Petrol-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 24-25 Şubat 2005 tarihinde Pamukkale’de toplanarak dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri görüşmüş, Avrupa Birliği uyum sürecini, özelleştirmeleri, örgütlenme faaliyetlerini, toplu iş sözleşmelerini, çalışma hayatını ilgilendiren yasa ve tasarıları, örgüt içinde yaşanan aksaklıkları ve örgütsel yapının güçlendirilmesini ele almıştır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, ortaya konan görüş ve önerilerin ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduktan sonra tüm bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aşağıda yer alan Sonuç Bildirisi ile üyelerimize ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.

 

Ülkemiz 17 Aralık 2004 tarihinde verilen kararın ardından Avrupa Birliği ile müzakerelerde yeni bir evreye geldi. AB içinde etkin ülkelerin Türkiye’ye yönelik bir “oyalama stratejisi” benimsedikleri bu kararla birlikte açıkça görülmüştür. Ülkemizin uzaklaşmasını istemeyen; buna mukabil eşit haklara sahip bir üye olarak aralarına da katılmasını istemeyen bu ülkelerin çifte standartları açığa çıkartılmalıdır. AB, ülkemizin ve toplumumuzun hassasiyetlerini göz önüne almamıştır. İşverenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak sermayenin, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamış, ancak işçilerin serbest dolaşımını engelleme niyeti taşıdığını belli etmiştir. Uygulanacak uyum programları sonucunda çok büyük zararlar görecek köylülerimizin ve çiftçilerimizin de sübvansiyonlardan yararlanamayacağı açıklanmıştır.

 

Ancak, AB sürecine karşı çıkma veya yandaş olma mantığından ziyade, bu müzakere sürecinin sendikaların ve sendikal mücadelenin önünü açacak şekilde yürütülebilmesi için harekete geçilmelidir. Buna uygun olarak da, örgütlenmeyi geliştiren, barajları işçinin özgür iradesini engellemeyecek düzeylere indiren, sendikal hak ve özgürlükleri garanti altına alan yasal ve anayasal değişikliklerin gerçekleştirilmesi talebi ısrarla yükseltilmelidir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, bu konuda başta konfederasyonlarımız olmak üzere tüm emek örgütlerine ortak hareket etme çağrısında bulunmaktadır.

 

İşbaşındaki AKP Hükümeti, İMF ve Dünya Bankası’ndan aldığı talimatlarla kamu işletmelerini tasfiye ediyor, sosyal devleti ortadan kaldırıyor. AKP, tarihin gördüğü en piyasacı, en işverenci ve en özelleştirmeci hükümeti olduğunu her yaptığıyla kanıtlamaktadır. Daha önce Petkim ve Tüpraş’ta yapmak istediklerini şimdi Tekel ve SEKA’da gerçekleştirmeye çalışıyorlar. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri, halkımızın ucuz ilaç ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan SSK İlaç Fabrikası’nın kapatılması, Köy Hizmetlerinin kapatılması, Kamu Personel Rejimi adı altındaki düzenlemeler bütünüyle kamusal alanın tasfiye edilmesine ve özelleştirilmesine yöneliktir.

 

Şu günlerde Seka, Tekel, Türkiye Denizcilik İşletmeleri işçilerinin ortaya koyduğu mücadele, özelleştirmelere karşı mücadelenin giderek yaygınlaştığını ve toplumsallaştığını ortaya koymaktadır. Ortak bir irade geliştirme becerisi gösterildiği takdirde bu kıpırtılar dev bir cepheye dönüşecektir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz,

1 Mart tarihinde “sosyal güvenlik, kamu toplu iş sözleşmeleri ve özelleştirmeler” gündemiyle Kocaeli’nde toplanacak olan Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda bu durumun göz önüne alınması ve özelleştirme karşıtı mücadelede diğer tüm emek örgütleriyle birlikte daha açık, net ve kararlı bir tutum alınması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu arada, Türk-İş Başkanlar Kuruluna, kamu işyerlerinde mağdur edilen geçici işçilerin daimi kadro sorununu acilen gündeme alması için de talepte bulunuyoruz.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz önümüzdeki dönem kamu ve özel toplu iş sözleşmelerinde her işyerinin kendine özgü sorunlarını göz ardı etmeyen bir politika izlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Kamu işyerlerindeki en büyük örgüt olarak Türk-İş’in koordinasyonunda çok iyi belirlenmiş taleplerle birlikte ortak ve örgütlü bir mücadele yürütülebilirse, 342 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri kaybettiklerimizin kazanılması ve iktidarın emek düşmanı politikalarının durdurulması sağlanacaktır.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, gerek özel gerekse kamu toplu iş sözleşmelerinde 4857 sayılı İş Yasası’nın esnek çalışmayı öngören hükümlerinin sözleşmelere monte edilmemesi ve kazanılmış haklarımızı korumayı esas almanın daha uygun olduğu kararına varmıştır. Hedef, düşük enflasyon ortamında sözleşmelerdeki beklentileri buna uygun belirlemek ve ücretleri reel olarak arttırmak olmalıdır.

 

Sendikamız, işçi sınıfını oluşturan tüm kesimlere, kadrolusu, geçicisi, müteahhit-taşeron işçilerinden özel güvenlik mensuplarına, mühendislerden kapsam dışı personele dek tüm sektör çalışanlarına yönelen bir politika izlemektedir. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri ışığında yürüyen sendikamız, siyasi iktidarların veya sermaye çevrelerinin gölgesine sığınarak işveren sendikacılığı yapanları yılmadan teşhir etmekten vazgeçmeyecektir. Sadece işçi sınıfının özgücüne güvenerek yürüttüğümüz kampanyalarımızın olumlu sonuçlarını elde etmeye başladığımız görülmektedir. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek olan yeni TCK’nın da sendikal hakları kısıtlayanlara karşı hapis cezası öngörmesi, çağdaşlığı kabullenmeyen işverenlere karşı caydırıcı olacaktır. Tüm kurullarımızla birlikte üye kazanmaya yönelerek örgütümüzü Türkiye’nin en güçlü ve etkili sendikası yapma konusunda kararlı olduğumuzu da tüm kamuoyuna beyan ederiz.

 

Enerji kaynaklarına tek başına el koymak için Afganistan ve Irak’ı işgal eden ABD, Irak’ta beklemediği bir direnişle karşılaşmıştır. Siyaseten Irak’ta yenilen ve mazlum halkların gözünde mahkum edilen ABD, durumu değiştirme umuduyla savaşı Suriye ve İran’a yayma tehditlerinde bulunuyor. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, ABD’nin ülkemizi de savaşın içine sokma amacı ve tehlikesi taşıyan, komşumuz iki ülkeye saldırı girişimini nefretle kınamaktadır. Bu amaçla, işgalin yıldönümü olan 19 Mart’ta Türkiye genelinde yapılacak eylemlere örgüt olarak katılacak ve Irak halkının özgürlüğüne ve bağımsızlığa kavuşması için mücadelemize devam edeceğiz.

 

5188 sayılı yasa sonucunda sendikalı olma hakkı elde eden özel güvenlik personeli arkadaşlarımız, örgütlü olduğumuz yerlerde hızla sendikamıza üye olmaktadır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak gücümüze güç katan tüm güvenlik personeli arkadaşlarımıza örgütümüze hoş geldiniz diyoruz.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, sendikalı sendikasız, evde veya işte çalışan tüm kadınlarımızın birlik ve mücadele günü olan 8 Mart’larını kutlarız.

 

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur,

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu adına

Genel Başkan

Mustafa ÖZTAŞKIN