SENDİKAMIZA YÖNELİK SALDIRILARIN ZAMANLAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR

 

 Petrol-İş hem idari, hem mali açıdan  şeffaf bir sendikadır

 

06.12.2004

 

Bugünkü Radikal Gazetesi’nde, Neşe Düzel imzasıyla yayınlanan röportajda öne sürülen ve Petrol-İş’e ağır ithamlarda bulunulan iddiaların hiç birisi gerçeği yansıtmamaktadır. Üye aidatlarını 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nda belirtilen hükümlere göre alan ve harcamalarını da yine bu yasadaki mevzuata göre yapan Sendikamız gelir ve giderlerini her dört ayda bir toplanan kurullarında açıklamaktadır.  Petrol-İş’in, yöneticilerinin maaşları da dahil kamuoyuna veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur.

 

6 Aralık 2004 tarihli Radikal Gazetesi’nde, Neşe Düzel imzasıyla yayınlanan ve sendikamız aleyhine açıklamaların da yer aldığı Pazartesi Konuşmaları adlı röportajda öne sürülen iddialar ve sendikamıza yönelik ağır ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üye  aidatlarını 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nda belirtilen hükümlere göre alan ve harcamalarını da yine bu yasadaki mevzuata göre yapan sendikamız gelir ve giderlerini her dört ayda bir toplanan kurullarında açıklamaktadır. Mali ve idari açıdan şeffaf olan Petrol-İş’in, yöneticilerinin maaşları da dahil kamuoyuna veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur.

 

Aidatlar yasal çerçevede alınıyor

 

Ülkemizde sendika ve konfederasyonlara,  üyelerince ödenecek aidat miktarı, 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 23. maddesine göre düzenlenmiştir.  Söz konusu yasaya göre ödenecek aidatın miktarı sendika ve konfederasyonun tüzüklerinde belirtilir. Yine aynı Yasa’nın, aynı maddesinde, işçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidat tutarı, işçinin bir günlük çıplak ücretini geçemez hükmü yer almaktadır. Ayrıca sözkonusu Yasa’nın  belirtilen  maddesine göre, sendika tüzüklerine, üye aidatı dışında, üyelerden başka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler konamaz. Petrol-İş Sendikası’na üyelerince ödenecek aidat miktarı da  yukarıda belirtilen yasal çerçeve doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre sendikamıza üye bir işçinin ödediği aylık aidat tutarı, günlük çıplak ücretinin yüzde 75’i oranındadır. Yine söz konusu yasada aidatların nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. Sözkonusu yasaya göre sendikaların ve dolayısıyla sendikamız Petrol-İş’in hiçbir kişi ve kuruma ya da röportajda bahsedilen askeri vakıflara para yardımı yapması mümkün olamaz.

   

Mali tablolar dört ayda bir açıklanıyor

 

Petrol-İş’te yöneticilerin alacakları ücret artışları her dört yılda bir toplanan Genel Kurulumuzda alınan Kongre kararı gereğince, enflasyonun üzerinde olamaz. Dolayısıyla  Petrol-İş’te keyfe bağlı bir ücret artışı yoktur.

 

Sendikamızda yöneticilerin aldıkları harcırahlar ise günlük olarak yurt içi 25 milyon lira, yurtdışı 100 Amerikan Dolarıdır. Yöneticilerin harcırah dışında hiçbir yolluk ve geliri yoktur.  Yine yöneticilerin aldıkları hizmet tazminatı da dört yılda bir 35 gün üzerindendir. Sendikalar Yasası’na göre genel kurulların dört yılda bir yapılması ve yöneticilerin dört yılda bir seçilmeleri nedeniyle kendilerine tamamen yasal olan hizmet tazminatı ödenmekte her kongrede kıdemler sıfırlanmaktadır.

 

Demokratik sendikacılığın ve sendika içi demokrasinin kesintisiz işletildiği Petrol-İş’te, gelirler ve harcamalar her dört ayda bir toplanan, şube başkan ve yöneticilerinin de yer aldığı kurullarda açıklanmaktadır. Bu kurullar, Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Bölgesel Temsilciler Kurulu, Genişletilmiş Temsilciler Kuruludur. Üyelerimiz istedikleri zaman şubelerinden her an mali durumu gösteren raporları inceleyebilirler. Dolayısıyla Petrol-İş’in gizli saklı, üyesine veya kamuoyuna açıklayamayacağı hiçbir hesabı yoktur.

 

Seçme-seçilme mevzuatı yasalarda belirtiliyor

 

Sendikalarda seçme ve seçilmeye ilişkin düzenlemeler 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nda belirtilmiştir. Üye sayısı 500’ün altında ise seçimler üyelerin katılımı ile, 500’ün üzerinde ise üyeler tarafından seçilen delegelerin katılımı ile yapılmaktadır. Eğer incelenirse, Petrol-İş Genel Başkanı’nın bugünkü görevine geldiği sürecin demokratik sendikacılığa en güzel bir örnek olduğu görülür. Diğer yandan Sendikamız hiçbir üyesini de işten attırmamıştır. Ancak özelleştirmeler sonrasında işveren üyelerimizi işten çıkartmıştır. Bu konuda işverenler aleyhine açtığımız yüzlerce dava mevcuttur.

 

Sendikamızın yönü AB’ye dönüktür

 

Sözkonusu röportajda sendikaların statükocu oldukları, dolayısıyla çıkarlarına uymadığı için AB’ye karşı oldukları belirtilmektedir. Oysa sendikamızın 11-12 Ekim 2004 tarihleri arasında Adıyaman’da yapılan 25. Dönem 3. Olağan Başkanlar Kurulu toplantısında, AB sürecinin avantaja dönüştürülmesi ve sendika olarak yüzümüzün AB’ye çevrilmesi konusunda istişare yapılmış, bu konularda kararlar alınmıştır. Sendikamız hem kamuda ve hem de özel sektörde örgütlü bir sendikadır. Geleneğinde, mücadelesinde üyelerinin ekonomik ve demokratik haklarını korumak vardır. Sendikacılığı ise sadece ücret sendikacılığı kapsamında gören bir anlayışı savunmaz, savunmayacaktır da. Bu anlamda Petrol-İş, sendikaların AB’ye uyumunu hedefleyen 2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasalarında yapılacak değişiklikleri desteklemekte, bir an önce bu düzenlemelerin TBMM’den geçmesini beklemektedir.

 

Saldırıların zamanlaması düşündürücüdür

 

Tüm bunlara karşın sendikamıza şimdi niçin saldırıyorlar? Sendikamızın bir küresel saldırı harekatı olarak gördüğü özelleştirmelere karşı verdiği mücadelede elde ettiği başarı, işçilerin olan SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine karşı gösterdiği direnç acaba bazı çevreleri rahatsız mı etmektedir? Sendikamızın örgütlenmede yeni bir dönem başlattığı, diğer sendikalarla dayanışmayı en üst noktaya çıkardığı ve içinde yer aldığı Emek Platformu’nun, uygulanan yanlış politikalara karşı eylemlerinin ülke çapında yayıldığı bir dönemde bu saldırıların olması düşündürücüdür. Ve bu saldırıların amacı bir tesadüf olamaz. Çünkü, Petrol-İş dün olduğu gibi bugün de, ülkemizdeki demokrasinin tüm kurum, kurul ve kanalları ile işlemesi için mücadele veriyor. Çünkü Petrol-İş, insan haklarının ihlal edilmemesi, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, ülkede çeteleşen ve mafyalaşan düzenden hesap sorulması yönünde mücadele ediyor. Çünkü Petrol-İş, sendikal mücadelede üyelerimizin yanı sıra, her zaman örgütlü yapılardan, üyelerimizin özgür iradeleri gibi diğer sektörlerdeki işçilerin özgür iradelerinin de yaşam bulmasından yana politikalar izliyor.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                          Petrol-İş Sendikası

                                                   Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                        Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                             Genel Başkan