T.C.

        ANKARA

12.İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO:2005/465

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN(DAVACI)                                                 Petrol-İş Sendikası

 

VEKİLİ                                                                  Av.Gökhan Candoğan

                                                                           Bülten Sok. No:4/9                    

                                                                           Kavaklıdere/Ankara

 

KARŞI TARAF(DAVALI)                                         Özelleştirme İdaresi Başkanlığı/Ankara

 

İSTEMİN ÖZETİ:                                                      Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’deki % 65.76 kamu payının % 14.76 oranındaki kısmının 03.03.2005 tarihinde satışa sunulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

            Karan veren 12.İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü.

 

Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin birinci savunması alındıktan veya yasal savunma verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı Kanunun 16.maddesinin 5.fıkrası uyarınca dava konusu işleme ilişkin  tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının aslı veya onaylı bir örneğinin idarenin savunması ile birlikte Mahkeme başkanlığına gönderilmesi gerektiğinin davalı idareye duyurulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinin 4.fıkrası gereğince savunma verme süresinin (15) gün olarak belirlenmesine, 07.03.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

     Başkan                                          Üye                                                     Üye

 Gürsel Mekik                                    Yüksel Sarıca                                  Nizam Taşdemir

      27481                                          37794                                                 37799