TÜPRAŞ HİSSELERİNİN SATIŞINDA

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.’YE

BİLGİYİ KİM VERDİ?

18.05.2005

 

TÜPRAŞ’da mevcut %14,76 oranındaki kamu payının İMKB Toptan Satışlar Pazarı’ndan Global Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kuruluşun talebi üzerine, bu aracı kuruluş ve isimleri dışında bilinilirlikleri olmayan birtakım şirketlere satılmasına dair işlemin iptali istemiyle Sendikamız tarafından açılan dava dosyasına davalı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından, işlemin dayanağı olarak 7.1.2005 tarih ve 2005/2 sayılı ÖYK kararı sunulmuştur.

 

Resmi Gazetede yayımlanmayan ve borsaya bildirilmeyen bu ÖYK kararı ile İMKB’de işlem gören kamu şirketlerinin hisselerinin satılması ile ilgili 1 katrilyon liraya kadar yetki verilmektedir.

 

Bu kararın zamanında açıklanmamasının SPK tarafından yürürlüğe konulan “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”ne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Sendikamız tarafından 7.4.2005 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunularak, özelleştirme idaresi yetkilileri hakkında soruşturma açılması isteminde bulunulmuştur.

 

İstemimizi değerlendiren SPK, 12.5.2005 tarih ve 19/607 sayılı Kurul kararı ile, bu ÖYK kararının kamuya açıklanmamasının Kurulun Seri: VIII, No:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar tebliğine aykırılık oluşturduğunu belirleyerek, mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi konusunda ÖİB’nin bilgilendirilmesine ve anılan ÖYK kararının İMKB bülteninde ilan edilmesine karar vermiştir.

 

Mevzuata aykırılığın tespiti yerinde olmakla birlikte, bu konuda sadece bilgilendirme/uyarma sonucuna varılması SPK mevzuatına aykırı bir durumun doğmasına neden olmuştur.

 

SPK Yasası’nın “Cezai Sorumluluk” başlıklı 47.maddesi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

 

Cezai Sorumluluk

 

Madde 47 - (Değişik :3794-29.4.1992) Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde :

 

A).....

 

3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler,

 

......... (Değişik son paragraf: 4487 - 15.12.1999) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır.

Dolayısıyla, yasanın 47/A-3 bendi uyarınca, kamuya açıklamakla yükümlü oldukları bilgileri açıklamayan kişiler hakkında, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve para cezası uygulanması gerekmektedir.

 

Kamuoyu, aynı şekilde, POAŞ hisse senetlerini etkileyebilecek bilgilerin (iki şirketin birleşme bilgileri) kamuya açıklanmaması nedeniyle POAŞ Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bu yasa maddesi doğrultusunda SPK tarafından açılan kamu davasını anımsayacaktır.

 

Aynı fiil nedeniyle POAŞ yöneticileri hakkında hem para cezası uygulanıp hem de ceza davası açılırken, ÖYK kararını yayımlamayan başta ÖİB Başkanı Metin Kilci olmak üzere ilgili görevliler hakkında yasal sürecin başlatılmaması, hukukta çifte standart oluşturduğu gibi yasa hükümlerine de aykırılık taşımaktadır.

 

Diğer yandan, bu kamuya açıklanmayan ÖYK kararı ve içeriği hakkında nereden, kimlerden nasıl olduysa bilgi sahibi olan Global Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kuruluş yetkilileri, bu karara dayalı olarak TÜPRAŞ hissesi almak için başvuruda bulunmuş ve ÖİB de, kamuya açıklanmayan bu ÖYK kararına dayalı olarak üstelik de borsa değerinin altında bir tutardan satışa onay vermiştir.

 

SPK Yasası’nın 47/A-1 bendindeki hükmü şu şekilde düzenlenmiştir;

 

  1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, içerden öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci madde kapsamındaki ihraçcılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara hakim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri, diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlarla, bunlarla temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumundaki kişiler..

 

TÜPRAŞ’ın %14,76 oranındaki payının;

 

-     kamuya açıklanmamış bir ÖYK kararına dayalı olarak Global Menkul Değerler A.Ş. isimli aracı kuruluşa satılması, üstelik şirketin talebi üzerine bu satışın yapılması,

 

-     satışın şirketin piyasa değerinin altında bir bedele yapılması,

 

kamuya açıklanmamış ÖYK kararından bu aracı kuruluşun bir şekilde haberdar edildiğini, yani, kamuya açıklanmamış bir bilginin, borsada işlem yapan kişiler arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır.

 

Tüpraş hisselerinin devir işleminde ciddi bir suç şüphesi mevcuttur. Sendikamız, geçmişte olduğu gibi, süreci takip etmekte ısrarcı olacak ve sorumluların yargılanması konusunda her türlü girişimde bulunacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan