Petrol-iş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 16-17-18 Haziran 2004 tarihinde Kızılcahamam’da toplanarak dünyada ve ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri görüşmüş, ülkemizi yakından ilgilendiren özelleştirmeleri, örgütlenme faaliyetlerini, toplu iş sözleşmelerini, çalışma hayatını ilgilendiren yasa ve tasarıları, örgüt içinde yaşanan aksaklıkları ve örgütsel yapının güçlendirilmesini ele almıştır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, ortaya konan görüş ve önerilerin ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmuş ve tüm bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aşağıda yer alan Sonuç Bildirisi ile üyelerimize ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, komşumuz Irak’ta devam eden işgalin ve Filistin halkına uygulanan zulmün tüm bölgemizin istikrarını bozduğunu belirtti. Bu bağlamda ülkemiz de savaşa sokulmak istenmektedir. Ülkemiz emekçileri ve halkımız çok yakın tarihi, kültürel ve siyasi bağlarımız bulunan kardeş ülkelere karşı emperyalizmin taşeronu olmayı kabul etmeyecektir. AKP iktidarından talebimiz, ABD’nin Müslüman ülkelerin elindeki enerji kaynaklarına ve yollarına el koymak için tasarladığı Büyük Ortadoğu Projesi’nde Amerika’nın silahlı korumalığını yapmamasıdır. Ülkemizin çıkarı, emperyalistleri gözetmekte değil, bölgemizde emekçilerin yararına bir barışa hizmet etmekten geçer. Bu kapsamda, işgal altında bulunan Irak’tan ve Filistin’den bir an önce yabancı güçlerin çekilmesi, Irak ve Filistin halklarının hem ABD’ye hem de İsrail’e karşı yürüttüğü direnişe destek olunması talebimizi yineliyoruz.

 

Sendikamız, toplumsal sorumluluğunun gereği olarak ezilen ve sömürülen kitlelerin mücadelesine her alanda destek olmaktadır. Petrol-iş geçen yıl Irak’a asker gönderilmesine karşı alanlara çıkmış ve özelleştirme mücadelesi ile bağ kurarak Irak işgalinin iç yüzünü halka anlatabilmiştir. NATO’nun ülkemizde toplanmasını istemeyen tüm üyelerimiz, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak NATO zirvesini protesto etmek için barışseverlerle birlikte hareket edecektir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, sendikamızın üye, temsilci ve yöneticilerinin Ortadoğu’da işgale karşı gösterilecek her türlü çabanın yanında bütün gücüyle yer alacağını bir kez daha beyan eder.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz AKP iktidarının demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü doğrultusunda attığı tüm siyasi ve kültürel adımları desteklemektedir. Ülkemiz yurttaşlarının siyasete katılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye’nin gelişkin bir demokrasiye sahip olması sendikamızın da vazgeçilmez talepleri arasındadır. Ne var ki, son dönemde yeniden bir çatışma ortamının doğmakta olduğu görülmektedir. Sendikamız çatışma ortamının kesinlikle körüklenmemesini ve barışın mutlaka kalıcı olması için herkesin gayret göstermesini beklemektedir. Emekçilerin savaştan hiçbiri çıkarı yoktur.

 

Kıbrıs’ta Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere gibi odakların dayatmalarına kulak asmadan, iki halkın meşru temsilcilerinin ve emekçilerinin arzularına uygun bir çözüm bulunması umudu taşıyan 24 Nisan 2004 referandumda, Rum kesiminin şoven havadan kurtulamaması nedeniyle birleşmeye hayır çıktı. Bundan sonra, iki halkın bir arada yaşaması çabalarına asla son vermeden Türk kesimine karşı uygulanan ambargonun ve tecridin kaldırılması gerekmektedir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, her iki kesimde yer alan emek örgütlerine şoven önyargılardan uzaklaşarak sermaye güçlerine karşı birlikte mücadele etmenin yollarını aramalarını tavsiye eder.

 

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2 Haziran 2004 tarihinde aldığı kararla TÜPRAŞ’ın tüm hukuk kuralları hiçe sayılarak Zorlu-Tatneft grubuna satılmasının önünü kesti. Değerli yargıçlarımız ihale sürecinde ülkemizin en önemli kuruluşlarından Tüpraş’ın yasalar, kurallar, etik değerler yok sayılarak, kamu yararı hiç gözetilmeden devredilmesine karşı durdular. En yenisinden en kıdemlisine bütün Petrol-iş üyelerinin yılmaz biçimde özelleştirmelere karşı çıkması, bu hukuksuzluğun önlenmesinde en büyük katkıyı koymuştur. Bu karar, hukuk tanımayanlara da büyük bir ders olmuştur. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, siyasi iktidardan yargının aldığı bu karara saygı göstermesini ve tüm özelleştirme faaliyetlerine derhal son vermesini bir kez daha hatırlatır. Halkın oylarıyla seçilenlerden halkın çıkarlarını gözetmesini beklemek en temel hakkımızdır. Sendikamız, toplumsal yararı esas alan kamu işletmeciliği anlayışından ve bunun savunulmasından geri adım atmayacaktır. Bundan sonra da, hukuken verilen kararlar ister lehte ister aleyhte olsun, iktidarların ideolojik özelleştirme saldırılarına karşı sendikamız bugüne dek sürdürdüğü duruşundan asla taviz vermeyecektir.

 

Konfederasyonumuz Türk-iş’in özelleştirmeleri kabul anlamına da gelebilecek açıklamalar yapması yerine, özelleştirmelere karşı daha aktif ve net tavır almasını beklemekteyiz.

 

Hükümetin çalışma yaşamında İLO normlarını esas alan yasal değişiklikler yapmasını destekliyoruz. Bu kapsamda, 2821 ve 2822 sayılı yasalarda planlanan değişikliklerin de genel anlamıyla olumlu olduğunu tespit ediyoruz. Ancak, sendikaların ve konfederasyonların mutabakatıyla ortaya konacak görüşler dikkate alınmadığı takdirde, iş kanununda olduğu gibi bir oldu bittiyle karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Bu nedenle, yasanın sendikaların karşılaştığı sorunları göz önüne alan, örgütlenme önündeki bütün engellerin kaldırılmasını hedefleyen, sendikaların seçim, yetki ve baraj sorunlarını siyasilerin tahakkümünden kurtaran, sendikal özgürlükleri içeren, iş güvencesi yasasındaki yetersizlikleri giderecek demokratik ilkeleri taşıması için örgütümüzün harekete hazır olduğunu beyan ediyoruz.

 

Aynı yasa değişiklikleri çerçevesinde, belirsizliği devam eden kıdem tazminatlarının da ortadan kaldırılması tartışılmaktadır. Sendikamızın bu konudaki tavrı kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmemektir. Ülkemizin istikrarsız siyasi ve ekonomik koşullarında bir çeşit güvence işlevi gören kıdem tazminatlarımızın geleceğinin niteliği belirsiz bir fona devredilmesini veya gün sayısının azaltılmasını kabul etmeyeceğiz. İşçi sınıfımızın tarihindeki anti-demokratik yasaların geri çekilmesini sağlayan 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin yıldönümünde toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz bu konuda başta Konfederasyonumuz Türk-iş olmak üzere tüm sendikalara emekten yana bir yasa çıkartılması için ortak tavır geliştirilmesi çağrısında bulunur.

 

Petrol-iş sendikası üyelerinin hak ve menfaatlerini yasalardan ve üyelerinin meşru mücadelesinden aldığı güçle korumuştur. Son aylar içinde imzalanan toplu iş sözleşmelerimizin tümünde de sendikamızın ilke ve politikalarına uygun sonuçlar aldık. İşverenlerce bizlere dayatılan yeni iş kanununun esneklik içeren hükümlerinin hiçbirini TİS’lere koydurtmadık ve kabul etmedik. Toplu sözleşmelerde bugüne dek kazandığımız bütün haklarımızı muhafaza ettik. Böylece, felsefesini toptan reddettiğimiz 4857 sayılı yeni iş yasasının üyelerimize zarar vermesinin önüne geçtik. Ancak, Türkiye işçi sınıfı içinde bir ada gibi kalmamız durumunda aynı tavrın ilelebet sürdürülemeyeceğinin bilincinde olan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, bu yasanın daha fazla emek yanlısı olmasını sağlamak üzere işçi sınıfının tüm bileşenlerinin ortaklaşacağı eylemler geliştirilmesi için gereken adımların atılması konusunda hazırlıklar yapılması çağrısında bulundu.

 

Bilindiği gibi, konfederasyonumuz Türk-iş ile Hükümet arasında yapılan protokole göre kamu işletmelerinde emekliliği gelen işçilerin re’sen işten çıkartılması uygulamasına son verilmesi kararlaştırılmıştı. Zaten, bir çalışanın emeklilik yaşına gelmiş olmasının onun iş akdinin feshine sebep olamayacağı yasalarımızda açıkça yer almıştır. Ne var ki, hem yasalarda yer almasına hem imzalanan protokole hem de açtığımız davalarda işe iade kararı verilmesine rağmen, TPAO ve PETKİM’de bu uygulama halen devam etmektedir. TPAO’da sendika temsilcilerimizin de işten çıkartılmasını sendikamıza bir saldırı olarak görüyoruz. Hükümetten imzalanan protokole sadık kalmasını ve yasaya uymasını talep ediyoruz. Sendikamız, üyelerimizin mağdur olmaması için hukuki bütün önlemleri almaya bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da devam edecektir.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz sendikal hareketin toplumsal etkisinin uzun zamandır düşük düzeylerde seyrettiği tespitini yapmıştır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi sendikal örgütlülük oranının asgari sınırlarına çekilmesidir. İşçi sınıfımızın örgütsüz kesimlerine ulaşmayı acil bir hedef olarak önüne koyan Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, örgütümüzün tüm birimlerinin, şube ve merkez kurullarının aksaklıklar giderilerek örgütlenme doğrultusunda yeniden harekete geçirilmesi kararına varmıştır. Bu amaçla sürdürülen hazırlıkların bir an önce tamamlanması ve örgütlülük oranımızın yıllara yayılan bir plan dahilinde yükseltilmesi kararlılığına sahip olduğumuzu da beyan ediyoruz.

 

Petrol-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, örgütümüzün bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da karşılaşabileceği sorunları aşmaya muktedir bir geleneğe sahip olduğu tespitiyle, bu Kurulda belirlediği tüm politikaları hayata geçirme karar ve iradesine sahip olduğunu ilan eder.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

 

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu adına

Genel Başkan

Mustafa ÖZTAŞKIN