T.C.

BAŞBAKANLIK

Sermaye Piyasası Kurulu

 

Sayı   : B.02.1.SPK.0.13-1101        (11869)                                                 13/5/2005

Konu : Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının kamuya açıklanmaması hk.

 

TÜRKİYE PETROL KİMYA

LASTİK İŞÇİLERİ SENDİKASI

vekili

Av. Gökhan CANDOĞAN

Bülten Sok. No: 4/9

Kavaklıdere ANKARA

 

İlgi: 07.04.2005 tarihli yazınız.

 

İlgi’de kayıtlı yazınızda, vekili bulunduğunuz Petrol-İş Sendikası adına Kurulumuza başvuruda bulunularak, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (Tüpraş, Şirket) sermayesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ait %14,76 oranındaki hisse senetlerinin 04.03.2005 tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda ÖİB tarafından satışına ilişkin işlemin iptali için Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde dava açıldığı, ÖİB’nin Mahkemeye verdiği savunmasının ekinde satış işleminin hukuki dayanağı olarak 07.01.2005 tarih ve 2005/02 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının sunulduğu sözkonusu ÖYK kararında 4046 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince özelleştirme gerekli görülen, sermaye piyasası mevzuatı ve borsa usul ve esasları çerçevesinde İMKB’de alım-satımının yapılabilmesi, 2005 yılı sonuna kadar yapılacak uygulamalarda 1 milyar YTL’ye kadar olan alım-satımlar için nihai devir işlemlerinin onaylanması konusunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

 

İlgi’de kayıtlı yazınızda ayrıca, ÖYK’nun 07.01.2005 tarihli kararının Kurulumuzun Seri:VIII, No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5/h-10 maddesinde yer alan “Kamu Kurumları ile özel sektör kuruluşlarınca ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek karar alınması ya da açıklama yapılması” hükmü uyarınca kamuya açıklanması gereken özel bir durum olduğu ancak, ÖİB tarafından bu konuda kamuya bir açıklama yapılmaması sebebiyle sözkonusu mevzuat hükmünün ihlal edildiği iddiası ile ÖİB ve yetkilileri hakkında Kurulumuzca işlem yapılması talep edilmektedir.

 

Konunun Kurulumuzun 12.05.2005 tarih ve 19/607 sayılı toplantısında görüşülmesi sonucunda; ÖİB’nin özelleştirme programında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin İMKB’de yapılacak özelleştirme uygulamaları için ÖİB’yi yetkilendiren 07.01.2005 tarih ve 2005/02 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararını kamuya açıklamamasının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda Kurulumuzun Seri:VIII, No: 39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat ve özen göstermesi konusunda ÖİB’nin bilgilendirilmesine ve sözkonusu ÖYK kararının kamunun aydınlatılmasını teminen İMKB bülteninde ilan edilmek üzere İMKB’ye göndermesi hususunun ÖİB’ye bildirilmesine, karar verilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                          Hülya KEMAHLI

                                                                                        Kurul Başkan Yardımcısı