Ankara (......) İdare Mahkemesi

Başkanlığına

 

                                                                                                  

...... / 02 / 2004

                                                                                                                                              D.No: 2004/.............E.

                                                                                                                                   

Davacı Yanında Katılma

       İstemi İçerir Dilekçe

Katılma İsteminde

Bulunan                               :

Davacı                                  : Petrol-İş Sendikası

Vekili                                     : Av.Gökhan Candoğan

Davalı                                    : Özelleştirme Yüksek Kurulu, Ankara

D.Konusu                             : TÜPRAŞ’da mevcut % 65.76 oranındaki kamu payının  EFREMOV şirketine                                        satılmasına dair 09.02.2004 tarihli ÖYK kararının iptali istemiyle açılan  davaya davacı yanında katılma istemimizi içerir dilekçedir.

 

Açıklamalar                        :

 Yukarıda Esas numarası yazılı dosyada, davacı Petrol-İş Sendikası tarafından, TÜPRAŞ’da mevcut % 65.76 oranındaki kamu payının 1.302.000.000 dolar bedel ile Almanya kökenli EFREMOV şirketine satılmasına ilişkin ÖYK kararının iptali istenilmektedir. Dava ve konusu medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Katılma İstemi Hakkında :

 Türkiye Cumhuriyetin  Anayasasının, 2.maddesinde Cumhuriyetin, laik, sosyal  bir hukuk  devleti olduğu, 10.maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğu  hiç kimseye imtiyaz tanınamayacağı, 36.maddesinde herkesin yargı mercileri önünde iddia ve savunma ile yargılanma hakkına sahip olduğu ( hak arama özgürlüğü ), 73.maddesinde, herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu , 65.maddesinde, devletin iktisadi  ve sosyal ödevlerini mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği hükümleri bulunmaktadır.

 

Özellikle hukuk devletinin varlığını sağlayan en önemli etken, idarenin hukuki denetimidir. Bu denetimin aracı ise, objektif ve genel nitelikteki iptal davasıdır. İptal davası ile , idarenin  hukuka uygun davranıp davranmadığı, kamu yararını  gözetip gözetmediği incelenmektedir.

 

Dava konusu ÖYK kararının kamu yararına aykırı olduğu  ve kamusal mülkiyete sahip TÜPRAŞ hisselerinin, usulsüz işlemler ve kamu zararına yol açacak bir şekilde  bir şirkete satıldığı kanımızca açıktır. Bu karar ile, Türkiye Cumhuriyeti  yurttaşlarının Anayasa gereği zorunlu olarak ödedikleri vergiler ile kurulmuş ve bugüne getirilmiş, Türkiye’nin en büyük ve vergi ve fon gelirlerinin % 20’sini sağlayan şirketinin geleceği belirsizliğe itilerek, devletin iktisadi  ve sosyal ödevlerini yerine getirmesini sağlayan gelirleri tehlikeye düşürülmektedir.

 

 

Bu nedenle, kamu zararına/ devletin gelir kaybına uğramasına neden olacak, yasal düzenlemeler ve kamu yararına aykırı dava konusu işleme karşı, Anayasanın  36.maddesinde düzenlenmiş hak arama özgürlüğü kapsamında yasal girişimde bulunma hakkımız doğduğundan, davaya, davacı yanında katılma isteminde bulunmak istiyoruz.

 

Sonuç ve İstem                    :

 Yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususlar doğrultusunda, Petrol-İş Sendikası tarafından açılan davaya davacı yanında müdahil olarak katılmamıza karar verilmesi için gereğini saygıyla dilerim.

 

Katılma İsteminde bulunan              :