09.06.2003

 

Petrol-iş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 8-9 Haziran 2003 tarihinde Kocaeli’nde toplanarak yurt ve dünya sorunlarını görüşmüş, başta özelleştirmeler olmak üzere örgütlenme faaliyetlerini, kamu toplu iş sözleşmelerini, çalışma hayatına ilişkin yasa ve tasarıları, örgüt içinde yaşanan aksaklıkları ve örgütsel yapının güçlendirilmesini ele almış, ortaya konan görüş ve önerilerin ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmuş ve tüm bu konulara ilişkin yaklaşımlarını aşağıda yer alan Sonuç Bildirisi ile üyelerimize ve kamuoyuna duyurmayı kararlaştırmıştır.

 

Petrol-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, ABD ile İngiltere’nin geçen yüzyılın emperyalist sömürgeci geleneklerini hatırlatan tarzda komşumuz Irak’ı işgal etmesini bölgemize yönelik en büyük tehditlerden biri olarak görmektedir. Ülkemizin de yakın siyasi ilişki içinde bulunduğu bu her iki saldırgan ülkenin yeniden Ortadoğu’ya yerleşme politikalarını bölge barışını bozacak ve on yıllar boyunca dinmeyecek bir savaşın başlangıcı olarak görmekte ve durumun düzeltilmesi için bu ülkelerin derhal Irak topraklarından çekilmesini talep etmektedir. ABD ile İngiltere’nin Irak’ı işgal etmeleri uluslararası hukuka ve dünya milletlerinin mutabakatı ile oluşturulmuş Birleşmiş Milletler örgütünün tüm ilkelerine aykırıdır. Güçlü olanın her istediğini yapması anlamına gelecek bu işgal sona ermeden Irak halkının yer altı direnişinin de durmayacağı bilinmelidir.

Örgütümüz ve Türkiye’nin emekçi halkı büyük bir özelleştirme saldırısı altında. Türkiye’nin ekonomik can damarı olan Petkim, Tüpraş, İgsaş, Tügsaş, Bursagaz, Esgaz, Tekel, Seka, THY gibi kuruluşların özelleştirilmesinin, sendikaların bugüne dek iddia ettiği şekilde bir yağma ve talan saldırısı olacağı ve bundan en büyük zararı da emekçilerin göreceği çok açıktır.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 19 Nisan’da Aliağa’da, 3 Mayıs’ta Kırıkkale’de, 25 Mayıs’ta Bursa’da ve son olarak 7 Haziran’da Kocaeli’nde yapılan ÖZELLEŞTİRME HAREKATINI DURDURALIM mitinglerimiz ile bunların yanı sıra Türk-iş’in öncülüğünde 10 Mayıs’ta İzmir’de ve 18 Mayıs’ta Ankara’da yapılan mitinglerin Türkiye işçi sınıfının gerçek gücünü görmesini sağlayacak bir eylemlilik sürecini başlattığı tespitini yapmaktadır. Özel sektör kamu sektörü ayrımı yapılmadan, örgütümüzün bütün üyelerinin ortak tutum aldığı ve ortak hareket ettiği bu süreç, BİR ÖZELLEŞTİRME HAREKATI: IRAK adını verdiğimiz kampanyamızın Türkiye işçi sınıfına mal edilmesini sağlamıştır. Örgütümüz, bu sürecin, daha yığınsal katılımlarla önümüzdeki dönemde de devam etmesi kararlılığına sahiptir.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Sendikamızın örgütsel bütünlüğünü yansıtan mitinglerimize katılarak destek veren işçi sınıfının tüm bileşenlerine, başta konfederasyonumuz Türk-iş olmak üzere DİSK; KESK; Hak-iş konfederasyonları üyesi sendikalara, siyasi partilere, TMMOB’ye, TBB’ye, esnaf odalarına, tarım örgütlerine, derneklere, emek yanlısı gençlik ve kadın örgütlerine, eylemlerimizi haberleştiren basın yayın emekçilerine, bizi mitinglerimizde hiç yalnız bırakmayan o yörelerimizin işçilerine, esnafına ve halkına teşekkür eder.

Sendikamızın gücünün sadece mitinglere katılmakla sınırlı olmadığını, örgütümüz, gerektiği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan, hukuk dışına taşmadan yasal haklarımızı sonuna kadar kullanarak tüm meşru yollarla mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğini Petkim’in özelleştirilme sürecinde göstermiştir. Aliağa halkıyla, esnafıyla, işçisiyle ortak bir tavır sergileyen Sendikamız, Petkim’in asıl sahibinin bu ülkenin emekçileri olduğunu kanıtlamıştır. Anayasaya, özelleştirme yasasına ve sermaye piyasası yasasına aykırı bir şekilde bu kuruluşumuza talip olan ve hem medya hem para gücüne sahip bir grubun Petkim işçilerini tehdit etmeye yönelik “havuç ve sopa” taktiğinin hiçbir işe yaramayacağı, en başta bu grup yöneticileri olmak üzere, herkes tarafından bilinmelidir. Örgütümüzün ülkenin dört bir yanındaki üyeleri tüm haksızlıklara ve yasadışılıklara her zaman karşı çıktıkları gibi, Petkim işçilerimizin de yapacağı tüm etkinliklere bütün gücüyle katılmaya kararlıdır. Aynı kararlılığın takvimi ilan edilen Tüpraş için de mutlak surette gösterileceği de zaten kesindir. Bu amaçla da kardeş sendikalarımızla da birlik içinde harekete geçeceğimiz, Türkiye işçi sınıfını oluşturan tüm demokratik kitle örgütleriyle ortaklaşarak mücadelemizi yükselteceğimiz bilinmelidir.

Meclisimizde milletvekili çoğunluğunu elinde bulunduran AKP iktidarı, zaten kırıntı halinde bulunan iş güvencesinin yürürlük tarihini ertelemeye gayret ettikten sonra, şimdi de esnekliği, kölelik koşullarını öngören yeni bir iş yasasını kabul etti ve onaylanmak üzere Cumhurbaşkanımıza yolladı. Hukukçu kimliğine sahip Cumhurbaşkanımız’dan bu yasayı onaylamadan Meclis’e iade etmesini talep ediyoruz. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, bu yasanın toplumda hiçbir meşruiyetinin olmadığını ısrarla vurgulamaktadır. Bu yasanın onaylanması halinde, toplumsal barışın ve huzurun bu yasa toptan değiştirilene kadar bir daha tesis edilemeyeceği bilinmelidir. İşveren örgütlerinin lobi faaliyetleri sonucunda, istihdama yönelik alt yapısı hazırlanmadan çıkartılan bu yasa derhal iptal edilmeli ve işçi sınıfı ile emekçilerin yararına yeni bir yasa taslağı hazırlanmalıdır. Sendikamız, işçinin korunmasını öngören evrensel ilkelere uygun yeni bir yasa çıkartılana dek bölgesel düzeyde gösterilen tepkilerin daha merkezi olarak ve sağlam bir işçi sınıfı önderliği etrafında yürütülmesi için gereken bütün hazırlıkların yapılmasını da karar altına almıştır. Petrol-iş sendikası, bu uğurda üzerine düşen tüm görevleri üstlenecektir.

Örgütümüz 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yapılacak değişikliklere ilişkin şu andaki taslakları genel olarak olumlu bulmuştur. Örgütlenme faaliyetlerimizin bu yasalarla yeni bir ivme kazanacağı umulmaktadır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, bugüne dek hiç ara verilmeyen örgütlenme çalışmalarının daha da hızlandırılarak devam ettirilmesine, bu amaçla örgütümüzün tüm kurullarının yeni üye kazanmayı hedefler şekilde güçlendirilmesinin gerekli olduğunu tespit etmiştir.

2003 yılında bağıtlanacak kamu işyerleri toplu sözleşmelerinin büyük çoğunluğunda müzakerelerin başlamasına rağmen şimdiye kadar Hükümet tarafından iş yasası değişikliği ve savaş öne sürülerek teklif verilmemiştir. İlk teklifin 16 Haziran’da verileceği açıklanmıştır. Öncelikle Türk-iş’i ve diğer sendikaları bu konuda duyarlı ve her türden eyleme hazır olmaya davet ediyoruz. Türk-iş bünyesinde oluşturulan kamu koordinasyon kurulunun da kamu sözleşmelerinin hızlandırılması için daha etkin çalışması gerekmektedir. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, üyelerimizin mağdur olmasına yol açacak hiçbir uygulamaya evet dememe kararlılığındadır.

Sendikamızın kurulduğu tarihten beri en özverili üyelerimiz arasında yer alan ANT çalışanlarının işyerlerinin işkolumuzda olmadığına dair Türk-iş’e bağlı bir sendikanın Çalışma Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucunda işkolu değişmiştir. Bu kararın kesinleştiği tarihe kadar, ANT işyerlerinde çalışan üyelerimizin her türlü baskı ve yıldırma politikalarına rağmen sağduyulu davranarak her zaman sendikal mücadelemize destek vermeleri nedeniyle Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz kendilerine teşekkür eder. İşçi sınıfının birliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Petrol-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, örgütümüzün bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da karşılaşabileceği tüm iç ve dış sorunları aşmaya muktedir bir yapıya sahip olduğu tespitiyle, bu Kurulda belirlediği tüm politikaları hayata geçirme karar ve iradesine sahip olduğunu ilan eder.

Tüm kamuoyuna duyurulur

Saygılarımızla

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu adına

         Genel Başkan

      Mustafa Öztaşkın