DEVRİ PROTESTO EDEN PETROL- İŞ ÜYESİ ALİAĞA PETKİM İŞÇİLERİ İŞBAŞI YAPMADI:

Petkim'in devriyle kaybeden Türkiye olacak!

 

 

29.05.2008      

 

Sendikamız üyesi Aliağa Petkim işçileri Türkiye'nin tek petrokimya tesisi olan Petkim'in, Socar&Turcas Petrokimya A.Ş.'ye yarın devredilecek olmasını protesto ederek bugün işbaşı yapmadılar. Sendikamız kamuoyunu bir kez daha uyarıyor; ülkemizin Petkim'in özelleştirilmesine değil, yeni Petkim'lere ihtiyacı var. Ülkemiz sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan Petkim'in  16.03.2007 tarihinde başlayan özelleştirme süreci yapılacak devir ile tamamlanıyor. 14 adet ana üretim fabrikası, 8 adet yardımcı işletme, 150 milyon m3 hacminde bir baraj, 170 MW'lık bir enerji santrali, 20 km2'lik arazi, rıhtım ve iskeleleri ile donatılmış bir limana sahip olan Petkim'in devri sonucunda kaybeden ise Türkiye olacak.

 

Devir yargı süreci devam ederken gerçekleşiyor

Petkim'in satışındaki kamu yararına aykırılık, özelleştirilme sürecini sakatlayan ve hukuka aykırılık teşkil eden hususlar Petrol-İş Sendikası tarafından yargıya taşındı. Devir, yargı süreci devam ederken gerçekleştiriliyor. Petkim'in özelleştirilme ihalesi sürecinde ise aleniyet/şeffaflık ilkesi göz ardı edildi. İhalelere teklif veren firma/konsorsiyumların, önceden hiçbir araştırma ve incelemeye gerek duyulmadan ihaleye girmelerine izin verilmesi, ihalenin sakatlanmasına ve ciddiyetini sarsan uygulamalara yol açmıştır. Nitekim, ihalede birinci olan Ortak Girişim Grubunun (OGG) ortakları incelenmeden ihaleye sokulmuş ve yine hiçbir gerekçe gösterilmeden devre dışı bırakılmıştır. ÖİB, Petkim'in yüzde 51'lik hissesini satın alma hakkını en yüksek 2. teklifi veren Socar-Turcas-Injaz OGG'ye verildi. İhaleyi kazanan OGG'de yer alan grup firması hakkındaki "Yasaklılık" kararı şartnameye açık aykırılık teşkil ediyor. Petkim'i devralacak şirketlerden birinin bağlı olduğu Turcas Grubu firmalarından olan Turcas Petrol A.Ş. hakkında, 15.10.2007 tarih ve 26671 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “bir yıl süreyle tüm ihalelere katılma yasağı”nın bulunduğu Petrol-İş Sendikası tarafından kamuoyuna duyuruldu.

 

Sendikamızın, satışa ilişkin ÖYK kararı, ihale şartnamesi ve ihale komisyonu kararının iptaline ilişkin açtığı davalarda yargı süreci henüz sonuçlanmadı. Söz konusu davaların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) tarafından kesin olarak karara bağlanması beklenmeden Petkim'in devri yapılıyor. Hatırlanacağı üzere daha önce DİDDK, 27.12.2007 tarihinde verdiği kararla Petkim'in  yüzde 51'lik kamu payının satış yoluyla özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla yapılmasına ilişkin ÖYK kararı ile ÖİB'in “ihale oluru” kararı ve ihale şartnamesinin yürütmesini “kamu yararına aykırılık” gerekçesiyle durdurmuştu.

 

Petkim işçisi 20 yıldır özelleştirmeye karşı mücadele ediyor

Petkim ülkemizde özelleştirilme kapsamına alınmış ilk kamu kuruluşlarından birisi olmasına rağmen hükümetler bugüne kadar, Petkim'i satmayı başaramadılar. 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınan Petkim, yaklaşık 20 yıl boyunca Petkim işçisinin verdiği kararlı mücadele sonucunda kamuda kaldı. Emekçi halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını hiçe sayan politikaları benimsemiş olan AKP iktidarı da, ilk icraat olarak Petkim'in satışını belirledi. AKP Hükümeti 2002 yılında iktidara geldikten sonra, ilk iş olarak Petkim'in yüzde 88,9 oranındaki hissesini alelacele satış gündemine almasına rağmen bu satışı gerçekleştiremedi. AKP'nin emekçilere dönük kapsamlı saldırı programının önemli bir parçası olan özelleştirme uygulamaları içerisinde Petkim'in satılması ayrı bir yerde durmaktadır. Çünkü Petkim demek, yüksek katmadeğer üreten petrokimya sektörünün bütünü demektir. Türkiye, petrol ve petrol ürünlerinin öneminin giderek arttığı bir dönemde, petrokimya sektörünü elden çıkarmak üzeredir. Bu satışla Türkiye, petrokimya sanayinden ve pazarından çekilirken yüzde 100 devlet kontrolünde olan Socar aracılığıyla sektöre Azerbaycan'ın girişi sağlanmıştır.

 

Petrol-İş bir kez daha uyarıyor

Petrol-İş Sendikası, kamuoyunu Petkim'in özelleştirilmesi ile ilgili olarak bir kez  daha uyarmaktadır. Satışla;

*Türkiye, petrokimya ürünleri pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

*Türkiye'nin izleyeceği ulusal bir petrokimya ürünleri politikasının, uygulanma şansı ortadan kalkacaktır.

*Petkim'in özelleştirilmesi, özellikle de yabancılaştırılması iddia edildiği gibi sektörde yatırımların genişletilmesi yerine, Türkiye'ye biçilmiş dışa bağımlı rol çerçevesinde, petrokimya üretiminin düşürülmesi gibi bir sonucu olabilecektir.Üretimin tek olduğu bir yerde fiyatları tekelci şirket belirleyecek ve yüksek tutulacak “kar payı” ülkemizden kaçırılarak dışarıya transfer edilecektir.

*Üretimdeki olası düşmeler aynı zamanda işten çıkarmalara ve işsizliğe yol açacaktır.

 

Yargı özelleştirmeyi iptal ederse Petkim'in kamuya dönmesi için mücadele edeceğiz!

Petkim'in ihale şartnamesinde, üretimin devamlılığı ve istihdam garantisine ilişkin maddelerin yer almaması, Türkiye'nin tek petrokimya tesisi olan Petkim'in faaliyetinin sürmesi noktasında kaygılarımızı artırmaktadır. Petrol-İş Sendikası, Petkim'in ülke ekonomisine katkı koymaya devam edebilmesi için üretimin sürmesi, yeni yatırımlarla Petkim'in güçlendirilmesi ve dolayısıyla istihdamın artırılması konusunda sürecin takipçisi olacaktır. Petkim'in devri gerçekleşse bile, Petrol-İş Sendikası olarak mücadelemizi sürdüreceğiz ve özelleştirme işlemlerine karşı Sendikamızın açtığı dava süreçlerinin de takipçisi olacağız. Devam eden yargı süreci sonucunda oluşan yargı kararları, özelleştirmenin iptali yönünde olduğu takdirde, Petkim'in kamuya geri dönmesi için mücadele edeceğiz. Petrol-İş Sendikası bu mücadelesini, toplum yararını gözeten bir anlayışla ve ülkemizdeki birikimlerin asıl sahibinin emekçi halkımız olduğu gerçeğinden hareketle sürdürecektir. Bilinmelidir ki; ekonomimizin lokomotifi Petkim'in ekonomiye katkı koymaya devam etmesinin garantisi Petkim'de örgütlü Petrol-İş Sendikası ve Petkim işçisidir.

 

Petkim işçisi, yalnızca özelleştirmeye karşı çıkarak değil, hakları için verdiği mücadele ile de güçlü bir “gelenek” yaratmıştır. Bundan sonra da Petkim işçisi bu geleneğinden aldığı güçle, halkımızın birikimleriyle kurulmuş olan Petkim'e de, ülkesine de sahip çıkmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan