05.01.2006

 

YARGI, UNAKITAN’IN HAKLARINDA SORUŞTURMA İZNİ VERMEYEN KARARINI KALDIRDI:

 

Tüpraş’ın yüzde 14.76’sının hukuka aykırı satış işlemine

 onay veren ÖİB yöneticileri hakkında soruşturma açılabilecek

 

Sendikamızın itirazı üzerine, Danıştay 1. Dairesi, ÖİB Başkanı Metin Kilci, Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı M.Şükrü Doğan hakkında  soruşturma izni verilmemesine ilişkin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın kararını kaldırdı. Mahkeme, bu yöneticilere isnat edilen, “ Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 7.1. 2005 günlü ve 2005/2 sayılı kararını kamuya açıklamamak ve anılan karar uyarınca Tüpraş’ın yüzde 14.76 oranındaki hissesini içeriden bilgi verilmek suretiyle İMKB Toptan Satışlar Pazarı’nda satmak” eylemlerinin, bu yöneticilerin haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

 

Tüpraş’da mevcut kamu payından %14.76 oranındaki kısmın İMKB Toptan Satışlar Pazarında satılmasına dair Mart 2005 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işlemine karşı Sendikamızca bir dizi yasal işlem başlatıldığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Bu süreçte, hukuka aykırı bu satış işlemine onay veren,

  • ÖİB Başkanı Metin Kilci,

  • ÖİB Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve

  • ÖİB Sermaye Piyasaları Daire Başkanı M.Şükrü Doğan,

hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

Suç duyurusu üzerine Savcılık, 4483 sayılı yasa kapsamında karar verilmesi için dosyayı Maliye Bakanlığına göndermiştir. Maliye Bakanlığı, hazırlanan rapor doğrultusunda, ilgililer hakkında “soruşturma izni verilmemesine” karar vermiştir.

 

Sendikamız tarafından bu karara yapılan itiraz üzerine dosya Danıştay 1.Dairesi Başkanlığına iletilmiştir. Danıştay 1.Dairesi, dosyayı inceleyerek, 6.12.2005 tarih ve 2005/1072 E. 2005/1441 K. Sayılı kararıyla, itirazımızı yerinde bularak kabul etmiş ve Metin Kilci, Osman Demirci ve M.Şükrü Doğan hakkında soruşturma izni verilmemesine dair kararı kaldırarak dosyayı, hazırlık soruşturması yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderme kararı vermiştir.

 

Kararın gerekçesinde,

 

“Satış işlemi sırasında, İdarenin, 4046 sayılı yasanın 2 inci maddesinin (ı) bendinde düzenlenen “aleniyet” ilkesine ve dolayısıyla rekabetin sağlanması esasına uygun davranmadığı, aleniyet ilkesine uyulması durumunda bu orandaki hissenin satış işleminde başka alıcıların da teklif verebileceği, satışın herkesin eşit koşullarda yarışabileceği biçimde gerçekleştirilmediği, böylece birim fiyatın belirlenmesinde etkili olacak en önemli unsurun gözardı edildiği görülmektedir.

 

Ayrıca, .. %65.76 oranındaki kamu payından %14.76 lık bölümün niçin ayrıldığı konusunun da belirsiz kaldığı anlaşılmaktadır..”

 

denilerek, satıştaki şüpheler ortaya konulmuş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak soruşturmaya yön verecek temeller ortaya konulmuştur.

 

Dörde bir oyçokluğuyla alınan karar sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli incelemeyi yaparak ilgililer hakkında kamu davası açılıp açılmayacağına karar verecektir.

 

Sendikamızca anılan Danıştay kararı hakkında SPK Başkanlığına e-posta ile bilgi verilmiş olup, %14.76 oranındaki payın satışı ile ilgili SPK tarafından yürütülen soruşturmada kararın gerekçesinin dikkate alınması istenilmiştir.

Sendikamız, ilk gününden itibaren birebir takip ettiği sürecin bundan sonraki aşamasında da gerek sorumluların cezalandırılması gerekse de sürecin kamuoyuna adına takibi konusunda gerekli her tür girişimi gerçekleştirecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan