Sayın    Metin Kilci

  Özelleştirme İdaresi Başkanı

 

 24.10.2003

  

Vekili bulunduğum Petrol-İş Sendikası, Türk-İş Konfederasyonuna bağlı, Petrol, Kimya  sektöründe örgütlü işçi sendikasıdır. Örgütlü olduğu işyerleri nedeniyle POAŞ, Petkim, Tüpraş vb. kamu kurumlarının özelleştirilmesine ilişkin idareniz işlemleri ile ilgili yakından ilgilenmekte ve kamu yararının korunması amacıyla her türlü hukuki girişimde bulunmaktadır.

 

Tarafınızca da bilindiği üzere, Tüpraş’da mevcut kamu hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararı doğrultusunda 24.10.2003 Cuma günü teklif verme son tarihidir. Bu tarihte, teklifler alınacak ve ihale değerlendirme aşamasına geçilecektir.

 

Bu özelleştirme işlemine karşı açmış olduğumuz ve idarenizin savunmasının istenildiği dava ile ilgili hususlar dışında, süreç sendika tarafından izlenmektedir.

 

İnternet’de, 23.10.2003 tarihinde, CNBC-E sayfasında ÖİB Başkanı olarak yaptığınız bir açıklama yer almıştır. Açıklamada, Tüpraş ve Tekel özelleştirmelerine teklif veren firmaların ilk aşamada açıklanmayacağı, 2-3 haftada revize tekliflerin alınacağı, ardından teklif verenlerin açıklanacağı, belirtilmektedir.

 

Bilmeniz gerektiği gibi, 4046 sayılı yasanın 2. maddesinin (ı) bendinde, “özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi..” ilkesi düzenlenmiştir.

 

9.10.2003 tarihinde kabul edilen, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı ‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘amaç’ başlıklı 1.maddesinde,

 

            ...bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek..

 

denilmiş, ‘bilgi edinme hakkı’ başlıklı 4.maddede,

 

            ..herkes bilgi edinme hakkına sahiptir..

 

denilmiş, ‘bilgi verme yükümlülüğü’ başlıklı 5.maddede de,

 

            .. kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü bilgi veya bilgiyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür..

denilmiştir.

 

AB. 4.Uyum Paketi çerçevesinde düzenlenen 4778 sayılı yasa ile değişik, ‘Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7.maddesinde de,

 

            .. türk vatandaşlarının ve türkiyede ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir..

 

hükmü bulunmaktadır.

 

Tüm bu yasal düzenlemeler karşısında, Tüpraş ve TEKEL gibi Türkiye ekonomisinin can damarı olan kamu kurumlarının, kanımızca kamu yararı ve yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde ihale çıkılması sonucu alınan tekliflerin ve teklif sahiplerinin kamuya açıklanmaması iradeniz, bir başka hukuk dışı işlem olmaktan öteye geçmeyecektir.

 

Böylesi önemli bir ihalede kimlerin, ne kadar teklif verdikleri kamuya açık bir bilgi olmaktadır. bu kurumlar sizlerin malı değildir, KAMUNUN MALIDIR, saklamaya çalışılan bilgi de ŞAHSINIZA AİT BİR BİLGİ DEĞİL, KAMUNUN BİLGİSİNE SUNULMASI GEREKEN BİR BİLGİDİR.

 

Yakın zamanda POAŞ ile ilgili satış sözleşmesinin şartlarının değiştirilmesi gibi bir kararı kamudan gizlemek girişiminiz ortaya çıkmışken, Tüpraş teklif sahiplerinin de gizlenmeye çalışılması, kamu yararı dışında birtakım amaç/saiklerin olduğunu şüphesini doğurmaktadır.

 

Kaldı ki, teklif sahiplerinin kamuya açıklanması, bundan önceki ihalelerde olduğu gibi, ciddi olmayan, başka saiklerle/kamu zararına teklif veren kişi ve kurumların ayıklanması açısından da son derece önemlidir. Bu husus, sadece idareniz uhdesinde kalamayacak denli önemlidir.

 

Bu nedenlerle, anılan ihalede teklif veren firmaların ve tekliflerinin derhal kamuoyu bilgisine sunulmasını ve tarafımıza bu konuda yazılı cevap verilmesini, aksi taktirde hakkınızda yasal yollara başvurulmaktan kaçınılmayacağını bildirir, saygılarımı sunarım.

  

 

Petrol İş Sendikası

Vekili

Avukat Gökhan Candoğan