lütfü Parker Shell, Beykoz Katip İstanbul 1923 Paşabahçe Köyü No:5 Paşabahçe
11-Kazım Kömürcü BP, Kartal Kantarcı Helvecan 1905 Çırçır Mah. No: 27 Kartal
12-Kemal Tutar BP, Kartal Lehimci Adapazarı 1920 Ekin Sok. No:21 Kartal
13-Sabri Özcan BP, Kartal Lehimci İstanbul 1913 Çukur Sok. No: 28 Kartal
14-Ali Rıza Sarıkaya BP, Kartal Diperci İstanbul 1921 Çırçır Mah. No: 36 Kartal
15-Salih Yavaşer BP, Kartal Tapacı Draman 1910 Harmanlık Sok. No:32 Kartal
16-Turan Karagöz BP, Kartal Boyacı Yozgat 1922 Çırçır Mah. No: 31 Kartal
17-M.Sabri Eren P.Ofisi, Çubuklu Marangoz İstanbul 1913 BP No:10/1 Çubuklu-Beykoz
18-Cevdet Üzmez P.Ofisi, Çubuklu Formen İstanbul 1910 Çubuklu  Cad. No: 17 Beykoz
19-Muzaffer Sözen P.Ofisi, Çubuklu Aşçı İstanbul 1916 Çubuklu  Cad. No: 18 Beykoz
20-Rüstem Yucahlar P.Ofisi, Çubuklu İşçi Rize 1913 Petrol Ofisleri Lojmanları Çubuklu-Beykoz
21-Sadık Ertan P.Ofisi, Çubuklu Tesviyeci İstanbul 1919 R.Paşa No: 22 Çubuklu-Beykoz
22-Şadan İnanç Mobil, Beykoz Yağcı İstanbul 1926 Yalıköyü Kuyu Sok. No:13 Beykoz
23-Fethi Bayar Mobil, Beykoz Motor Ustası İstanbul 1914 Şahinkaya No: 13 Beykoz
24-Muhittin Zatıtürk Mobil, Beykoz Teneke Ustası İstanbul 1917 R.Paşa No: 7 Çubuklu-Beykoz
25-Ferit Gençay Mobil, Beykoz İşçi İstanbul 1899 Yalıköyü Kuyu Sok. No:13/1 Beykoz

Geçici Madde 1- Hizmet Tazminatlarının Ödenti Tarzı:

Genel Merkez ve Şubelerde görevli ücretli yöneticiler 25. Merkez Genel Kurulunun bitimi tarihinden sonra işbu Anatüzüğün 117. maddesinde yazılı esaslar dahilinde hizmet tazminatını alırlar.

Bu takdirde hakları olan hizmet tazminatları 01.09.2007 tarihindeki ücretleri ve aynı tarihteki hizmet süreleri üzerinden ve bu döneme ait olmak üzere 35 gün üzerinden hesaplanır. Karşılığında tazminat ödenmiş süreler dikkate alınmaz.

Genel Merkez ve Şubelerde görevli ücretli yöneticiler her dönem genel kurulundan sonra bu haklarını en kısa süre içerisinde almak zorundadırlar.

 

Geçici Madde 2- Değiştirilen Tüzük Hükümlerin Yürürlüğü:

Petrol-İş Sendikasının 25. Olağan Merkez Genel Kurulunun 07.09.2007 tarihli oturumunda kabul edilen Anatüzük değişiklikleri aynı tarihten itibaren yürürlüğe konulmuştur.