T.C

       DANIŞTAY

   ONUNCU DAİRE

Esas No:2004/2195

 

 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen  : Petrol-İş Sendikası

Vekili                                                       : Av.Gökhan Candoğan

                      Tarlabaşı Bulvarı  Al Hatun Sok.No:27/3Tepebaşı,Beyoğlu/İSTANBUL

                                                                                                          

Davalı                                                      : Rekabet Kurumu

                                                                Bilkent Plaza ,B-3 Blok Bilkent/ANKARA

Vekili                                                       :Av. Nuran İnan-Aynı Yerde

İstemin Özeti                                            :Davacı  sendika tarafından, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin %65,76 hissesinin özelleştirme yoluyla devredilmesi işlemine izin veren 29.1.2004 tarih ve 04-09/77-19 sayılı dava konusu Rekabet Kurulu kararının iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi                                         : Erkan Yılmaz

Düşüncesi                                                         : İhaleyi sonuçlandıran işlemin İdare Mahkemesince iptal edilmiş olması karşısında, dayanağı kalmayan dava konusu işlemde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı                                                 :Mehmet Karaoğlu

Düşüncesi                                                     :Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, davalı savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği düşünüldü:

 

Dava, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ndeki %65.76 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla devri işlemine izin veren davalı idare işleminin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

 

1998/4 sayılı Özelleştirme  Yoluyla Devralmaların Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5. maddesinde, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunulması zorunlu olan özelleştirme yolu ile devralma  işlemlerinde ve ön bildirime tabi olmamakla birlikte bu Tebliğ kapsamında olan özelleştirme yolu ile devralma işlemi taraflarının ilgili ürün piyasasındaki toplam Pazar paylarının %25’i veya cirolarının 25 trilyon Türk Lirasını aşması halinde; devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurulundan izin alınmasını zorunlu olduğu, 6. maddesinde ise, Rekabet Yüksek Kurulunun özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin nihai devir işlemine ilişkin kararından önce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunacağı Özelleştirme Yüksek Kurulu karar taslağında yer alacak her teklif sahibi için bağımsız dosyalar şeklinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

 

Dosyanın incelenmesinden, yukarıda anılan tebliğin 5. maddesi kapsamında olan TÜPRAŞ’ın %65,76 hissesinin özelleştirme yoluyla devredilmesi amacıyla yapılan ihalenin sonuçlandığından bahisle devir işleminin hukuki geçerlik kazanabilmesi için gerekli olan iznin verilmesi istemiyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan başvuru üzerine dava konusu kararla devir işlemine izin verildiği, bir başka anlatımla Tebliğin 6. maddesine göre, ihale işleminin sonuçlanmasından sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan başvuru sonucunda dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

 

Ancak, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’deki %65,76 oranındaki kamu payının blok olarak satışına ilişkin ihaleyi sonuçlandıran 13.1.2004 tarihli ihale komisyonu kararının iptali istemiyle davacı sendikaca açılan dava sonucunda Ankara 10. İdare Mahkemesince 2.6.2004 tarih ve E:2004/293, K:2004/1192 sayılı kararla ihale komisyonu kararının iptaline karar verilmiş, anılan kararın temyizen incelenmesi aşamasında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, temyiz konusu yapılan bu kararın yürütülmesinin durdurulması istemi de Danıştay Onuncu İdaresinin 22.6.2004 tarih ve E:2004/8257 sayılı kararı ile reddedilmiş bulunmaktadır.

 

Bur durumda, ihaleyi sonuçlandıran işlemin İdare Mahkemesince iptal edilmiş olmasıyla, Rekabet Kurulunca uyuşmazlık konusu devre verilen iznin, hukuken dayanağını yitirmiş bulunması karşısında, bu işlemin kanuna uygunluğundan söz etmek olanağı da kalmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından davacı istemin kabulüne, dava konusu 29.1.2004 tarih ve 04-09/77-19 sayılı Rekabet Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulmasına 23.6.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

      Başkan                        Üye                 Üye                       Üye                   Üye

Zafer Kantarcıoğlu            Ali Öztürk      Ahmet Başpınar        Orhun Yet        Kırdar Özsoylu