SENDİKAMIZ DANIŞTAY 13. DAİRESİ’NDE DAVA AÇTI


 

Petrol-İş, Petkim’de ÖYK kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedi


 

10 Nisan 2007

 

Sendikamız Petrol-İş, Petkim’de mevcut yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine dair 8 Şubat 2007 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının iptali ve dava sonuna kadar ÖİB’nin yürütmesinin durdurulması istemiyle, 9 Nisan tarihinde Danıştay 13. Dairesi’nde dava açtı. Bilindiği gibi ÖİB 16 Mart tarihinde verdiği ilanlarla Petkim’in yüzde 51 oranındaki kamu payının blok satış yöntemiyle satılacağını duyurmuştu.

 

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı’na verilen dava dilekçesiyle,

 

“1. Usul ve esaslara aykırılığı sabit olan Petkim’de mevcut yüzde 51 oranındaki kamu payının blok olarak satılmasına ilişkin 2007/13 sayılı ÖYK kararının iptaline,

 

2. 2577 sayılı Yasa’nın 27. maddesi hükümleri doğrultusunda açık bir şekilde hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zarar doğurması kesin olan dava konusu karar ile ilgili, öncelikle davalı İdare’nin (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) savunması alınıncaya kadar, akabinde 27/4 bendi hükmü çerçevesinde kısaltılmış bir savunma süresi ve memur eliyle yapılacak tebligatlar sonrasında, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına” karar verilmesi istendi.

 

Hukuka aykırılıklar

Dava dilekçemizde belirtilen hususlar özetle aşağıdaki gibidir;

 

“Özelleştirme baskısına rağmen, ticari esaslar dahilinde ülke için üretmeye devam eden, kamu giderine yol açmayan ve halihazırda verimlilik esası üzerinde faaliyette bulunan Petkim’de mevcut kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesinin kamu mülkiyetinin özel mülkiyete dönüştürülmesi işleminde Anayasa ve 4046 sayılı Yasa’ya uyarlık bulunmamaktadır.

 

15 Nisan 2005’de sonuçlanan halka arz ile Petkim sermayesinin yüzde 34,5’i satılmıştır. Bu halka arz işlemi, ÖYK’nin 7.1. 2005 tarih ve 2005/2 sayılı, İMKB’de yapılacak alım satımlar için nihai devir işlemlerinin onaylanması yetkisinin ÖİB’ye devrine ilişkin kararına dayalı olarak yapılmış ve tamamlanmıştır.

 

Oysa ÖYK tarafından yetki devri yapılan konu, ÖİB’nin özelleştirme yapmasına dair bir yetki devri değildir. Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin, Tüpraş’ta mevcut yüzde 14,76 oranındaki kamu payının 2005 yılında İMKB’de satılmasına dair kararın iptaline ilişkin davada verdiği 29. 11. 2006 tarihli kararda, ÖİB’nin kararı ile satış yapılamayacağı açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

 

Petkim’de mevcut yüzde 34.5 oranındaki kamu hissesinin, münhasır bir ÖYK kararı olmaksızın, ÖİB karar ve işlemleriyle halka arz edildiği de açık olduğundan, 2005 yılındaki işlemin hukuka aykırı olduğu aşikardır.

 

İdare hukukunda, zincirleme işlem teorisi gereği, bir işlemin dayanağı/sebebi olan idari işlemin hukuka aykırı olması durumunda, takip eden işlemlerin de yasal dayanaktan yoksun hale geldiği kabul edilmektedir.

 

Petkim’in yüzde 51 oranındaki kamu payının özelleştirilmesine dair ÖYK kararı, 2005 yılında yapılan hukuka aykırı halka arz işlemine dayanılarak alınmış, anılan işlemin devamı niteliğinde bir karar olduğundan hukuka aykırıdır.”

 

Sendikamız, Petkim’in yüzde 51 oranındaki kamu payının hukuka aykırı olarak blok satış yöntemiyle özelleştirilmesiyle ilgili hukuki süreci en yakından takip ederek, mücadelesini her alanda sonuna kadar sürdürecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan