ÖİB, Tüpraş’ın Özelleştirmesinde Hukuka Aykırı İşlemler Yapmayı Sürdürüyor

 

Petrol-İş Sendikası, Tüpraş ihale sürecine ilişkin

bir dava daha açtı

 28.12.2005

Sendikamız Petrol-İş, Tüpraş’ın yüzde 51 oranındaki hissesinin satışına dair ihale sonrasında, verilen sürede sözleşme imzalanmaması halinde ÖİB’nin, teminatları gelir kaydetmesi ve ikinci alıcıya yönelmesi zorunluyken, hukuka aykırı bir işlem ile süre uzatması nedeniyle, ÖİB kararının ve dayanak yönetmelik hükmünün iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 27.12.2005 tarihinde  Danıştay 13. Dairesi’nde dava açtı.

 

Sendikamız tarafından açılan davada, TÜPRAŞ’ta mevcut yüzde 51 oranındaki kamu payının blok olarak satışına dair ihaleyi kazanan ortak girişim gurubuna sözleşmeyi davet noktasında verilen 20.12.2005 tarihli ÖİB süre uzatım kararı ile bu karara dayanak oluşturan “Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği’nin “Sözleşmeye Davet “ başlıklı 19. maddesinin ilk fıkrası hükmünün iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istendi.

 

Tüpraş’ta hisse satış sözleşmesinin imzalanmasının koşulları ve süresinin (Gerektiğinde süre uzatımının) belirlenmesinde yetkinin ÖYK’da olması gerektiği, süre uzatımı konusunda ÖİB’nin yetkisiz olduğu belirtilen dava dilekçesinde diğer hukuka aykırılıklar şu şekilde ortaya konmuştur:

 

“İhale şartnamesinde süre uzatımına dair düzenleme yer almamakta olup, ÖİB’ye bu yönde bir yetki verilmemiştir. Hukuka aykırı süre uzatım kararı nedeniyle, gecikme faizi, cezai şart ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlemleriyle, kamu hazinesi tahminen 100 milyon dolar zarara uğratılmış bulunmaktadır. Ödemenin peşin mi vadeli mi olacağının ihale ile karara bağlanmaması etkisini süre uzatım kararında göstermiştir.

 

İhale Şartnamesinde, teklifler ile birlikte satış tutarının hangi sürede ve nasıl finanse edileceğine ilişkin açıklayıcı dökümanların da İhale Komisyonuna sunulması istenilmiştir. Dolayısıyla, daha teklif verme aşamasında alıcı ortak girişim grubunun finansman ile ilgili planının hazır olması gerekirken, verilen 45 günlük süre içinde ödemenin yapılmayıp Sözleşme’nin imzalanmaması, bir yanıyla, teklif ile birlikte sunulan ödeme planının gerçeklikten uzak olduğunu ortaya koyarken, diğer yanıyla da İhale Komisyonu’nun ciddi bir değerlendirme yapmaksızın ihale sürecini yürüttüğünü kanıtlamaktadır.

 

ÖYK kararı sonrasında personel nakil süreci başlatılmış olup, personele tanınmayan süre esnekliğinin alıcı şirkete tanınması ayrımcılık yasağının ihlali niteliğindedir. Somut ve kamu yararı amacı doğrultusunda doğruluğu ortaya konmayan, gerekçesiz bu süre uzatım kararının hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir. (Bu dava konusu ile POAŞ özelleştirmesi ile ilgili verilen borç erteleme kararının, Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine yönelik karar arasında paralellik bulunduğu ifade edilebilir.)

 

Bilindiği gibi 7.11.2005 tarih ve 2005/128 sayılı ÖYK kararı ile Tüpraş ihale sonucu onaylanmıştır. ÖYK kararının hemen akabinde ÖİB en yüksek teklifi veren alıcıya 45 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirip hisse satış sözleşmesi’ni imzalaması bildiriminde bulunmuştur. 45 günlük sürenin sonunda (22.12.2005) alıcı grubun başvurusu üzerine ÖİB, süreyi 45 gün (3 Şubat 2006 tarihine kadar) daha uzatmıştır.

 

Sendikamız ihale sürecini yakından takip etmeye ve kamunun çıkarları doğrultusunda yasal girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan