PETROL-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ:

 

“AKP’nin TPAO ve BOTAŞ’ı çökertme politikalarına karşı mücadele edelim”

 

Petrol-İş GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU 23-24 Şubat 2007 tarihinde ANKARA’da toplanarak yurt ve dünya gündemi ile örgütsel sorunları değerlendirdi. İki gün süren toplantıların ardından çeşitli kararlar alındı. Bu doğrultuda, Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, aşağıda yer alan karar, görüş ve önerileri kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur.

 

Bölgemizin en acı veren olaylarından Irak’taki işgalin haksız, gayri meşru, insanlık dışı olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz. Tümüyle Irak halkına ait olan yer altı ve yer üstü kaynaklarının emperyalist şirketlerin eline geçmesi için yapıldığı kanıtlanan bu işgalin bir an önce son bulmasını istiyoruz. ABD, İngiltere ve İsrail emperyalist üçlüsünün bölgemizdeki halklar arasında düşmanlık tohumları ekmesini reddediyor ve Petrol-İş üyelerinin barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten, insan haklarından, özgürlüklerden ve halklar arası dostluktan yana olduğunu tekrarlıyoruz.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, toplumsal barışı bozmak ve toplumu çatıştırmak isteyenlerin harekete geçtiğini tespit etmektedir. Bir sıra halinde Trabzon’da rahip Santoro cinayeti ve Danıştay üyelerine yapılan saldırının ardından son olarak gazeteci Hrant Dink’in katledilmesiyle kaygılarımız arttı. Topraklarımız yüzlerce yıldır bir mozaik olarak farklı kültürlere, inançlara ve etnik kökenlere ev sahipliği yapmıştır ve tümü de kardeşçe yaşamıştır. Hrant Dink cinayetinden sonra yüz binlerce insanın daha fazla barış, demokrasi ve bir arada yaşama talebiyle yürümesi, tüm yurttaşlarımızın umudu olmuştur. Emekçilerin ve demokrasi isteyen güçlerin yılgınlığa düşmeyeceği, ülkemizi farklı temellerde bölmek isteyenlere karşı duracağı anlaşılmıştır. Bu bağlamda, siyasi iktidardan emekçilerin demokratik ifade özgürlüğünü yok eden, aydınlarımıza karşı bir silah olarak kullanılan tüm hükümleri derhal ortadan kaldırmasını talep ediyoruz.

 

Seçilmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalı

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Türkiye toplumunun önündeki 7 yılı belirleyecek olan Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce genel seçimlerin yapılmasını, bu seçim için barajın her seçmenin oyunu değerlendirebilecek şekilde uygulanmasını, seçilmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını içeren adil bir seçim yasası çıkartılmasını istiyoruz. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanlığı makamı, meşruiyet tartışmalarına maruz kalacaktır.

Genel seçimlere dönük olarak Türk-İş ve Emek Platformu öncülüğünde tüm emek örgütleri derhal bir araya gelmeli ve bir seçim stratejisi belirlemelidir. Ayrımsız ve kapsamlı iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, sendikal hakların uluslararası standartlara kavuşturulması, kayıt dışının önlenmesi, seçim barajlarının kaldırılması ve benzeri temel konularda ortaklaşılmalıdır. Buna uygun program öneren bir parti desteklenmeli ve demokrasi, toplumsal barış, insan hak ve çıkarlarına uygun bir programın iktidara taşınması sağlanmalıdır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, bu konuda taraflardan en kısa zamanda cevap beklemektedir.

 

Kamu TİS’leri seçimlerden önce bitirilmeli

320 bin işçiyi ilgilendiren kamu toplu sözleşmelerinin temel stratejisi AKP’nin emekçi düşmanı politikalarının geriletilmesi, kazanımlarımızı geriye götürecek hiçbir hükmün sözleşmelerde yer almaması ve ücretlerde geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi üzerine inşa edilmelidir. Hükümet ile Türk-İş arasında imzalanacak çerçeve protokolüne işyeri sorunlarının çözümünü engelleyecek maddeleri (“taraflar yeni tekliflerde bulunmayacaklar” veya “emekliliği gelen işçilerin işten çıkartılacağı” gibi) asla koymamasını hatırlatıyoruz. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Türk-iş’e kamuoyu Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmadan önce toplu sözleşmelerin bitirilmesi için derhal Hükümet ile görüşmelere başlaması çağrısında bulunmaktadır.

 

TPAO ve BOTAŞ çökertiliyor

AKP Hükümetinin işbirlikçi politikalarının doğrudan uzantısı olarak çıkartılan yeni 5574 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun “adı Türk, kendisi yabancıdır”. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, milli çıkarlarımızı göz ardı eden, memleketimizin ihtiyacı petrolü muhafaza zorunluluğunu bile ortadan kaldıran, kamunun payını yüzde 12.5’ten yüzde 2’ye düşüren bu yasanın emperyalist tekellerin talebi doğrultusunda çıktığı konusunda tüm toplumu uyarmaktadır. Bu yasayla, ayrıca hem TPAO’nun hem de BOTAŞ’ın güçsüzleştirilmesi, çökertilmesi ve özelleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yasa, ABD şirketlerinin işgal altındaki Irak’ta çıkartmak istediği yasanın neredeyse aynısıdır. Yasanın veto edilmesi bir şans yaratmıştır. Bu yasa Meclis gündemine getirilmemelidir. Ülkesini seven milletvekillerimiz bu yasaya, Meclis gündemine getirildiği takdirde hayır demelidir. Aynı şekilde yurdunu seven demokratik kuruluşlarımız ve tüm kesimler de bu yasanın iptali için harekete geçmelidir. Petrol-İş sendikasının bu yasanın takipçisi olacağını beyan ediyoruz.

 

Özelleştirmeler yerli sanayini yok ediyor

Özelleştirmelerin yerli sanayiimizi çökertmekten başka bir işe yaramadığı TÜGSAŞ’tan sonra, İGSAŞ ve Gemlik Gübre Fabrikalarında bir kez daha açığa çıkmıştır. İgsaş’ta 196 üyemiz yılbaşı öncesinde işten çıkartıldı, Gemlik Gübre’de ise 207 üyemizin işten çıkartılacağı açıklandı. Bu, yerli üretimin sona ermesi anlamına gelmektedir.

Bunca olumsuz örneğe ve Tüpraş gibi en kârlı kuruluşumuzun özelleştirilmesine rağmen, Petkim’in yüzde 51’nin blok olarak satılacağının açıklanması tek petrokimya tesisimizin de yok edileceği anlamına gelmektedir. Özelleştirmelere karşı tutumuz tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, örgütümüzün başta Petkim olmak üzere tüm özelleştirmelere karşı aynı inanç ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini bir kez daha açıklamaktadır.

 

Geçici işçi sorunu bir an önce çözülmeli

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 215 bin geçici işçinin kadroya alınması için teknik, hukuki ve siyasi alt yapı oluşmasına rağmen ve Bakanlar Kurulunda imzaya açılmasına rağmen, sebepsiz şekilde sürünceme durumunun devam ettiğini, bunun da mağduriyeti arttırdığını tespit etmiştir. Bu sorun bir an önce çözülmeli, geçici işçilerle birlikte 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre çalışan binlerce özelleştirme mağduru da kadroya alınmalıdır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, daha önce de yaptığımız açıklamalara uygun olarak, 2821 ve 2822 sayılı yasa tasarılarının acilen çıkartılması ve sendikaların önündeki her türden engelin kaldırılması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır. Yasalarımızdaki 12 Eylül ürünü tüm hükümler yok edilmelidir. Bu yasaların çıkartılması karşılığında kıdem tazminatı hakkımızdan vazgeçeceğimizi sananlar aldanmaktadır. Çıkartılacak yasaların mantığı, İLO standartlarına uygun olarak işçilerin sendikalarını özgürce seçebilmelerini sağlamalı, bütün barajları derhal kaldırmalı, özgürlükçü ve demokratik bir anlayış içerisinde sendikaların tüzük ve yönetmeliklerine hiçbir siyasi iktidarın müdahale etmemesini sağlamalıdır.

 

Sosyal güvenlikte “iptal” şansını kullanalım

Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi tarafından emekçiler arasında ayrımcılık yaratacak şekilde kısmen iptal edilen ve uygulaması 1 Temmuz 2007’ye ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasasına karşı, bu kez daha uyanık olunması gerektiğini belirtiyoruz. Bu yasanın toplumun genelini kaplayacak bir içeriğe büründürülerek çıkartılması için bir an önce tüm emek örgütlerinin mücadeleye başlaması çağrısında bulunuyoruz.

 

Daha mücadeleci, daha aktif bir Türk-İş yaratalım

Bu yılın sonlarında yapılacak olan Konfederasyonumuzun kongresinde klasik bir seçim yarışı olmaması için sendikamız elinden geleni yapacaktır. Sadece seçime ve kişilere endeksli bir kongre yerine, işçi sınıfının sorunlarının masaya yatırıldığı, geleceğe dair proje ve programların gündeme getirildiği, sendikal birleşmeleri, sendikal krizleri, yeniden yapılanma politikalarını ve benzer emekçi sorunlarını gündeme alan bir çizgi izlenmelidir. Daha mücadeleci, daha aktif, sorunlara derhal müdahale edebilen bir Türk-İş yaratılması için şimdiden harekete geçeceğimizi beyan ediyoruz. 

 

Novamed grevi, yalnızca Petrol-İş’in değil tüm emekçilerin grevidir

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Antalya Serbest Bölgede 26 Eylül 2006 tarihinden beri yılmadan onurlu mücadelelerine devam eden Novamed grevcilerinin başarısının tüm emekçilerin başarısı olacağını belirtiyor. Bu nedenle başta konfederasyonumuz Türk-İş olmak üzere tüm Türkiye sendikal hareketi bu grevi sahiplenmelidir. Grevde bulunan 84 üyemizden 82’sinin kadın emekçi olduğunu hatırlatıyor, yaklaşan 8 Mart bayramını grevde geçirecek olan Novamed emekçisi kadınlarımıza desteklerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz.

 

Sömürülen ve ezilen yoksulların örgütü Petrol-İş sendikasının Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, işçisiyle işsiziyle, emeklisiyle, kadın erkek tüm emekçilerle birlikte sermayeye karşı ortak mücadele yollarının bulunması için elinden gelen her şeyi yapacağını bir kez daha beyan eder.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu adına

Genel Başkan

Mustafa ÖZTAŞKIN