SAĞLIK EMEKCİLERİNİN HAKLI TALEPLERİNİN YANINDAYIZ

HAKLI MÜCADELELERİNİ DESTEKLİYORUZ

04/11/2003

 

Yıllardır süre gelen devletin sağlık ve eğitim hizmetlerinden uzaklaştırılması politikası, AKP İktidarının da benimsediği bir politika olmuştur. AKP. İktidarının 2004 yılı bütçesinden sağlığa ayırdığı pay %2,9 dur.

 

Bu oran sağlığın gözden çıkarıldığı, devletin sağlık hizmeti vermekten elini çektiği, sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edildiği anlamına gelmektedir.

 

Yine AKP iktidarının yasalaştırmak istediği Kamu Yönetimi Temel Kanunuyla sağlık hizmetlerinde özelleştirmelerin önü açılacak,  sağlık hizmetlerindeki özelleştirmeler yerel yönetimler eli ile yapılacaktır.

 

Bu olumsuz gidişe dur demek isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipleri Birliği’nin(TTB)

 

*2004 yılı bütçesinde sağlığa an az yüzde 10 pay ayrılmalıdır.

 

*2004 bütçesi, temel sağlık hizmetlerini, özlük haklarını ve kamu sağlık yatırımlarını dikkate almalıdır.

 

*Halk ücretsiz sağlık hakkına, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri iş güvencesine sahip olmalıdır.

 

*Sağlık çalışanlarına grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hak tanınmalıdır.

 

*Tutulan tüm nöbetlerle fazla çalışmaların ücretlendirildiği, ücretin döner sermaye gibi keyfi uygulamalara dayanmadığı ve emekliliğe de yansıdığı, performansa dayalı esnek çalışma biçimlerinin olmadığı, insanca yaşamaya yetecek ücretin ödendiği sağlık bütçesi çıkarılmalıdır.

 

Şeklindeki haklı taleplerinin yanında olduğumuzu ve bu taleplerin dikkate alınmaması durumunda  5 Kasım 2003 tarihinde gerçekleştirecekleri ‘acil servisler dışında hizmet üretmeme’ eylemlerini desteklediğimizi kamu oyuna duyururuz.

                                                 Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                      Mustafa Öztaşkın

                                                          Genel Başkan