PETKİM ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN ÇIKARTILSIN 

 

 09.10.2002

 

IMF’nin Türkiye gibi ülkelerdeki temel işlevi; ekonomik yapıya bağlı olarak ortaya çıkan dengesizliklerin giderilmesini gerektirmekte iken bugünkü işlevi ise, dış açıkların kapatılması ve DB ile sıkı bir işbirliği içinde uluslararası sermayenin ihtiyacını karşılamak için programlar hazırlamak ve bu uygulamaları denetlemeye dönüşmüştür.  

Özelleştirme ise, bu uyarlama programlarında kullanılan bir araç olmuştur.

 

Türkiye’de uygulanmakta olan istikrar programının başarısı için özelleştirme koşul olarak dayatılmaktadır. Artık özelleştirme konusunda; verimlilik, etkinlik, teknolojik gelişme, sermayenin tabana yayılması argümanları terkedilerek, kamu açıklarının azaltılması, borç faizlerinin ödenmesi için “özelleştirme gelirleri” açıkça ulusal bütçe gibi resmi belgelerde yer almaktadır.

 

Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlerin hızla özelleştirilmesine yönelik programlar, Niyet Mektupları ile IMF’nin denetimine sunulmaktadır. 

ÖİB, IMF’nin direktifleri doğrultusunda ekim 2002 tarihinde PETKİM’in, % 51’lik kamu payının blok satış yöntemiyle özelleştirileceğini açıklamıştır.  

Petkim A.Ş., petrokimya, plastik, kauçuk, kimya gibi yüksek katma değer ve istihdam yaratan sanayilerin gelişmesinde lokomotif olması nedeniyle stratejik niteliktedir. 

1-Türkiye’de petrokimya sanayiinde tek kuruluş olan PETKİM, uluslararası standartta kapasite de ve özellikle % 100’ün üzerindeki kapasite kullanım oranları ile oldukça yüksek performans göstermektedir.

 

Ayrıca Uluslararası petrokimya analizlerinde belirtilen stratejik rekabet faktörleri olan; mevcut kapasite ve alt yapı, büyük iç Pazar ve büyüme hızı, nitelikli ve ucuz iş gücü bakımından Türkiye, PETKİM ile avantajlı ülkeler arasında yer almaktadır.

 

Doğal tekel konumunda olan PETKİM özelleştirildiğinde özel tekel oluşacaktır.

 

2-Türkiye’de dünya standartlarında ve kalitesinde petrokimyasal ürünlerin talep artış hızı, dünya ortalamasının 3 katıdır. Petkim ise, Türkiye tüketiminin % 70’ini karşılar iken, özelleştirilme kapsamında olması nedeniyle yatırımlardan mahrum edilerek ancak % 35’i karşılar duruma getirilmiştir. 

 

PETKİM’in ürettiği ürünler bazında 1 milyar dolar civarında yıllık petrokimyasal ürünler ithalatının, 2005 yılında 2.8~3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

 

Petkim’in özelleştirilmesi durumunda Türkiye petrokimya sanayi, tamamen dışa bağımlı hale gelecek ve ülkemiz petrokimyasal madde üreticileri olan ülkelerin önemli bir pazarı olacaktır

3-PETKİM;

 

*Büyük ve küçük tonajlı gemilerin yanaşabileceği liman,

*Ticaret merkezlerine ve iç pazara ulaşım sağlayabilecek karayolu ve demiryolu,

*Yanıcı ve patlayıcı petrokimyasalların üretimi, nakli için gerekli alt yapı ve teknik emniyet,

*depolama amaçlı tank çiftliği ve özel amaçlı dolum tesisleri,

*BDT ve diğer ülkelere yakınlığı ile stratejik bir konumda olması yanında, Türkmenistan-İran-Türkiye doğalgaz, Bakü-Ceyhan Boru hatları enerji santralleri açısından bir yatırım alanı ve dinamik bir pazarı olduğundan hammadde ve enerji kaynaklarını uygun fiyatlarla ve sürekli temin edebilme avantajı,

*Rafineri-petrokimya entegrasyonu açısından kimyasalların üretilmesi,

*Yurtdışındaki pek çok petrokimya kuruluşlarında eğitmen olarak, teknolojik bilgi birikimlerini uluslararası alana taşıyan nitelikli işgücü ve kurumsal nitelikli sendikal örgütlülüğü barındıran olanaklara sahiptir.

 

4-Tüm bu olanaklar PETKİM’in özelleştirilmemesini, kamu eliyle yerli üretiminin yapılmasını gerektirmektedir. Böylece;

 

*Petrokimyasal ürünler kolay ve güvenli temin edilecektir.

*Yüksek miktarlarda katma değer yaratılarak kaynaklar yurt içinde kalacaktır.

*İstihdam artışı olacaktır.

*Teknoloji transferi ve bilgi birikimi sağlanacaktır.

*Döviz tasarrufu yatırıma dönüşecektir.

*Sendikal örgütlülük gelişecektir.

 

Kısaca, Türkiye’nin rant ekonomisi yerine, kendi teknolojisi ve bilgi birikimini üretebilecek bir sanayileşme yapısı için önemli bir alt yapıya sahip olan PETKİM, devletin sırtında kambur değildir. Tersine ÖİB, PETKİM’in daha da gelişmesinin önünde engel ve üstünde bir yüktür.

 

Petrol-İş Sendikası çalışanları, petrokimyasal ürünleri kullanan üreticiler, halkımız, tüm toplum PETKİM’in özelleştirilmesine kararlı bir biçimde karşı duracaktır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                           Merkez Yönetim Kurulu adına 

                                                                   Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                        Genel Başkan