İHALE KOMİSYONU KARARININ İPTALİ VE DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEP EDİLDİ


 

06.07.2007

 

Petrol-İş, Petkim ihalesinin iptali için Danıştay 13. Dairesi'nde dava açtı

 

Petrol-İş Sendikası, 5 Temmuz tarihinde yapılan, Petkim'deki yüzde 51 oranındaki kamu hisselerinin özelleştirilmesine dair İhale Komisyonu Kararının iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması istemiyle bugün ( 6 Temmuz) Danıştay 13. Dairesi'nde dava açtı.

 

5 Temmuz'da yapılan ve 8 yatırımcının katıldığı ihale sonucunda, Petkim'de bulunan % 51 oranındaki kamu payına en yüksek teklifi 2.050.000.000. ABD Doları (iki milyar elli milyon ABD Doları) bedel ile "TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu" nun (OGG) verdiği açıklanmış ve ihale sonuçlandırılmıştı. İhaleyi kazanan OGG’nin ihale sonrasında kendini tanıtmaktan kaçınması da kamuoyunda grup ile ilgili soru işaretlerine neden olmuştu.


Sendikamız, Petkim'in özelleştirme sürecinde 08.02.2007 tarih ve 13 sayılı ÖYK kararının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi'nin 2007/5180 E. Sayılı dosyasında, 16.3.2007 tarihli ilan ile dayanağı ihale şartnamesinin iptali istemiyle de yine Danıştay 13.Dairesi'nin 2007/7558 E. Sayılı dosyasında, davalar açmış olup, halen yürütmenin durdurulması kararı için inceleme sürmektedir.


Hukuka aykırılıklar

 

Petrol-İş tarafından açılan iptal davası dilekçesinde, ihaleye dayanak oluşturan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının hukuka aykırı olduğu, ÖYK kararının hukuka aykırılığı gerekçesiyle dava açıldığına dikkat çekilerek, anılan ÖYK kararı ile Petkim'de mevcut kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine karar verildiği, bu kararın uygulanması doğrultusunda ihale şartnamesi hazırlandığı, ihale oluru kararı alınarak ilan yapıldığı ve ihalenin gerçekleştirildiği belirtilerek şöyle denildi:

 

“Petkim 2006 yılında 5 milyon dolar vergi ödemesi, 5 yılda ülke ekonomisine toplam 1.4 milyar YTL katkı sağlamıştır. Bu kuruluş 2001 ile 2005 yılları arasında toplam 4 milyar dolar döviz tasarrufu sağlamış bulunmaktadır. Kamu giderine yol açmayan ve halihazırda verimlilik esası üzerinden faaliyette bulunan Petkim'de mevcut kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesi, kamu mülkiyetinin özel mülkiyete dönüştürülmesi işleminde Anayasa ve 4046 sayılı Yasa'ya uyarlık bulunmamaktadır.”

 

Dava dilekçesinde, Danıştay 13. Dairesi'nin, Tüpraş'ta mevcut yüzde 14.76 oranındaki kamu payının 2005 yılında İMKB'de satılmasına dair kararın iptaline ilişkin davada verdiği karara göre ÖİB kararı ile satış yapılamayacağı, buna karşın Petkim'de mevcut yüzde 34. 5 kamu hissesinin de münhasır bir ÖYK kararı olmaksızın ÖİB karar ve işlemleriyle 15 Nisan 2005'te halka arzedildiği ifade edilerek şöyle devam edildi:

 

“İdare hukukunda, zincirleme işlem teorisi gereği, bir işlemin dayanağı, sebebi olan idari işlemin hukuka aykırı olması durumunda, takip eden işlemlerin de yasal dayanaktan yoksun hale geldiği kabul edilmektedir. Petkim'de dava konusu İhale Komisyonu Kararı da, 2005 yılında yapılan hukuka aykırı arz işlemine ve 2007/13 sayılı ÖYK kararına dayanılarak alınmış, anılan işlemlerin devamı niteliğinde bir karar olduğundan hukuka aykırıdır.”

 

İhale özel şart ve yeterlilik kriterleri belirlenmedi


Dava dilekçesinde, özelleştirmenin sebep ve amaçları ile sonuçları gözetilerek Petkim özelleştirilmesine ilişkin özel şart ve yeterlilik kriterlerinin de belirlenmemiş olduğu belirtildi. Seçim sürecine girilmesi nedeniyle özelleştirmelerin iptal edildiği, ertelendiği bir dönemde, sanayinin itici güçlerinden birisi olan Petkim'in çoğunluk payının alel acele satışının da soru işaretlerini çoğalttığı vurgulandı.


 

Tüm bu hususlar doğrultusunda açılan dava ile İhale Komisyonu Kararının iptali ve olası bir yargı kararını uygulanamaz hale getirerek, hukuk devletine ciddi bir gölge düşürecek böylesi bir durumun oluşmaması için 2577 sayılı İYUK'un 27/4 bendi gereğince, öncelikle İdare'nin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması talep edildi.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan