04.03.2008

 

YARGI SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR

PETKİM DEVREDİLEMEZ

 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin %51 oranındaki kamu payının özelleştirilmesine ilişkin ihale, 5 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

8 yatırımcının katıldığı ihaleyi, en yüksek teklifi veren (2 milyar 50 milyon dolar) TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu kazanmıştır.

 

Ancak ÖİB, ihale sürecini 3 aylık bir süre askıya alarak hiçbir işlem yapmamıştır.

 

ÖİB, 16.10.2007 tarihinde ihaleyi kazanan birinci sıradaki Ortak Girişim Grubunu devreden çıkararak, ikinci sıradaki Socar-Turcas-Injaz OGG'nin adını onay için Rekabet Kurulu'na göndermiştir.

 

Petkim'de örgütlü olan Sendikamız;

 

- Petkim'in % 51'lik kamu payının blok olarak satılmasına ilişkin 8.2.2007 tarih ve 13 Sayılı ÖYK kararı,

- 16.03.2007 tarihli ihale ilanı ve dayanağı olan ihale şartnamesinin iptali istemiyle dava açmıştır.

 

Petkim Petrokimya AŞ.'nin sermayesinde mevcut %51 oranındaki kamu hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesine, satışın “blok satış” yoluyla gerçekleştirilmesine dair ÖYK’nın 08.02.2007 tarih ve 13 sayılı kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Sendikamızca açılan dava, Danıştay 13. Daire’nin 03.03.2008 tarihli kararıyla esastan reddedilmiştir.

 

4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nın geçici 11.maddesi hükmüne dayalı olarak, PETKİM AŞ. ile ilgili özelleştirme kapsamından çıkarma yönünde bir karar alınmamış olması nedeniyle, dava konusu ÖYK kararı yargısal denetiminin, özelleştirme yöntemi tercihinin 4046 sayılı yasada öngörülen amaç, ilke ve yöntemlerine uygun yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olması gerektiğini kabul eden 13. Daire kararının gerekçesinde,

 

“... dünya ölçeğinde rekabete açık olan bu sektörde gelişmiş teknolojilerle ve optimum kapasitelerle üretim yapan, ucuz hammadde ve düşük üretim girdileri maliyeti avantajına sahip rakiplerle sürekli rekabet edebilmek gerektiği,

 

... küresel hadiselerden anında etkilenen sektörde hızla büyüyen Pazar karşısında kapasite artışlarına ve yatırıma yönelik kararları kamusal özelliklerden (karar sürecinde DPT, Hazine, Maliye Bakanlığı gibi farklı kurumların inceleme ve onay yetkisinin bulunması vb. sebeplerle) dolayı yeteri kadar hızlı karar alamayan Petkim’in son beş yılda yaptığı yatırımlara karşın iç Pazar payının düşüşüne engel olamadığı

 

... hammadde güvenilirliği ve yüksek riskli yatırım kararlarının alınması gibi konuların Petkim’in ancak sektör deneyimi ve finansal yeterliliği bulunan stratejik yatırımcılar eliyle geleceğe taşınabileceğini gösterdiği, petrokimya sektöründe yüksek teknik bilgi, know how ve işletim tecrübesi temel gereklilik olduğundan, teknolojik açıdan üstün ve finansal bakımdan güçlü stratejik yatırımcının varlığının şart olduğu,

 

... Petkim’in hammaddeyi giderek artan oranlarda ithal etmek durumunda kalması ve yurt dışından temin ettiği hafifi ve ağır naftaların uygun özelliklerde olmamasının Petkim’i teknoloji, ürün kalitesi ve verimliliği, lojistik ve maliyet açılarından sıkıntıya düşürdüğü..Petkim’in uyum sağlayabilmesi ve temel hammadde olan naftanın tedarik sorununu çözebilmesi gerektiği, bunun da Petkim’in blok satış yöntemiyle hammadde kaynaklarına sahip veya bu kaynaklara kolay erişebilen yatırımcılara ivedilikle satılmasını gerektirdiği gerekçeleriyle işlem tesisi edildiği saptanmaktadır.”

 

denilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun (DİDDK) 27.12.2007 tarih ve 2007/939 YD.İtiraz No'lu dosyasında verilen yürütmenin durdurulması kararı ve gerekçelerine aykırı olan 13. Daire kararı, dava konusu ÖYK işleminin sebep ve amaç yönünden hukuka uygunluk denetiminden geçirilmediğini göstermektedir.

 

Anılan karar en kısa zamanda yürütmenin durdurulması istemli olarak temyiz edilecek olup uyuşmazlıkta son kararı DİDDK verecektir.

 

Bunun yanında, Petkim’de bulunan %51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine dair ihale ilanı ve şartnamenin iptali istemiyle açılan ve DİDDK'nın 27.12.2007 tarihli kararıyla hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulan davamızla ilgili henüz esastan alınmış veya tarafımıza tebliğ edilmiş bir karar yoktur.

 

Dolayısıyla Petkim ihalesine yönelik yürütmenin durdurulması kararı varlığını sürdürdüğünden, devir ile ilgili işlemler açısından değişen bir durum söz konusu değildir. Yargı süreci –temyiz aşaması dahil- sonuçlanmadan devir işlemlerinin yapılmaması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan