KAMU YARARININ KORUNMASI İÇİN

 DAVACIYIZ

17.10.2003

Bilindiği gibi POAŞ,  % 51’lik kamu payının 2000 yılında İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye devredilmesiyle  özelleştirilmiştir.

 

Özelleştirme uygulama ve işlemlerini düzenleyen 4046 sayılı Yasa’nın ihale usullerini düzenleyen 18.maddesi’nde teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiği hükmü yer almaktadır.

 

Devir sözleşmeleri imzalandıktan sonra ihale şartnamesinde bulunan  vade, taksit ve faiz gibi şartları değiştirici nitelikteki firma taleplerinde, ihale şartlarına aykırı düşen uygulamalara yer verilmemesi, Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında sıkça ifade edilmesine karşın, ÖYK 03.Eylül.2003 tarihinde aldığı kararla POAŞ’ın, % 25.8 oranındaki kamu hissesinin satışından doğan borcunu 2007 yılına kadar erteleme kararı almıştır.

 

Özelleştirme işlemlerinde alınan kararlar, siyasallaşarak keyfiyete dönüşmüştür. Yolsuzluklarla mücadele edeceklerini söyleyerek iktidara gelen AKP Hükümeti’de bu tür suçları, işlemeye devam etmektedir.

 

POAŞ özelleştirmesi uygulamasında;

 

 • Devir sözleşmesinde 5 yıl süreyle geçerli olan imtiyazlı hisse,Yasa ve Şartname ihlal edilerek, 2 yıl sonra ÖYK tarafından re’sen kaldırılmıştır. 

 • 4046 sayılı Yasa ile, özelleştirme uygulama ve işlemlerinden sorumlu tüzel kişilik olan ÖİB, söz konusu borcun zamanında ödenmesine yönelik işlemi yerine getirmeyerek, görevini kötüye kullanmıştır.

 • Benzer biçimde, siyasi nitelikte bir kurul olan ÖYK, ÖİB’nin görüşünü bile almaya gerek duymadan, hiçbir somut ve haklı gerekçe gösterilmeksizin, borç erteleme kararı  almıştır.

 

Ekteki raporumuzda da belirtildiği gibi, borç erteleme işlemleri kamu zararına yol açmakta ve 4046 sayılı Yasa’nın genel amacına ters düşmektedir.

 

POAŞ’ın % 25.8’lik kamu payının satışına ilişkin, 16 Temmuz 2002 tarih ve 41 sayılı ÖYK Kararı, Yasa hükümlerini ihlal etmektedir.

 

Aynı zamanda İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş., Temmuz 2003 tarihinde ödenmesi gereken borç tutarını ödememiş, hatta borç ertelemesine gitmiştir.

 

Gerek ÖİB, gerekse ÖYK yetkilileri hakkında  Türk Ceza Kanunu’nun 240. maddesi doğrultusunda suç duyurusunda bulunuyoruz.

 

En önemlisi bu karar ile ÖYK ve ÖİB yetkilileri Petkim, Tüpraş, Tügsaş, Tekel, Milli Piyango gibi ileride yapılacak diğer ihalelerde de alıcılar lehine hukuk ihlallerinin yapılabileceğinin yolu açılarak suç işlemektedirler.

 

Sendikamız, hem % 25.8’lik POAŞ hissesinin satışı, hem de 3 Eylül 2003 tarihli borç ertelemesine ilişkin ÖYK Kararı’nın iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açmaktadır.

 

Bu uygulamalar karşısında yetkililere soruyoruz:

 

 •  Bu tür uygulamalar, devletin hazinesini hortumlamak değil midir?

 •  8 ve 9 Ekim 2003 tarihlerindeki  Hürriyet, Milliyet, Radikal, Akşam, Vakit, Zaman, Cumhuriyet gazetelerinde yer alan ÖİB Başkanı Metin Kilci’nin, “Özelleştirmeye Zarar Verene İhale Yok” başlıklı demecindeki “Daha önce kötü şöhreti ve özelleştirmeye zararı olan, ödeme kabiliyeti sınırlı olan firmaların, özelleştirme ihalelerine katılmaları ya da bir şey almalarına ihalelerin başından itibaren engel olacağız” sözleri yerine getirilecek midir?

 • Borç ödemelerinin ertelenmesi talebi, ödeme kabiliyetinin  sınırlı olduğu anlamında değil midir?

 • Bu tür uygulamaları talep eden firmaların özelleştirme ihalelerine girmelerine engel olunacak mıdır?

 • AKP Hükümeti’nin oluşturduğu TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, haksız rekabete ve kamu zararına neden olan ÖİB ve ÖYK yetkilileri hakkında işlem yapılması için harekete geçecek midir?

 

Petrol-İş Sendikası olarak, kamu yararını koruma ve sağlama iradesi içindeki her kişi ve kurumun açtığımız bu davaya müdahil olarak katılması çağrısında bulunuyoruz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                          Merkez Yönetim Kurulu adına

                                                         Mustafa Öztaşkın

                                                           Genel Başkan

 

POAŞ’A AİT % 25.8 ORANINDAKİ ÖİB HİSSESİ SATIŞINDA BORÇ ERTELEME KARARI VE YARGI YOLU

Mart 2002 yılında gerçekleştirilen halka arz ve altın hissenin kaldırılması sonrası ÖİB’nin elindeki POAŞ’a ait % 25.8 oranındaki kamu hissesi kalmıştır. İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. 25.04.2002 tarihli yazısıyla ÖİB’ye başvurarak, bu % 25.8 oranındaki A Grubu hisseyi satın almayı talep etmiştir. Bu talep üzerine ÖYK 16.07.2002 tarihinde 41 sayılı Kararı ile :

 

 • % 25.8 oranındaki hissenin İş-Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye satılmasına,

 • Fiyat olarak Mart 2000’deki halka arz da uluslararası  yatırımcıya uygulanan 30.000 TL’nin uygulanmasına,

 • İlk ödemenin % 30 peşin,(116 trilyon 253 milyar lira) hisselerin tesliminde,

 • % 20’sinin(77 trilyon 502 milyar) Temmuz 2003 yılında,

 • % 30’unun(116 trilyon 253 milyar lira) Temmuz 2004 yılında,

 • % 20’snin(77 trilyon 503 milyar)  Temmuz 2005 yılında,

yapılmasına, ve kalan tutara Tüketici Fiyat Endeksi artışının üzerine, artışın % 5’i oranında ilave yapılarak bulunacak oranda faiz uygulanmasına karar verilmiştir.

Şirket, peşin ödeme olan 116 trilyon 253 milyar lirayı Temmuz 2002 yılında, 115 trilyon 439 milyar 730 milyon lira olarak ödedikten sonra Temmuz 2003 yılında yapması gereken 77 trilyon 502 milyar lirayı süresinde ödememiştir. Ağustos 2003 yılında 40 trilyon, Eylül 2003 tarihinde 10 trilyon ödeme yapmıştır. Ödeme öncesi ÖİB’ye başvuran şirket borcun ertelenmesi isteminde bulunmuştur. ÖYK, resmi olarak kamuya açıklanmayan 03.09.2003 tarihli kararıyla borcun ertelenmesi isteğini kabul ederek, borcu aşağıdaki biçimde yeniden yapılandırmıştır.

 

 • 8 Ağustos 2004 tarihinde 54.2 trilyon TL

 • 8 Ağustos 2005 tarihinde 54.3 trilyon TL

 • 8 Ağustos 2006 tarihinde 54.2 trilyon TL

 • 8 Ağustos 2007 tarihinde 54.2 trilyon TL

 

HUKUKİ DURUM

4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nın 3.maddesine Temmuz 2003 tarihinde yapılan yasal değişiklikle eklenen “(ÖİB’nin) idarenin hak, alacak ve borçları hakkında karar vermek”,  ifadesi ile ÖYK’ya yetki verilmiştir. ÖYK kanımızca, bu genel nitelikteki hükme dayanarak bu borç erteleme kararını alabilmiştir .

ÖİB 4046 sayılı Yasa ile kurulmuştur, hak, yetki ve sorumlulukları da bu Yasa ile ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. ÖYK Kararları doğrultusunda özelleştirme ihalelerini yapma, sonuçlandırma, ÖİB’nin yetkisindedir(4046 sayılı yasa md.4) Şartnamelere uygun bir şekilde alacakların takibini yapma hak ve yetkisi ÖİB’dedir.

Buna karşın, Yasal düzenlemenin esasına aykırı bir şekilde son değişiklikle genel nitelikte bir hükümle ÖİB’nin hak, alacak, borçları ile ilgili karar verme yetkisi, tüzel kişiliği ve sorumluluğu bulunmayan ÖYK’ya verilmektedir.

Bu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır. ÖYK’nın ödeme planını değiştirme hak ve yetkisi yoktur. Bu nedenle, açılacak dava borç ertelemeye ilişkin 03.09.2003 tarihli ÖYK Kararı’nın yetki yönünden hukuka aykırı olması yanında 4046 sayılı Yasa’nın 3.maddesine eklenen hükmün de Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülecektir.

Petrol-İş Sendikası olarak borç ertelemeye ilişkin ÖYK Kararı’nın hukuka ve kamu yararına uygun olmadığını düşündüğümüzden, bu kararın iptali ve dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açacağız.

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Raporu’nda, borç erteleme uygulamaları detaylı bir biçimde incelenmiş ve sonuçta borç erteleme uygulamalarının kamu zararına yol açtığının sabit olması nedeniyle ÖYK üyesi Hükümet üyeleri ile ilgili TCK(Türk Ceza Kanunu) m.240(görevi kötüye kullanma) suçundan işlem yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu raporda ayrıntılı bir şekilde ortaya konduğu gibi, borç erteleme işlemleri kamu zararına yol açmakta ve 4046 sayılı Yasa’nın genel amacına ters düşmektedir.

Hiçbir somut ve haklı gerekçe gösterilmeksizin borç erteleme kararı alınmış olması işlemi, sebep yönünden hukuka aykırı olmaktadır.

Bu karar, hisse satışına ilişkin ÖYK Kararı(2002) ile satış şartnamesinin geriye dönük olarak değiştirilmesi anlamına geldiğinden, 16.07.2002 tarih ve 41 sayılı Kararı zimnen geçersiz kılınmıştır. Bu nedenle anılan kararın iptali de dava da talep edilecektir.

Eylül 2003 tarihi itibariyle şirket, 16.07.2002 tarih ve 41 sayılı ÖYK Kararı hükümlerini ihlal etmiştir. Çünkü, Temmuz 2003 tarihinde ödenmesi gereken tutarı ödememiştir. Bu nedenle, ÖİB’de mevcut teminatların nakte çevrilmesi gerekirken, ÖİB yetkilileri kamu zararını  engellemek için  hiçbir işlem yapmamışlardır. Bu nedenle ÖİB yetkilileri hakkında TCK 240.md doğrultusunda işlem yapılması için  sendikamız  suç duyurusunda bulunacaktır.

Bu karar, aynı zamanda Petkim, Tüpraş gibi ihaleleri de etkileyecektir. ÖYK ve ÖİB potansiyel alıcılara adete mesaj vererek Yasal düzenlemelerin aşılabileceğini, taahhütlerin alıcıların istekleri doğrultusunda değiştirilebileceğini ifade etmektedir. Bu da 4046 sayılı Yasa’nın amacına aykırılığını ortaya koymaktadır.