KURUMDA YILLARCA ÇALIŞARAK UZMANLAŞAN İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILIYOR

 

TPAO'nun içi boşaltılıyor


 

20.11.2007

 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Ankara, Adıyaman, Batman ve Trakya işyerlerinde yıllarca çalışarak uzmanlaşan Petrol-İş üyesi, 52 yaş ve üstü, emekliliğini hak eden işçiler, emekliliklerini doldurdukları gerekçesiyle işten çıkarılarak Kurumun içi boşaltılıyor. Bu uygulama ile TPAO'nun özelleştirilmesinin alt yapısı hazırlanıyor. Adı geçen işyerlerinde çalışan sendikamız yönetici ve temsilcilerini de kapsayan bu uygulama, 2002 yılından beri sürüyor. TPAO yetkililerinin her yıl “52 yaş ve üstü uygulaması”na son verileceğini bildirmelerine rağmen, 2008 yılında da ihbar öneli kullandırılarak bu uygulamanın Genel Müdürlük Olur'u ile devam edeceği, iş akdi fesih yazılarında açıkça ifade ediliyor.


 

İşten çıkarılan 52 yaş ve üstü sondaj işçilerinin bir bölümü ise daha sonra TPAO'nun bağlı kuruluşu TPIC'te taşeron uygulamasıyla daha düşük ücretlerle işe alınıyor. Bu işçiler aynı işyerinde, aynı işleri yapmaya devam ediyor. Bunun yanında kuyu tamamlama üniteleri de ihaleye verilerek, bu alanlardaki işler taşeron eliyle yaptırılmaya çalışılıyor.


 

Üyelerimizin çalıştığı kadro ve yaptığı işler gözetildiğinde, hizmetlerine her zaman ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu fesihlerden amaç, bir taraftan sendikalı işçi sayısını azaltmak, diğer taraftan iş akdi feshedilen işçilerin bir kısmını daha düşük ücretlerle dolaylı yoldan çalıştırmaktır. Yıllardır Hükümet ve Türk-İş arasında yapılan anlaşma protokollerinde, kamu işyerlerinde çalışan işçilerin zorunlu emekli edilmeyeceği konusunda mutabakat sağlanmasına rağmen, 52 yaşını dolduran işçilerin iş akitlerinin feshedilmesi uygulaması kabul edilemez.


 

Emeklilik, tek başına işten çıkarma nedeni sayılamaz

 

Emeklilik, isteğe bağlı bir hak olup emeklilik yaşına gelmiş olmak tek başına fesih nedeni sayılamaz. Yargıtay içtihatları da bu doğrultudadır. Emekli olmak istediğini belirterek, işçinin işverene kendi iradesiyle başvuru yapmadığı sürece emekliliği hak etmiş olmak “geçerli bir fesih nedeni” olarak görülmemektedir.


 

Yargı işe iade ediyor, TPAO tazminat ödeyip işe geri almıyor

 

İş akdi feshedilen Petrol-İş üyesi işçiler adına açılan işe iade davalarında, Yargı tarafından işe iade kararları verilmesine rağmen, üyelerimize yeniden işbaşı yaptırılmamakta ve işe başlatmama tazminatı ödenerek TPAO zarara uğratılmaktadır. Yasal mevzuatımız gereği, zorla emeklilik mümkün olmadığına göre, artık 52 yaşını dolduran ve emekliliğe hak kazananın emekli olması gerektiğini savunmak, hukuki bir kabul olarak değerlendirilemez.


 

TPAO sürekli olarak büyüyen ve her geçen yıl yatırım miktarları artan bir kuruluştur. Bu nedenle işçi ihtiyacı fazladır. Oysa IMF politikaları gereği çıkarılan işçi sayısının ancak % 10 oranında işçi alındığından, istihdam açığı giderek büyüyor. İstihdam açığı ise TPIC, hizmet alımı ve taşeronlaştırma yoluyla giderilerek, TPAO'nun çekirdek işçi kadrosu da azaltılmak suretiyle, özelleştirmenin alt yapısı hazırlanıyor. Son zamanlarda TPAO ve TPIC'te kuyu tamamlama, sondaj aramaları ve sahalarda 4857 Sayılı İş Yasası'nın 2. maddesindeki emredici hükme aykırı olarak, hizmet ihaleleri ile işçi istihdamına yönelik çalışmalar başlatıldı. Burada asıl hedeflenen, üretim sahalarında daha önce işyerinde çalışan ve emeklilik nedeniyle işten çıkarılan kişilerle alt işveren ilişkisinin kurulmasıdır. Yasa, işyerinde yürütülen asıl işin alt işverene devredilemeyeceğini ve daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamayacağını açıkça düzenlemektedir. Bu şekildeki işçi istihdamı yasaya aykırı olduğu gibi Kurum da yüksek ihale bedelleriyle zarara uğratılmaktadır.


 

Bu gidişle TPAO'nun kapısına kilit vurulacak

 

Kamu kurumlarında ender görülen bu uygulamanın TPAO'da devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Bu uygulamalar sürdüğü taktirde TPAO, üretim ve teknik servisleri, sondaj faaliyetleri için eleman bulmakta zorluk çekecektir. Eğer amaç TPAO'yu büyütmek, üretimi artırmaksa işçi atmak yerine istihdam yaratılması gerekir. Demek ki bugünkü siyasi iktidarın ve TPAO yetkililerinin amacı, TPAO'yu büyütmek, üretimi artırmak değil, bu Kurumun kapısına bir-iki yıl içinde kilit vurmaktır.


 

52 yaş uygulamasına derhal son verilmelidir

 

Petrol-İş olarak 52 yaş ve üstü TPAO çalışanlarının zorla emekli edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan ve siyasi iradenin bir kararı olarak gördüğümüz bu uygulamalara TPAO yetkililerinin bir an önce son vermesini talep ediyoruz. Aksi halde Sendikamız, yasal her türlü demokratik haklarını kullanma, tepkisini ortaya koyma, kamuoyunu harekete geçirme konusunda kararlıdır.


 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan