Petrol-İş GENEL TEMSİLCİLER KURULU 11-12 Kasım 2006 tarihinde ANTALYA’da toplandı. Yurt ve dünya gündemi ile örgütsel sorunları değerlendirdi. İki gün boyunca yapılan değerlendirmelerin ardından çeşitli kararlar alındı. Bu doğrultuda, örgüt içi demokrasiyi en geniş şekilde uygulayan sendikalardan biri olan Petrol-İş sendikasının Genel Temsilciler Kurulu, aşağıda yer alan karar, görüş ve önerileri kamuoyuna iletmeyi uygun bulmuştur.

 

  1- Genel Temsilciler Kurulumuz, Irak’ı haksız, gayri meşru, insanlık dışı bir şekilde işgal eden ABD ve İngiltere’nin bu işgale derhal son verip Irak’tan çekilmesini istemektedir. Siyonist İsrail rejiminin de Lübnan’a ve Filistin’e yönelik katliamlarını nefretle kınıyor ve mazlumların mutlaka galip geleceğini belirtiyoruz. Dünyamızda emperyalistlerin işgalindeki bütün yerler kurtarılmalı, kalıcı bir dünya barışı kurulmalıdır. Yeryüzünün kıt kaynaklarını talan eden konvansiyonel ve nükleer silahlanma çılgınlığı son bulmalıdır. Kuzey Kore ve İran gibi sisteme muhalif ülkelerin nükleer silah sahibi olmasını engellerken, İsrail’in, Hindistan’ın, Pakistan’ın ve onlarca gelişmiş ülkenin elindeki nükleer silahtan bahsedilmemesi ikiyüzlülüktür. Bizler, Petrol-İş yönetici, temsilci ve üyeleri olarak, tüm emekçiler gibi barıştan, demokrasiden, eşitlikten, adaletten, insan haklarından, özgürlüklerden ve halklar arası dostluktan yanayız.

 

  2- AKP hükümetinin İMF’ci politikalarını reddediyoruz. Ülkemizin bağımsız ve emekçiler yararına kalkınmasını engelleyen bu politikaları uygulayanlara karşı tüm emekçilerin ortak cephe açmasını talep ediyoruz. Genel Temsilciler Kurulumuz, başka bir dünyanın mümkün olduğu bilinciyle, sendikamızın dünya çapında yürütülen kapitalist küreselleşme karşıtı mücadelenin yanında yer aldığını ifade eder.

 

  3- Seçimlerde tüm emekçilerin oylarını işçi sınıfının çıkarlarına uygun olarak kullanmasının önemine işaret ediyoruz. Önümüzdeki ilk seçimlerde bu fırsat değerlendirilmelidir. Genel Temsilciler Kurulumuz sorumluluk sahibi örgütlerden soyut sözlerin ötesine geçerek hızla adımlar atmasını beklemektedir. Emek örgütleri derhal bir araya gelmeli ve bir seçim stratejisi belirlemelidir. Ayrımsız ve kapsamlı iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, sendikal hakların uluslararası standartlara kavuşturulması, seçim barajlarının kaldırılması ve benzeri temel konularda ortaklaşılmalı ve buna uygun program öneren bir partinin iktidara taşınması sağlanmalıdır. Petrol-İş üyelerinin yaptığı bu somut önerimize taraflardan derhal cevap beklediğimizi beyan ediyoruz.

 

  4- Ortadoğu’da yanan ateş ne yazık ki ülkemize de sıçrıyor. Toplumsal gerginlikleri ve şiddeti azaltmanın, toplumsal barışı tesis etmenin yolu demokrasiyi güçlendirmekten geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti içinde çıkan bir sorunu ancak TC yurttaşları olarak bizler çözebiliriz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen yabancı ülke temsilcilerinden barış, dostluk, kardeşlik beklemek hayalden öteye gidemez. Emekçilerin dostluğu için daha fazla demokrasi, her kesimin kendisini daha fazla ifade etme özgürlüğü mücadelesini yükselteceğiz.

 

   5- Kimi Avrupa ülkelerinin iç siyasetlerindeki malzemeyi, tarihçilerin vermesi gereken kararı siyaseten Türkiye’yi zor duruma düşürmek için kullandıkları görülmektedir. Fransa’nın Ermeni soykırımı tartışmalarında aldığı “soykırım yoktur” tespitinde bulunanları cezalandırma kararı buna örnektir. Fransa parlamentosunun aldığı bu karar Fransa tarihinin utanç belgesidir. Fransa’nın bu tutumuna verilecek en anlamlı cevap, ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldırmak ve Türkiye’yi her kesimin bütün düşündüklerini serbestçe ifade edebildiği bir ülke haline getirmektir.

 

  6- Genel Temsilciler Kurulumuz, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin bir evet/hayır ikileminden çıkartılmasını desteklemektedir. Bu sürecin sendikal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi için bir fırsat olarak kullanılması çağrısında bulunmaktadır. Bu bağlamda, Hükümetin, bireysel hakları geliştirirken Avrupa Sosyal Şartı’nın adil ücret, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını içeren 4, 5 ve 6. maddelerine çekince koymasını kınıyor ve bu ikiyüzlü tutumu teşhir ediyoruz.

 

  7- Genel Temsilciler Kurulumuz, Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sendikalar için bir hayat memat meselesi haline gelen 2821 ve 2822 sayılı yasa tasarılarının acilen çıkartılması ve sendikaların önündeki her türden engelin kaldırılması için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır. 12 Eylül ürünü tüm hükümler yok edilmelidir. Yeni yasaların mantığı, İLO standartlarına uygun olarak işçilerin sendikalarını özgürce seçebilmelerini sağlamalı, bütün barajları derhal kaldırmalı, özgürlükçü ve demokratik bir anlayış içerisinde sendikaların tüzük ve yönetmeliklerine hiçbir siyasi iktidarın müdahale etmemesini sağlamalıdır.

 

   8- Genel Temsilciler Kurulumuz, tüm bu sayılan alanlarda konfederasyonumuz Türk-İş’in çok daha aktif hareket etmesini, AB ilişkileri için Brüksel’de bir büro açmanın yollarını aramasını, diğer emek örgütleriyle birlikte yasaların demokratikleşmesi için Meclis’te milletvekilleriyle yakın ilişki içinde olmasını talep etmektedir.

 

   9- Kazanılmış kıdem tazminatı hakkımıza bir saldırı gelmesi halinde bu saldırıya aynı şiddetle karşılık vereceğimiz bilinmelidir. Kıdem tazminatımıza dönük bir hamleye karşı, Türk-İş Genel Kurul kararları doğrultusunda genel grev ve genel direniş dahil üretimden gelen gücümüz başta olmak üzere, sonuç alınıncaya kadar meşru her yolu kullanacağımızı kamuoyuna ve pusuda bekleyen güçlere bir kez daha açıklıyoruz. Aynı kararlılığımızı zaten insanca bir hayat sağlamakta yetersiz olan asgari ücret üzerinde oyunlar oynanmaya kalkılması durumunda da göstereceğimiz bilinmelidir.

 

   10- Özelleştirme mücadelesi tüm emekçilerle ortak cephe kurulmadığı takdirde başarılı olamıyor. Toplumun bütünü kucaklanmadan yapılan faaliyetler eksik kalıyor. Örgütümüzün bundan sonraki hedefi, tüm kurullarımızı, birlikte topyekün mücadelenin yol ve yöntemlerini yerine getirecek şekilde organize etmektir.

 

   11- Türkiye işçi sınıfımız son yıllarda büyük bir hareketlilik içinde. Ülkenin dört bir yanında direnişler, eylemler sürüyor. Ne var ki, bunca hareketlilik işçilerin sendikalarda örgütlenmesini sağlayamıyor. İşçi sınıfımızın ancak yüzde on kadarı sendikalarda örgütlü. Genel Temsilciler Kurulumuz bu oranı yüzde yüze çıkartmayı hedeflemektedir. Kapsam dışı, müteahhit, taşeron, idari personel, teknik eleman, mühendis, kadrolu, kadrosuz ayrımı yapmadan tüm çalışanların sendikalı olması için mücadeleyi yükselteceğiz. İhmal edilen genç ve kadın işçilere yöneleceğiz. Sendikamızın bu doğrultuda vereceği her türden görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu belirtiyor, işçilerin topyekün, örgütlü mücadelesi için derhal harekete geçeceğimizi beyan ediyoruz.

 

   12- Küreselleşen dünyada, kapitalistlerin vatanı kalmadı. Kendileri açısından kârlı gördükleri her yerde işletmeler kuruyorlar. Her ülkedeki işletme üretim zincirleriyle bir diğerine bağlanıyor. Bu nedenle, Genel Temsilciler Kurulumuz, sadece kendi sınırları içine kapanan bir sendikacılık anlayışının günümüzü anlamaya yeterli olmadığını tespit ediyor ve uluslararası birliğini sağlamış patron örgütlerine karşı uluslararası dayanışmanın daha hızlı, daha etkin, daha ortaklaşa yürütülmesi için her türlü adımın atılmasını desteklediğimizi belirtiyoruz. Bu bağlamda, uluslararası örgütlerin, bölgesel örgütlerin kurulmasını ve sendikamızın da bu örgütler içinde aktif olarak yer almasını destekliyoruz.

 

   13- Genel Temsilciler Kurulumuz, sendikamızın sömürülen ve ezilen yoksul çalışanların örgütü olduğunu bir kez daha beyan eder. Yoksulların yaşanacak bir dünya talebini dile getiren tüm emek örgütleri Petrol-İş’in kardeşidir. Bu nedenle, sendikamız tüm emek örgütlerine birlikte mücadele çağrısı yapıyor. Öncelikle 3 işçi konfederasyonu hiçbir önkoşul olmadan birleşmeyi gündemlerine almalıdırlar. Aynı işkolunda faaliyet yürüten sendikaların birleşmesine biz Petrol-İş olarak “hiç koşulsuz, derhal” cevabını veriyoruz. Yapay ayrımların ortadan kaldırıldığı, tüm emeğiyle geçinenlerin aynı çatı altında mücadele yürüttüğü bir Türkiye için sendikamıza düşen görevleri yerine getirmek üzere bugünden harekete geçeceğimizi beyan ediyoruz.

 

   14- Kamudaki toplu sözleşmeler, yıldan yıla azalan sayıda işçiyi ilgilendirmeye başladı. Bu TİS döneminin temel stratejisi AKP’nin emek karşıtı politikalarının geriletilmesi, esnek çalışmayı öngören hiçbir hükmün sözleşmelerde yer almaması ve ücretlerde geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi üzerine inşa edilmelidir. Konfederasyonumuz Türk-İş’e, imzalanacak çerçeve protokolüne işyeri sorunlarının çözümünü engelleyecek maddeleri asla koymamasını hatırlatıyoruz. Genel Temsilciler Kurulumuz, toplu iş sözleşmelerinin Yüksek Hakem Kurulu marifetiyle bitirilme tehlikesine karşı mücadeleye kararlı olduğunu ifade etmektedir.

 

15- Genel Temsilciler Kurulumuz, mağdur durumdaki geçici işçilerin artık kadroya alınmasını talep etmekte ve yaşanacak bir olumsuzluk durumunda bütün geçici işçilerle ortak mücadele içine girmeye hazır olduğunu da açıklamaktadır. Özelleştirmeler yüzünden 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre çalışan işçilerin çalıştıkları kurumların asli kadrosuna alınmalarını da talep ediyoruz.

 

16- Genel Temsilciler Kurulumuz, Antalya Serbest Bölgede 26 Eylül’den beri yılmadan onurlu mücadelelerine devam eden Novamed grevcilerine en içten desteğini gönderiyor. Novamed işçilerinin sadece kendileri için değil, greve katılmayanlar dahil başta Antalya serbest bölge işçileri olmak üzere, tüm emekçiler için haklı bir mücadele yürüttüğünü biliyoruz. Bu grevin Alman ve İtalyan işverenin pes etmesiyle sonuçlanacağına olan inancımız tamdır. Tüm demokratik kamuoyuna, bu grevimize destek verme çağrısında bulunuyoruz.

 

    17- Genel Temsilciler Kurulumuz, yöneticilerin de basiretsizliği yüzünden etkisi artan sel felaketinde hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza rahmet diliyor, özellikle en büyük felaketi yaşayan Batman halkına acil şifalar diliyoruz.

 

    18- Petrol-İş Genel Temsilciler Kurulu olarak, bugün ülkenin dört bir yanında ve Petrol-İş’in örgütlü olduğu tüm işyerlerinde mücadele yürüten işçi sınıfımızı yürekten selamlıyoruz. İşçisiyle işsiziyle, emeklisiyle, kadın erkek tüm emekçilerle birlikte sermayeye karşı ortak mücadele yollarının bulunması için sendikamızın elinden gelen her şeyi yapacağını bir kez daha beyan ediyoruz.

 

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

 

Genel Temsilciler Kurulu adına

Genel Başkan

Mustafa ÖZTAŞKIN