DÜNYA SENDİKAL HAREKETİ DOSYASI-3

SENDİKAL ÖRGÜTLENME

"Bugün hemen hemen herkesin üzerinde birleştiği temel görüş, pazar ekonomisinin toplumsal amaçlara hizmet etmesi gerektiğidir. Toplumsal adaletin iş çevrelerinin dizginsiz çıkarlarına ve tek yanlı ekonomik büyümeye feda edilmemesi gerekiyor. "  

 

"Bu aşamada şu olgunun vurgulanması gerekiyor: Kolektif eyleme ve pazarlığa olanak veren ve onu kolaylaştıran kurum olarak sendikal hareket, çalışma yaşamının ayrılmaz bir parçası ve “kapitalizmin insan haklarına saygı göstermesini” sağlayan vazgeçilmez bir araçtır. İşçi hareketinin siyasal bir etkiye ve söz hakkına sahip olması için örgütlü olması gerektiği açık değil mi? "

 

"Büyük işletmeler işçileri ve ailelerini zor zamanlarda gözetmeye, bu bağlamda emeklilik, tasarruf, işsizlik ve tıbbi bakım projeleri, şirket gazeteleri ve spor takımları gibi mekanizmalardan yararlanmaya başladılar. Böylesi etkinliklerden yararlanan şirket paternalizmi sendikaların işçilerin gözündeki çekiciliğini azaltıyor ve işçilerin kolektif eylem kararlılığını zayıflatıyordu."

  

"Piyasa ekonomisi ekonomik yaşamı örgütlemede amaca en uygun yol olarak görülmekle birlikte, toplumsal yükümlülüklerden yoksun bir piyasa ekonomisi cehenneme giden yoldur."

 

"İşçiler ve sendikalar, ticarette ve yatırımda, örtülü ya da açık, her tür korumacılığa karşıdırlar, çünkü sonuçta korumacılık  hiç kimseyi korumaz."

 

"Ücretlerin sadece üretkenliğe dayanması yetmez, ülkenin genel ekonomik büyümesini de yansıtması gerekir."

 

"Başarılı bir örgütlenme stratejisinin en önemli öğelerinden biri, şevkli, hesap vermeye açık, ehil ve bilgili bir lider kadrosunun varlığıdır. Ehil ve bilgili bir lider kadrosu, teknolojinin ve küreselleşmenin işyerinde yol açtığı hızlı ve sürekli değişimin üstesinden gelebilmek için zorunludur."

  

"Başlıca tartışma konuları şunlardır: Sendikalar örgütlenme kadrolarını seçerken üniversite kampüslerine mi, sendika üyelerine mi, yoksa her iki kesime de mi ağırlık vermelidir? İşverenlerin sendikalara yönelik saldırgan ve etkin muhalefetindeki artış karşısında daha saldırgan ve tabanda yoğunlaşan sendikal örgütlenme stratejileri izlemek tek çıkar yol mudur, yoksa böylesi bir yaklaşım örgütsüz belli işçi kesimlerini uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz mı? "

 

"Bu nedenledir ki sendika liderleri ve üyeleri sendikalarının geleceğinin örgütlenmeye, örgütlenmenin ise kaynak ayrılmasına bağlı olduğunun farkına varacak olurlarsa, sendikalar ancak o zaman örgütlenmeye yeterli kaynak aktarabileceklerdir."

 

"Örgütçü için temel beceri “dinlemek”, hayati tutum ise “işçilerden öğrenmek”tir. 

 

"Bugün durum değişti. Afrikalı bir yazarın (China Achene) deyişiyle, “İnsan ıskalamadan ateş etmeyi öğrendiğinden beri kuş da tünemeden uçmayı öğrendi."

 

"Üyeleri için eğitim politikaları benimsemelidirler. Burada sendikacılık eğitiminden söz etmiyorum, işçileri işlerinde daha üretken hale getirecek beceri eğitiminden söz ediyorum. Kısaca, sendikaların varlığını sürdürebilmesi için bu değişimi gerçekleştirmesi gerekiyor."

 

"Bu nedenledir ki ağır baskı koşullarında örgütlenme çalışmasının birkaç ay boyunca yüz yüze sürdürülmesi en uygun yöntemlerden biri olarak görünmektedir. "

 

"Örgütlenme kararı almak değişme kararı almak demektir ve bu, sendikalar için kolay bir şey değildir. Bazı zor kararlar alınması demektir. Yeni öncelikler belirlenmesi ve hesap verilmesi demektir. Kaynakların örgütlenmeye kaydırılması demektir. Ve daha uzun vadeli düşünmek demektir."

 

"Sendikal çalışma pek başka işlere benzemez. Sözgelimi bir şirkette çalışmaya benzemez. İyi sendikal kadrolar ortak bir davanın parçası olduklarını hissederler. İdari kadrolardan örgütlenme kadrolarına kadar bütün kadroların yöneticilerle birlikte bir ekip olarak çalışması, sendikanın nasıl yönetileceği konusundaki vizyonu yaşama geçirmesi gerekecektir. "

 

"Bir sendika organizatörü örgütlenmenin önemini şöyle özetliyor: “İşyerinde boy gösterdik, çok farklı bir duyguydu bu. İnsanların hayatını değiştirmesine, işyerinde ayakta durmasına yardımcı oluyorduk. Hiçbir iş bu kadar keyifli olamazdı. "

 

"Sendikal hareketin, her şeyden önemlisi, ‘düşünülemeyeni düşünmesi’ gerekiyor."

 

"Kanada Otomobil İşçileri Sendikası’nın 220.000 üyesi var. Sendika için eğitim son derece önemli. Üyelere ve temsilcilere aktivist, örgütçü, müzakereci, eğitimci ve liderlik eğitimleri veriliyor."

 

" İngiltere’de 11.000 yeni üyeyle ilgili olarak yapılan bir araştırma, üyelerin sadece yüzde 3’ünün tamgün çalışan bir sendika görevlisi tarafından kazanıldığını, yüzde 67’sinin ise sendika üyelerince kazanıldığını ortaya koydu. "

 

"ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren SEIU 80 milyon dolarlık bütçesinin yaklaşık yarısını örgütlenmeye ayırıyor. Tamgün çalışan birkaç yüz örgütlenme uzmanı ve tabandaki 1.000 kadar örgütçü son üç yılda  250.000 yeni üye kazanılmasını sağladı. "

 

TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ