Ankara Cumhuriyet

Başsavcılığına

 

29.06.2005

Sermaye Piyasası Kanununa

Muhalefet Nedeniyle Şikayet

 

 

 

Şikayette Bulunan                 : Petrol İş Sendikası

                                                 Altunizade Mah. Kuşbakışı cd. No:25 Üsküdar, İstanbul

Vekili                                     : Avukat Gökhan Candoğan

                                                 Bülten sok.4/9 Kavaklıdere, Ankara

Şikayet Olunan                      : 1. Erol Göker,

                                                     Global Menkul Değerler AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı

                                                 Cinnah Cad. Nazmibey iş mer.No:1/4 Kat:2 Kavaklıdere, Ankara

                                                 2. Mert Engindeniz,

                                                     Global Menkul Değerler AŞ. Genel Müdürü, aynı adres

                                                 3. Mehmet Ali Deniz,

                                                 Global Menkul Değerler AŞ. Genel Müdürü, aynı adres

                                                 4. Resen belirlenecek, şikayete konu eyleme katılan şirket yetkilileri

Suç                                          : Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47.maddesinin A-1-3 hükümlerinde düzenlenen, kamuya açıklanmamış bir bilgi doğrultusunda halen bir kamu şirketi olan TÜPRAŞ’ın hisselerinin %14,76 sını almak üzere Özelleştirme İdaresine başvurarak alım işlemini sonuçlandıran ve bu yolla içeriden öğrenenlerin ticareti suçunun (insider trading) oluşumu şüphesine yolaçan Global Menkul Değerler AŞ. yetkililerinin cezalandırılmaları için kamu davası açılması istemini içerir şikayet dilekçesidir

 

Suç Tarihi                               : 28.2.2005

 

A. Açıklamalar               

     

Vekili bulunduğum Petrol İş Sendikası, petro kimya sektöründe çalışan işçilerin üyesi bulunduğu, Türk-İş’e bağlı bir işçi sendikasıdır. Sendika, özelleştirme kapsam/programına alınan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) karar/işlemleriyle özelleştirilme aşamasında olan bir çok kamu şirketinde (TÜPRAŞ, PETKİM, vd) toplu iş sözleşmesi imzalama hak ve yetkisine sahiptir.

 

B. İMKB’ye Bildirilmeyen Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Bu Kararın Kamuya Duyurulmamasının Yasaya Aykırılığını Ortaya Koyan SPK Tespiti

 

Sendika, örgütlü bulunduğu ve 2004 yılında açtığı davalar ile blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ÖİB işlemini iptal ettirdiği TÜPRAŞ’da mevcut kamu payından %14,76 oranındaki hissenin İMKB Toptan Satışlar Pazarında satışa konu edilmesine dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemi ile ilgili olarak, 3.3.2005 tarihinde Ankara 12.İdare Mahkemesinde, yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açmıştır. (Ankara 12.İdare Mah.2005/465 E.)

 

Tarafımıza 25.3.2005 tarihinde tebliğ edilen davaya ilişkin ÖİB savunmasının ekinde, dava konusu işlemin hukuki dayanağı olarak, işbu dava ile iptali talep edilen, 07.01.2005 tarih ve 2005/02 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı sunulmuştur.

 

Bu ÖYK kararında, 4046 sayılı yasanın 3.maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, özelleştirme programında olup hisse senetleri İMKB’de işlem gören kamu şirketlerinin,

 

·                     ÖİB’ce gerekli görülen hallerde, sermaye piyasası mevzuatı ve borsa usul ve esasları çerçevesinde İMKB’de alım, satımının yapılabilmesine,

 

·                     Bu çerçevede 2005 yılı sonuna kadar yapılacak uygulamalarda 1 katrilyon lira = 1 milyar yeni türk lirasına kadar olan alım satımlar için nihai devir işlemlerinin onaylanması konusunda ÖİB’nin yetkili kılınmasına,

 

karar verilmiştir. Bu kararın İMKB’ye bildirilmemesinin, SPK tarafından yayımlanan Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği 5/h-10 alt bendini ve ilgili diğer hükümlerini ihlal eden bir işlemi göstermekdiğini düşünen Sendika SPK’ya başvuruda bulunularak yasaya aykırı durum sebebiyle gerekli yasal işlemin yapılması isteminde bulunulmuştur.

Bu istemi inceleyen SPK, Sendikaya gönderdiği 13.5.2005 tarihli yazı ile, şikayetin incelendiği ve sonucunda durumun yasaya aykırılığı şu şekilde ortaya konulmuştur;

 

...konunun Kurulumuzun 12.5.2005 tarih ve 19/607 sayılı toplantısında görüşülmesi sonucunda; ÖİB’nin özelleştirme programında bulunan ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerin İMKB’de yapılacak özelleştirme uygulamaları için ÖİB’yi yetkilendiren 7.1.2005 TARİH VE 2005/2 SAYILI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU (ÖYK) KARARINI KAMUYA AÇIKLAMAMASININ Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’ne AYKIRILIK TEŞKİL ETMESİ SEBEBİYLE mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi konusunda ÖİB’nin bilgilendirilmesine...

 

D. Kamuya Açıklanmayan, Bilinmemesi Gereken ÖYK Kararına Dayalı Olarak TÜPRAŞ Hissesi Almak Üzere 28.2.2005 Tarihinde Global AŞ. Yetkilileri Tarafından Yapılan Başvuru ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti (Insider Trading) Suçu

 

Kamuya açıklanması ve borsada işlem yapan tüm aktörlerin bilgisine sunulması ve böylelikle, borsanın temeli olan BİLGİDE EŞİTLİK olgusunun gerçekleşmesinin sağlanması gerekirken, açıklanmayan bu ÖYK kararı, nasıl olduysa, Global Menkul Değerler AŞ. yetkililerinin bilgisine ulaşmış ve ekte sunulu 28.2.2005 tarihli başvuru belgesinden anlaşılacağı üzere, Şirket TÜPRAŞ hissesi almak isteğini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına iletmiştir.

 

Genel Müdür Mert Engindeniz ve Mehmet Ali Deniz imzalı bu başvuruda, Global Menkul Değerler’in, TÜPRAŞ’a ait 36.969.698 adet hisseyi yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satmak üzere beher hisse başına 15.40 YTL fiyattan İMKB Toptan Satışlar Pazarında satın almak istedikleri yazılıdır.

 

Özelleştirme İdaresi yetkilileri de aynı gün, yani 28.2.2005 tarihinde başvuru sürecini hızla sonuçlandırıp satışa olur vermiş, akabinde durum İMKB’ye bildirilmiştir. Bütün satış süreci TAM BİR GÜN İÇİNDE BAŞLAMIŞ VE BİTMİŞTİR.

 

Burada önemli olan husus, Türkiye’de faaliyette bulunan yüze yakın aracı kuruluş var ve hepsi TÜPRAŞ hisselerini almak isterken ama ÖİB’nin ısrarla bu şekilde bir satış yapılmayacağı cevabı vermesi nedeniyle başvuruda bulunmazken, Global Menkul Değerler yetkilileri, ÖİB’nin böyle bir satış yapma yetkisi olduğunu ve satış düşündüğünü

 

NASIL ÖĞRENMİŞ,

 

KİMDEN ÖĞRENMİŞ,

 

NE ZAMAN ÖĞRENMİŞ,

 

NE ŞEKİLDE ÖĞRENMİŞLERDİR?

 

Bu soruların yanıtı tarafımızca bilinmemekle birlikte, bu durumun tanımlaması SPK Yasası’nın 47/A-1 bendindeki hükmü şu şekilde düzenlenmiştir;

 

1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, HENÜZ KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ BİLGİLERİ KENDİSİNE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE MENFAAT SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANARAK SERMAYE PİYASASINDA İŞLEM YAPANLAR ARASINDAKİ FIRSAT EŞİTLİĞİNİ BOZACAK ŞEKİLDE MAMELEKİ YARAR SAĞLAMAK VEYA BİR ZARARI BERTARAF ETMEK, İÇERDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİDİR. ....

 

TÜPRAŞ’ın %14,76 oranındaki payı, üstelik BORSA DEĞERİNİN %8 DAHA DÜŞÜK BİR FİYATA, kimsenin bilmediği ve kimsenin böyle bir satışın olabileceğini düsünmediği bir zaman/şekilde, Global Şirketi eliyle satılmıştır. Dikkat çekici olan, zamanlama ve işlem hızıdır;

 

·         Global AŞ. 28.2.2005 tarihinde başvuruda bulunmuştur

 

·         ÖİB yetkilileri 28.2.2005 tarihinde değer tespiti işlemi dahil bir süreci tamamlayıp isteme Olur vermiş,

 

·         ÖİB yetkilileri aynı gün, yani 28.2.2005 tarihinde Olur işlemi sonrası durumu İMKB’ye bildirmiş,

 

·         Yine ÖİB yetkilileri aynı gün İş Yatırım Menkul Değerler AŞ. şirketine yazı yazarak, TÜPRAŞ’ın %14,76 oranındaki hissesinin Global Menkul Değerlere satışının yapılması işleminin yürütülmesini talep etmiştir.

 

Söz konusu olan Türkiye’nin en büyük şirketinin %14.76 payıdır ve satışın değeri trilyar tutmaktadır ve tüm süreç sadece bir gün sürmüştür? Tabii ki bu inandırıcı değildir, başvuru öncesi şirket ile ÖİB ve İş Yatırım arasında bilgi alışverisi, satışa ilişkin esasların değerlendirilmesi süreçleri yaşanmış olmalıdır.

 

Bu hususlar, ortada ciddi anlamda, içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading) suçunun oluştuğu şüphesinin varolduğunu ortaya koymaktadır.

 

Başsavcılığınızca,

 

·         diğer aracı kurum yetkilileri nezdinde yapılacak bir soruşturma ile,

 

·         ÖİB yetkililerinin bir çok aracı kurum yetkilisine, TÜPRAŞ hisselerinin %65.76’sının da blok satılacağını, İMKB’de satış yapılmayacağını ısrarla söyleyip söylemedikleri,

 

·         Diğer aracı kurumların, böyle bir satış yapılabileceğini bilmiş olsalar başvuruda bulunup bulunmayacakları,

hususları sorgulandığında, belirtmek istediğimiz husus açığa çıkmış olacaktır.

 

Burada önemli olan bu satış sürecine ilişkin ÖİB ile Global AŞ. ve İş Yatırım arasındaki yazışmaların (resmi yazışma, elektronik ortamdaki yazışmalar vb) ortaya çıkartılmasıdır. Gerek ÖİB’de gerekse de şirketler nezdinde yapılacak incelemeler bu satışın arkasındaki gizi ortaya çıkaracak ve SPK yasası md.47/A-1-3’de yazılı suçun işlenip işlenmediği kesin bir şekilde ortaya konabilecektir.

 

G. Sonuç ve İstem    

 

Yukarıda belirttiğimiz hususlar doğrultusunda, yazılı kişiler hakkında gerekli soruşturma yapılarak, eylemlerine uyan SPK Kanunu 47/A-1-3 hükümleri doğrultusunda cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılması yolunda gereğini saygıyla müvekkil adına dilerim.

 

 

 

Şikayetçi

Petrol İş Sendikası Vekili

Avukat Gökhan Candoğan

 

 

Ekler

Vekaletname

SPK’nın 13.5.2005 tarihli yazısı

TÜPRAŞ’ın %14,76 oranındaki payının satışı sürecini gösterir belgeler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yetkililerini gösterir belge