T.C.

            ANKARA

10. İDARE MAHKEMESİ

  

Esas No:2004/1700

 

DAVACI VE YÜRÜTMENİN

DURDURULMASINI İSTEYEN                   : Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası

 

VEKİLİ                                                        : Av. Gökhan Candoğan

                                                        Tarlabaşı Bul. Al Hatun Sok. No:27/3

                                                        Tepebaşı- Beyoğlu    İSTANBUL

 

MÜDAHİL (DAVACI YANINDA)               : 1- Türk-İş

VEKİLİ                                                        : Av. Hüseyin Ekmekçioğlu & Av. H.Ferhan Tuncel

                                                             Bayındır Sok. No:10 Kızılay-ANKARA

                                                        2- TMMOB – Makine Mühendisleri Odası

                                                             Sümer-2 Sok. 36/1-A Demirtepe/ANKARA

                                                        3- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

                                                        4- Tülin Öngen

                                                        Ankara Ün.Siyasal Bil.Fak. Kamu Yön. Böl. Öğr. Üyesi

                                                        5- Bedrettin Kaykaç

                                                            Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı

                                                        6- Elektrik Mühendisleri Odası

VEKİLİ                                                        : Av. Hayati Küçük

                                                             Strazburg Cad. 3/3 Sıhhıye-ANKARA

                                                        7- Süleyman Akbıyıkoğlu

                                                             Aliağa Belediye Başkanı – İZMİR

                                                        8- KİGEM Vakfı adına Ayla Yılmaz (Genel Sekreter)

                                                             İnkılap Sok. No:20 K:1 Kızılay-ANKARA

                                                        9- Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanlığı

                                                             Mithatpaşa Mah. Nizam Cad. Şemşi Denizer Sok.

                                                             No:18 ZONĞULDAK

                                                        10- Emin Şirin

                                                             İstanbul Milletvekili – TBMM/ANKARA

                                                        11- Lastik-İş Sendikası

VEKİLİ                                                    : Av. Ulaş Çam

                                                          İstoç,19Ada,108-114-34550Mahmutbey-İSTANBUL

 

KARŞI TARAF (DAVALI)                       : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ANKARA

VEKİLİ                                              : Av. Aykut Bakırcı (aynı yerde)

 

İSTEMİN ÖZETİ                                : Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’deki (TÜPRAŞ) %65.76 oranındaki kamu payının blok olarak satışına ilişkin 09.02.2004 gün ve 2004/10 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

 

            Hüküm veren Ankara 10. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü : 

 

            Dava, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’deki (TÜPRAŞ) %65.76 oranındaki kamu payının blok olarak satışına ilişkin 9.2.2004 gün ve 2004/10 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.            

           

            Dosyanın incelenmesinden, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’deki (TÜPRAŞ) % 65.76 oranındaki kamu payının blok olarak satışına ilişkin ihaleyi sonuçlandıran 13.01.2004 tarihli ihale komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davanın, Mahkememizin 02.06.2004 gün ve E.2004/293, K:2004/1192 sayılı kararı ile iptal edildiği ve dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile de, 13.01.2004 tarihli İhale Komisyonu Kararının onaylandığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu durumda, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’deki (TÜPRAŞ) % 65.76 oranındaki kamu payının blok olarak satışına ilişkin ihaleyi sonuçlandıran ve hukuka aykırılığı nedeniyle iptal edilmiş bulunan 13.01.2004 tarihli ihale komisyonu kararının onaylanmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının da hukuki dayanağının kalmadığı görülmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması durumunda giderilmesi güç zararlara yol açabilecek nitelikte bulunan dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının yürütülmesinin, 2577 sayılı Yasanın 27/2. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın durdurulmasına, 24.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

            BAŞKAN                                   ÜYE                                       ÜYE

    ŞEBNEM ÖZTÜRK                      BERRİN KARINCA                  ŞULE YURDAKUL KELEBEK

           27878                                     32818                                     37882