YARGI

TÜPRAŞ’IN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE KOMİSYON KARARINI HUKUKA AYKIRI  BULDU

25.05.2004

 

Ankara 10.İdare Mahkemesi, sendikamız tarafından açılan Tüpraş’ın satışına ilişkin 13.01.2004 tarihli İhale Komisyonu Kararı’nın, iptali ve yürütmenin durdurulması davasında yürütmenin durdurulmasına 21.05.2004 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.

 

 

Söz konusu işlemin hukuka aykırılığı konusunda sendikamızın ileri sürdüğü gerekçeler, İdare Mahkemesi tarafından da yerinde bulunmuş ve verilen karara da yansımıştır.

 

Bunlar özetle;

 

         1-     İhaleyi kazandığı açıklanan Efremov Kautschuk GMBH şirketinin teklif mektubu, 4046 sayılı Yasa ve 7.6.2003 tarihli ihale şartnamesi hükümlerine aykırıdır. Buna göre;

 

Tüpraş’ın % 65.76 oranındaki kamu payının blok olarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılacak ihaleye ilişkin koşullar, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası hükümleri çerçevesinde “OİB tarafından hazırlanan 7.6.2003 tarihli, İhale Şartnamesi’nin “Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı 5.maddesinde, verilecek tekliflerin hangi belgeleri ve hangi şartları taşıması gerektiği belirlendikten sonra tekliflerin süresiz ve şartsız olacağı düzenlenmiş, 6.maddesinde ise, ilan metni ve işbu ihale şartnamesinde belirtilen hususlara uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı getirilmiştir.

 

Oysa ilgili şirket teklif mektubunu daha önce sendikamızca açıklanan ve mahkeme kararında belirtilen 6 adet ek şart koyarak idareye vermiştir.

 

Efremov şirketine ait 24.10.2003 tarihli teklif mektubunun, bu şirket tarafından belirlenmiş varsayımların gerçekleşmesine dayalı olarak verildiği halde değerlendirmeye alındığı görüldüğünden, dava konusu İhale Komisyonu Kararında 4046 sayılı Yasa ile belirlenen ilkelere ve 7.6.2003 tarihli İhale Şartnamesinin 5. ve 6.maddesi hükmüne aykırılık bulunmaktadır.

 

       2-     İhalede açık artırma yapılmaması 4046 sayılı Yasaya ve kamu yararına aykırıdır.

 

4046 sayılı Yasanın 18.maddesi  hükmüne göre düzenlenen 7.6.2003 tarihli Tüpraş İhale Şartnamesi’nin “İhale Usulü” başlıklı 7.maddesine göre, Tüpraş ihalesinin kapalı zarfla teklif alınmasına müteakip görüşmeler yapmak sureti ile pazarlık usulüyle gerçekleştirileceği ve yine komisyonca gerekli görüldüğü taktirde ihalenin, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabileceği kuralı getirilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin açık artırma suretiyle sonuçlandırılıp sonuçlandırılamayacağı konusunda ihale komisyonuna takdir yetkisi verildiği görülmekte ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı ve idarenin tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararını ve hizmet gereklerini gözeterek işlem tesis etmesi gerektiği tartışmasızdır

görüşünü belirten mahkeme kararında, ihalenin teklif sahipleriyle açık artırma yoluna gidilerek yapılması mümkün iken, nihai teklif almak yoluyla sonuçlandırıldığı ve idarenin özelleştirme işlemlerinde kamu kaynaklarının en verimli biçimde kullanılması ilkesi gözetilmeksizin işlem tesis edildiği anlaşıldığından dava konusu İhale Komisyon Kararı’nın bu yönüyle de kamu yararına ve hukuka aykırı bulmuştur.

 

         3-     Mahkeme 29.1.2004 gün ve 04.09.77-19 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile Tüpraş’ın özelleştirme yoluyla devredilmesine izin verilen bu kararı da eksik ve hatalı bulmuştur.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması durumunda giderilmesi güç zararlara yol açabilecek nitelikte bulunan dava konusu işleminin yürütülmesini, 2577 sayılı Yasanın 27/2 maddesi uyarınca teminat alınmaksızın durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Sendikamız Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” 138.maddesinin son fıkrasındaki düzenlemede “Yasama ve Yürütme Organları ile İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” denilmektedir.

 

Sendikamız, söz konusu Anayasal hükmün gereğinin derhal yerine getirilmesini talep etmektedir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

 

                                                        Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                               Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                  Genel Başkan