POAŞ İŞVERENİ GÖZ GÖRE GÖRE HUKUKSUZLUĞA DEVAM EDİYOR!

ANAYASAYI ÇİĞNEYEN, YASALARA KARŞI ÇIKAN

POAŞ İŞVERENİNE DUR DİYORUZ!

20 Kasım 2003

 

 Sendikalaşma hakkı hem Anayasamızda, hem de yasalarımızda tüm çalışanlara verilmiş bir haktır. Çağdaş bir toplum olmanın gereğidir. Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesidir. İmzaladığımız uluslararası sözleşmelerin de şart koştuğu bir haktır.

Ülkemizin en büyük işverenleri arasında yer alan İş-Doğan A.Ş. ise, tüm bu haklardan habersiz gibi çağdışı, demokrasi dışı, otoriter, baskıcı bir yönetim özlemi içindeymiş gibi uygulamalarda bulunuyor. Çalışma yaşamının ana unsuru olan işçilerin örgütlenme hakkını hiçe sayıyor. Bunu yaparken de Yüce Mahkemelerin verdiği kararları dahi hiçe saymaktan çekinmiyor.

Hatırlanacağı gibi, POAŞ hisselerinin %51’i 2000 yılında blok satış yöntemiyle İş Doğan Grubuna devredilmişti. Bu satış, kamuoyunun ikna edilmesi için büyük çarpıtmalar ve süslemelerle sunulmuştu. Ancak bütün özelleştirmelerde olduğu gibi, bu satış esnasında, POAŞ gibi son derece kârlı bir kurumun gerçek değerinin çok altında bir rakama satıldığı gerçeği kamuoyundan özenle saklanmıştır. Yani aslında, ayrıntıları daha önce sendikamızca defalarca kamuoyuna açıklandığı gibi, POAŞ bir sermaye grubuna peşkeş çekilmiştir.

İş-Doğan grubu, POAŞ’ı alırken, tüm POAŞ çalışanlarına eşit muamelede bulunacaklarını vaat etmişlerdi. Gerçekten de gerek sendikamız üyelerine gerekse de üye olmayan çalışanlara sefalette eşitlik sağladılar. Hem sendikalı hem sendikasız çalışanların büyük bir çoğunluğunu işten atmaktan çekinmediler. POAŞ’taki bu uygulamayı “özelleştirme istihdamı arttırır” diyenlerin bir kez daha görmesini istiyoruz.

Bu da yetmiyormuş gibi, Doğan-İş A.Ş. ile Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) arasında yapılan ödeme planına da uyulmayarak, ÖYK ile bu şirket arasında borç öteleme anlaşması yapılmış, ödeme taksitleri ta 2007 yılına kadar yayılmıştır. Bu işlem de kapalı kapılar ardında yapıldı ve kamuoyundan özenle gizlendi.

Tüm bunların yanısıra, yukarıda da değindiğimiz gibi, hukuk tanımayan İş-Doğan Grubu, sendikal örgütlülüğü ortadan kaldırmaya yöneldi. Önce sendika temsilcilerimizin iş akitlerini feshetti. Daha sonra, on yıllardır devam eden Petrol-iş’in toplu sözleşme yetkisine itiraz etti. Yerel mahkemenin davayı aleyhimize sonuçlandırmasının hemen ardından ise, henüz dava kesinleşmeden, sendikamıza ve üyelerimize karşı yeni bir saldırı başlattı.

Öncelikle, daha önce işten atıp Mahkeme kararıyla işlerine dönen temsilcilerimizden 14’ünün iş akitlerini tekrar feshetti. Öte yandan, çalışmakta olan üyelerimiz üzerinde tamamen hukuk dışı bir uygulama ile baskı kurularak Petrol-iş’ten istifaya zorlanmışlardır. İstifayı kabul etmeyenlerin işten atılacağı, işveren vekilleri tarafından üyelerimizle tek tek görüşülerek bildirilmiştir.

Ayrıca, yıllardır sendikalı olarak çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleriyle elde ettikleri kazanılmış haklarını gasp etmek için de, üyelerimize ferdi hizmet sözleşmeleri imzalamaları yolunda yoğun baskılar uygulanmaktadır.

Oysa, toplu iş sözleşmesi ile ilgili süreç henüz tamamlanmadı. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay’da bozuldu. Davaya yerel mahkemede yeniden bakılacaktır. Bağımsız Mahkemenin kararının nasıl sonuçlanacağı da belli olmadığından işverenin bu yaptıklarını anlamak mümkün değildir. Kaldı ki, yetki tespit davası sendikamız aleyhine sonuçlansa dahi, 2822 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince, süresi sona eren toplu iş sözleşmesinden elde edilen haklar hizmet akdi hükmü olarak devam edeceğinden, POAŞ işvereninin bu tutumu tamamen hukuk dışı bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır.

POAŞ işvereninin sendikamız üyelerine reva gördüğü bu davranışları, Anayasamız ile güvence altına alınan sendikal örgütlenme özgürlüğüne, sendikalar yasasına, uluslararası İLO sözleşmelerine ve temel insan haklarına açıkça aykırıdır. Sendikamız, resmi merciiler nezdinde gerekli her türlü girişimde acilen bulunacaktır.

POAŞ işverenine sesleniyoruz: Bu yapılanların hesabı yasal, demokratik ve meşru her ortamda mutlaka sorulacaktır. POAŞ işvereni şunu iyi bilmelidir ki, yıllardır örgütlü yaşamayı ilke edinmiş olan Petrol-İş Sendikası üyeleri bu baskılara boyun eğmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                              Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                                                     Mustafa Öztaşkın

                                                                                            Genel Başkan