Petrol-İş uyarıyor:

Petkim'de yargı süreci devam ediyor. Kesin karar beklenmeden

PETKİM DEVREDİLMEMELİDİR! 

 

  27.03.2008

 

Petkim'in % 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesi amacıyla 08. 02. 2007 tarih ve 13 Sayılı ÖYK kararı ile başlayan süreçte Sendikamız;

 

- 08. 02. 2007 tarih ve 13 Sayılı ÖYK kararı ile 16. 03. 2007 tarihli ihale ilanı ve eki olan İhale Şartnamesi'nin iptali istemiyle iki dava açmıştır.

 

Söz konusu iki davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) tarafından verilen 27.12.2007 tarihli yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen Danıştay 13. Dairesi, 11. 02. 2008 tarihinde esastan red kararı vermiştir.

 

-Petkim'in kamu payının 2 milyar 40 milyon dolar bedelle ikinci yüksek teklifi veren Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'na ihale şartnamesi çerçevesinde satılması işlemini onaylayan 22.11.2007 tarih ve 2007/63 Sayılı ÖYK kararının iptaline yönelik açtığımız davada ise, yürütmenin durdurulması istemimiz, Danıştay 13. Dairesi'nin 13. 02. 2008 tarihli kararıyla reddedilmiştir.

 

İhaleyi kazandığı açıklanan Ortak Girişim Grubu'nda önemli payı olan Turcas grubu şirketlerinden Turcas Petrol A.Ş.'nin 1 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair kararın, ihale şartnamesinin ihlal edilmesine yol açtığına ilişkin yorumun göz ardı edildiği düşüncesini taşımaktayız.

 

Çünkü, Petkim İhale Şartnamesinde yer alan “ilgili mevzuat hükümleri gereği geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan men edilmiş gerçek veya tüzel kişiler ve söz konusu tüzel kişilerde görev alanlar...” hükmü gereği, gerek yasaklı Turcas Petrol A.Ş. gerekse ihaleye katılan/yeni kurulan Socar-Turcas Enerji A.Ş. şirketinde yer alan üç kişinin varlığı, şartnamenin ihlal edildiğinin açık göstergesidir.

 

Diğer yandan, 1929 Dünya Buhranını çağrıştıran ekonomik durgunluk/kriz derinleşerek dünyaya yayılmaktadır. ABD başta olmak üzere gelişmiş sanayi ülkelerinde “pazar koruma” eğilimleri hızla güçlenmektedir.

 

Böyle bir dönemde Petkim'in özelleştirilmesiyle;

 

Türkiye, petrokimya ürünleri pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye'nin izleyeceği petrokimya ürünleri politikasının, uygulanma şansı ortadan kalkacaktır.

Petkim'in özelleştirilmesi, özellikle de yabancılaştırılması iddia edildiği gibi sektörde yatırımların genişletilmesi yerine, Türkiye'ye biçilmiş dışa bağımlı rol çerçevesinde, petrokimya üretiminin düşürülmesi gibi bir sonuca da gidebileceği gözardı edilmektedir.

Üretimin tek olduğu bir yerde fiyatları tekelci şirket belirleyecek ve yüksek tutulacak “kar payı” ülkemizden toparlanarak, dışarıya transfer edilecektir.

Üretimdeki olası düşmeler aynı zamanda işten çıkarmalara ve işsizliğe yol açacaktır.

 

Sendikamız söz konusu karara da 25. 03. 2008 tarihinde itiraz ederek, temyiz yoluna başvurmuştur.

 

Söz konusu davaların, DİDDK tarafından kesin olarak karara bağlanmasının beklenmesi, hukuk devleti ilkeleri açısından bir zorunluluktur. Aksi durumda daha önceki özelleştirme örneklerinde de görüldüğü gibi, fiili olarak devir işleminin yapılması, hukuki olmayan bir gerekçeye dayalı olarak yargı kararının uygulanmaması olasılığı doğmasına ve telafisi mümkün olmayan kamu zararına yol açacağı endişesini taşımaktayız.

 

İlgilileri uyarıyor ve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan